Przetargi.pl
„Budowa stacji uzdatniania wody w Czerwieńsku wraz z infrastrukturą technologiczną oraz modernizacją ujęć wody – studni głębinowych”.

Gmina Czerwieńsk ogłasza przetarg

 • Adres: 66-016 Czerwieńsk, Rynek 25
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-11-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Czerwieńsk
  Rynek 25
  66-016 Czerwieńsk, woj. lubuskie
  REGON: 000528793
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.czerwiensk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa stacji uzdatniania wody w Czerwieńsku wraz z infrastrukturą technologiczną oraz modernizacją ujęć wody – studni głębinowych”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa stacji uzdatniania wody w Czerwieńsku wraz z infrastrukturą technologiczną oraz modernizacją ujęć wody – studni głębionych. Zakres zadania obejmuje:1) budowę następujących obiektów kubaturowych:a) budynek SUWb) zbiornik na czystą wodę o pojemności 150m3c) komorę zasuwd) zbiornik popłuczyn2) budowę następującej infrastruktury technicznej:a) rurociąg filtratu do zbiornika – 225PEb) rurociąg wody uzdatnionej do zestawów hydroforowych – 315 PE, rury PE zgrzewane doczołowo c) rurociąg wody płuczącej – 315 PE, rury PE zgrzewane doczołowod) rurociąg popłuczyn St 1, 315 PEe) kanał kanalizacji technologicznej, 315 PCVf) rurociąg tłoczny DN 50 ze zbiornika popłuczyn do kanalizacji miejskiejg) kable zasilające, sterownicze i sygnalizacyjnePonadto zadanie obejmuje:1) przebudowę studni – ujęć wody,2) budowę drogi wewnętrznej, placu manewrowego, chodników, opaski wokół obiektów budowlanych oraz dojść do tych obiektów.Szczegółowy opis i zakres prac zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 1 do SWZ składająca się z: Projektu budowlanego pn. „Ujęcie wody i stacja uzdatniania wody w m. Czerwieńsk”, Projektu wykonawczego pn. „Budowa stacji uzdatniania wody w Czerwieńsku wraz z infrastrukturą technologiczną oraz modernizacją ujęć wody – studni głębinowych”, Informacji Dotyczącej bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych ujęcie wody i SUW w m. Czerwieńsk, Przedmiaru robót, Pozwolenia na budowę – decyzja Starosty Zielonogórskiego nr 1029/11 z dnia 26.09.2011 roku wraz z decyzją nr AB-CZ.6740.3.12.2022 przenosząca pozwolenie na budowę na rzecz Gminy Czerwieńsk, Dodatkowe informacje Zamawiającego dot. opisu przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 20 000,00zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).2. Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert, według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu;2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r,. poz. 299).3. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. od dnia składania ofert do dnia 24.12.2022 roku.4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BP S.A. I O/ZIELONA GÓRA Nr rachunku 74 1020 5402 0000 0602 0027 8861. Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego).5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę poręczenia lub gwarancji oraz powinno zawierać:1) wskazanie Beneficjenta poręczenia lub gwarancji, którym musi być Gmina Czerwieńsk, ul. Rynek 25,66-016 Czerwieńsk;2) nazwę i adres siedziby Wykonawcy;3) kwotę i termin ważności gwarancji/poręczenia;4) bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy poręczenia lub gwarancji do zapłaty kwoty wadium, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału:1) dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.: posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia minimum 500 000,00 zł;2) dotyczące zdolności technicznej i zawodowej tj.a) wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, w sposób należyty jednej roboty budowlanej, która polegała na remoncie, przebudowie lub budowie stacji uzdatniania wody pitnej o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00zł brutto (słownie: jeden milion złotych) - jeżeli wartość zamówienia została określona w walutach innych niż PLN zamawiający przyjmuje średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu zakończenia realizacji robót budowlanych - jeżeli w dniu zakończenia realizacji robót budowlanych NBP nie publikował średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia po dniu zakończenia realizacji robót budowlanych w którym zostanie on opublikowany.b) dysponowanie następującymi osobami, które będą brały udział w realizacji zamówienia: jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia równoważne, jedną osobą, która będzie pełniła kierownika robót sanitarnych, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia równoważne, jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia równoważne.Zamawiający dopuszcza łączenie ww. funkcji przez jedna osobę.Za uprawnienia równoważne zamawiający uzna uprawnienia budowlane zdobyte na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz uznane na zasadach określonych w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2272), których zakres uprawnia do pełnienia wskazanej funkcji przy realizacji przedmiotu zamówienia
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-11-25

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach