Przetargi.pl
Budowa stacji uzdatniania wody i rozprowadzenie sieci wodociągowej w miejscowości Pięćmorgi

Gmina Jeżewo ogłasza przetarg

 • Adres: 86-131 Jeżewo, ul. Świecka
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. (052)3318025, 3318077, 3318451 , fax. 52 52 281 49
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Jeżewo
  ul. Świecka 12
  86-131 Jeżewo, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. (052)3318025, 3318077, 3318451, fax. 52 52 281 49
  REGON: 92351015000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.ug-jezewo.lo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa stacji uzdatniania wody i rozprowadzenie sieci wodociągowej w miejscowości Pięćmorgi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa stacji uzdatniania wody, budowa pompowni drugiego stopnia wraz z infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu wraz z rozprowadzeniem sieci wodociągowej. Teren na którym zlokalizowana jest stacja uzdatniania wody wraz ze strefą ochrony bezpośredniej zbiorników wody, jest zlokalizowany na działkach o nr ewid. 88/3 i 89/3, znajdujących się w m. Pięćmorgi. Zakres inwestycji obejmuje realizację poszczególnych elementów: parterowy budynek SUW, nadziemny stalowy zbiornik retencyjny wody o średnicy zewn. Ø 5,10 m (z ociepleniem). Przewidziano budowę podziemnego, żelbetowego zbiornika – odstojnika wód popłucznych o wym. zewn. 7,50m x 4,50m, i głęb. 2,57m, a także skrzynki rozsaczające, zbiornik neutralizacyjny i zbiornik bezodpływowy na ścieki sanitarne. Przewidziano ogrodzenie terenu z bramą i furtką, które będzie obejmowało całą działkę. Zaprojektowano podjazd od bramy do budynku stacji, odstojnika i zbiorników retencyjnych o nawierzchni z betonowej kostki brukowej o gr. 8cm, na podbudowie z tłucznia kamiennego i podsypce piaskowo-cementowej. Powierzchnia kostki na terenie ogrodzonym – 468 m². Strefę ochrony bezpośredniej stanowi wygrodzony teren działki. Teren wygrodzony należy zagospodarować zielenią. Budynek stacji uzdatniania wody jest parterowym, niepodpiwniczonym obiektem o tradycyjnej konstrukcji i lekkim stropodachu dwuspadowym o wymiarach zewn. 20,0m x 6,22m. Zbiornik retencyjny o poj. 50m³, o wys. całkowitej 4,20m. Osadnik wód popłucznych żelbetowy, podziemny o pojemności ~28m³. Skrzynki rozsączające zagłębione w ziemi z dostępem dwoma studzienkami rewizyjnymi. Objętość brutto układu rozsączającego 28,72m³. Ogrodzenie z systemowych paneli stalowych z prętów ocynkowanych i malowanych proszkowo w kolorze zielonym, na stalowych słupkach i betonowym cokole. Brama i furtka też systemowe z materiałów analogicznych jak ogrodzenie, mocowanie do stalowych ocynkowanych słupków z rur malowanych proszkowo w kolorze jak ogrodzenie. Nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej gr. 8cm, w kolorze brązowym, na podbudowie z tłucznia kamiennego z podsypką piaskowo-cementową. Istniejąca studnia głębinowa będzie miała wymienioną obudowę z żelbetowej na obudowę z tworzywa sztucznego na betonowym fundamencie, ogrzewaną. Planuje się wykonać instalacje technologiczną i wod-kan na terenie działki. Wody popłuczne odprowadzane będą do kanalizacji i dalej do skrzynek rozsączających. Wykonana zostanie kablowa podziemna instalacja elektryczna zasilająca i oświetlenia terenu . Zakres inwestycji obejmuje budowę stacji uzdatniania wody, o zdolności produkcji wody uzdatnionej w ilości Qh= 35,0 m3/h oraz budowy pompowni drugiego stopnia o wydajności maksymalnej Qhmax = 50 m3/h, przy stałym poziomie ciśnienia zasilania sieci odbiorczej, na poziomie p = 4,8 – 5,0 bar. Przedmiot zamówienia stanowi także budowę sieci wodociągowej na terenie miejscowości Pięćmorgi wraz z przyłączami do granicy działek. Obszar inwestycji mieści się na działkach 88/1, 160, 68/4, 68/6, 134, 133, 127/4, 157, 99/17, 99/14, 127/3, 99/5, 3252/2, 99/25, 100, 109/1, 113, 110/49 obręb Pięćmorgi - 3241/2 obręb Białe Błota. W ramach budowy sieci wodociągowej, o długości całkowitej – 4031,0 m. oraz długości przyłączy – 245,0 m. składają się następujące elementy: A) rurociągi zasilające – główne: rurociągi należy wykonać z rur i kształtek PE100, PN10, SDR17 ø160x9,5; 110x6,6 oraz 90x5,4 z połączeniami zgrzewanymi. B) uzbrojenie sieci wodociągowej – stanowią zasuwy odcinające; hydranty p. poż.; C) Przyłącza wodociągowe: stanowi odcinek rurociągu łączący nieruchomości z głównym rurociągiem zasilającym. Przyłącze wykonać z rur PE100, PN16, SDR11 40x3,7 mm oraz 32x3,0 mm. Projektowane odcinki przyłączy doprowadzić do granicy działki, zaślepić i oznakować. Po wykonaniu sieci wodociągowej, lecz przed jej oddaniem do eksploatacji należy wszystkie elementy uzbrojenia łącznie z węzłami oznakować specjalnymi tablicami informacyjnymi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45230000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach