Przetargi.pl
Budowa sieci wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kobylnica w miejscowości Kobylnica wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i dokumentacji odbiorowej (Zadanie Nr 1, Zadanie Nr 2)

Gmina Kobylnica ogłasza przetarg

 • Adres: 76-251 Kobylnica, Główna
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 59 842-90-70, , fax. 59 842-90-72
 • Data zamieszczenia: 2019-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kobylnica
  Główna 20
  76-251 Kobylnica, woj. pomorskie
  tel. 59 842-90-70, , fax. 59 842-90-72
  REGON: 77097983200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.kobylnica.tensoft.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sieci wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kobylnica w miejscowości Kobylnica wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i dokumentacji odbiorowej (Zadanie Nr 1, Zadanie Nr 2)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na następujące Zadania: 1) Zadanie Nr 1 – roboty budowlane dot. przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 725/12, 1672, 726 w miejscowości Kobylnica wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i dokumentacji odbiorowej, w tym: a) budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z rur PE Ø160 od węzła K1 poprzez włączenie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej do węzła K9 poprzez przyłączenie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, b) przełączenie istniejącego przykanalika PE Ø40 w węźle K7, oraz c) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, dokumentacji odbiorowej oraz uzyskanie braku sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych. 2) Zadanie Nr 2 – roboty budowlane dot. budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działkach nr 901/3, 902/1, 900/1, 899/1, 899/2, 898/1 w miejscowości Kobylnica wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i dokumentacji odbiorowej, w tym: a) budowa odcinka sieci wodociągowej za pomocą przewodu z rur PE Ø90 od węzła W1 poprzez włączenie do istniejącej sieci wodociągowej do węzła W10 wraz z montażem hydrantów podziemnych Ø80 w węzłach: W4 i W10 oraz zaślepieniem w węzłach W6 i W10, b) budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej tłoczonej za pomocą przewodów z rur PE Ø110 i Ø90 w węźle K1 poprzez włączenie do istniejącego kanału tłoczonego do węzła K12 wraz z zaślepieniem w węzłach W6 i W12, oraz c) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, dokumentacji odbiorowej oraz uzyskanie braku sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych. Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub dwóch części zamówienia (Zadań). 2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w pkt 3.0 SIWZ oraz zgodnie z art. 31 PZP za pomocą dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią Załącznik Nr 8 do SIWZ (w tym dla Zadania Nr 1 – Załącznik Nr 8a do SIWZ, dla Zadania Nr 2 – Załącznik Nr 8b do SIWZ). Zgodnie z art. 30 ust. 4 PZP dopuszcza się rozwiązania wskazane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, zwanej dalej „STWiORB” lub równoważne. 3. Zamawiający stosownie do treści art. 29 ust. 3a PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę (odrębnie dla każdego Zadania) na podstawie umowy o pracę wszystkich osób zatrudnionych na stanowisku robotnika budowlanego, wykonujących czynności związane z montażem rurociągów, zgodnie z pkt 19.0 SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45230000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP, sporządzone według Załącznika Nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Do oferty sporządzonej w oparciu o formularz oferty, stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert: 1) oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 PZP w związku z art. 22 ust. 1 pkt 2 PZP dotyczące spełniania warunków udziału, stanowiące Załącznik Nr 2 do SIWZ, 2) oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 PZP w związku z art. 24 ust. 1 pkt 13-22 PZP dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, stanowiące Załącznik Nr 3 do SIWZ, które będą stanowiły wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, 3) zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia sporządzone według Załącznika Nr 6 do SIWZ, 4) pełnomocnictwo, jeżeli ofertę podpisuje ustanowiony pełnomocnik; w przypadku ustanowienia pełnomocnika do pełnomocnictwa należy dołączyć dokument, z którego wynikają zasady reprezentacji obowiązujące u danego wykonawcy. 3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach zgodnie z oświadczeniem wskazanym w Załączniku Nr 3 do SIWZ. 4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach wskazanych w Załączniku Nr 2 i 3 do SIWZ. 5. W przypadku polegania na zasobach innych podmiotów, o których mowa w art. 22a PZP Zamawiający w celu oceny, czy Wykonawca polegający na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów – pisemnego zobowiązania tych podmiotów (Załącznik Nr 6 do SIWZ), które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 6. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń, o którym mowa w pkt 2 ppkt 1 i 2 powyżej, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach