Przetargi.pl
Przebudowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia na działce nr 12/3, obr. 04 oraz sporządzenie dokumentacji technicznej. Inwestycja typu „zaprojektuj i wybuduj”

Powiat Kościerski ogłasza przetarg

 • Adres: 83-400 Kościerzyna, ul. 3 Maja
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 680 18 40 , fax. 58 680 18 58
 • Data zamieszczenia: 2019-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Kościerski
  ul. 3 Maja 9 C
  83-400 Kościerzyna, woj. pomorskie
  tel. 58 680 18 40, fax. 58 680 18 58
  REGON: 19167511000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.koscierzyna.e-bip.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia na działce nr 12/3, obr. 04 oraz sporządzenie dokumentacji technicznej. Inwestycja typu „zaprojektuj i wybuduj”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia na działce nr 12/3 położonej w obrębie ewidencyjnym 04, w Mieście Kościerzyna oraz sporządzenie dokumentacji projektowej. a) W zakresie zadania jest opracowanie dokumentacji projektowej branży elektrycznej dotyczącej przebudowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia na działce nr 12/3 położonej w obrębie ewidencyjnym 04 w Mieście Kościerzyna. Dokumentacja powinna być sporządzona zgodnie z warunkami przebudowy gestora sieci nr R/18/016106 z dnia 25 kwietnia 2018 roku. b) Przebudowa sieci elektro energetycznej niskiego napięcia na działce 12/3 położonej w obrębie 04 w Mieście Kościerzyn Teren objęty dokumentacją i robotami: Miasto Kościerzyna, obręb ewidencyjny 04, działka nr 12/3. Charakterystyka przebudowy: • istniejące urządzenia elektroenergetyczne podlegające przebudowie: • odcinek napowietrzny [nN] – goły [SŁ104/2-SŁ104/3] • odcinek napowietrzny [nN] – izolowany + oświetlenie [SŁ104/2-SP-SŁONECZNA4] • odcinek napowietrzny [nN] – goły [SŁ104-SŁ104/2]. Przebudowie podlega linia niskiego napięcia. Zakres prac obejmować ma usunięcie słupa Nn i skablowanie linii napowietrznej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych szczegółowych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach