Przetargi.pl
Przebudowa nawierzchni drogi ul. Spokojnej w m. Linia II

Gmina Linia ogłasza przetarg

 • Adres: 84-223 Linia, ul. Turystyczna
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 6768582, 6768594 , fax. 58 676 85 69
 • Data zamieszczenia: 2019-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Linia
  ul. Turystyczna 15
  84-223 Linia, woj. pomorskie
  tel. 58 6768582, 6768594, fax. 58 676 85 69
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.gminalinia.com.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa nawierzchni drogi ul. Spokojnej w m. Linia II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa nawierzchni drogi ul. Spokojnej w m. Linia II
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 9.1 Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100). 9.2 Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 9.2.1 pieniądzu; 9.2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 9.2.3 gwarancjach bankowych; 9.2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych, 9.2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 9.3 Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, tj. do godz. 10:00 dnia 27-06-2019 r. 9.4 Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Sierakowicach O/ Linia Nr 91 8324 0001 0011 7027 2000 0060 W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 9.5 W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy, ul. Turystyczna 15, 84-223 Linia w kasie urzędu lub dołączyć do oferty w osobnej kopercie. 9.6 Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5) w zw. z art. 24 ust. 4 ustawy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach