Przetargi.pl
Budowa sieci wodociągowej wraz z budową przyłączy wodociągowych w miejscowości Władysław - etap I

Gmina Iwanowice ogłasza przetarg

 • Adres: 32095 Iwanowice, Iwanowice Włościańskie
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 123 884 003 , fax. 123 884 030
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Iwanowice
  Iwanowice Włościańskie 99
  32095 Iwanowice, woj. małopolskie
  tel. 123 884 003, fax. 123 884 030
  REGON: 35155583200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.iwanowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sieci wodociągowej wraz z budową przyłączy wodociągowych w miejscowości Władysław - etap I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: budowa sieci wodociągowej wraz z budową przyłączy wodociągowych w miejscowości Władysław zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej i wykonawczej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 2. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie: 1) sieć wodociągowa – odcinek A: - sieć wodociągowa Dn 110 – 1496,95 m - sieć wodociągowa Dn 63 – 161,43 m 2) przyłącza wodociągowe – odcinek A: - przyłącza wodociągowe Dn 50 – 21,10m - przyłącza wodociągowe Dn 40 – 380,52m 3. Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia zawiera: a. Projekt budowlany – Załącznik Nr 8a do SIWZ,, b. Projekt wykonawczy – Załącznik Nr 8b do SIWZ, c. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - Załącznik Nr 9 do SIWZ, d. Opinia geotechniczna – Załącznik nr 10 do SIWZ. 4. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, w rozumieniu przepisów art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.): a) wymóg dotyczy osób uczestniczących przy realizacji zamówienia takich jak: instalatorzy, brukarze, operatorzy koparek, kierowcy samochodów ciężarowych, operatorzy ubijarek, tj. pracownicy budowlani. b) dla udokumentowania tego faktu w terminie jednego tygodnia od podpisania umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności jakie będą oni wykonywać. 5. Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być zgodne ze Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót - Załącznik Nr 9 do SIWZ. 6. Ponadto w ramach zamówienia oprócz wykonania wszelkich robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest również do: 1) wywozu ziemi i gruzu z terenu budowy – jeżeli zajdzie taka potrzeba, 2) uporządkowania terenu budowy, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących, zajętych przez Wykonawcę na potrzeby realizacji robót, łącznie z przywróceniem zagospodarowania terenów zieleni i odtworzeniem uszkodzonych nawierzchni, w szczególności wskutek poruszania się sprzętu budowlanego i transportu ciężkiego, nawierzchni drogowych, poza terenem budowy, 3) zorganizowania we własnym zakresie i na własny koszt: a) zagospodarowania placu budowy, w tym ogrodzenia zaplecza budowy, b) zorganizowania terenu niezbędnego do składowania materiałów oraz postoju maszyn i urządzeń. Zamawiający nie jest zobowiązany do wskazania Wykonawcy nieruchomości niezbędnych do urządzenia terenu budowy i terenu niezbędnego do składowania materiałów oraz postoju maszyn i urządzeń oraz nie będzie ponosił kosztów związanych z ewentualnymi ich wydzierżawieniem, wynajęciem itp. c) przeprowadzenia wszystkich prób, badań, sprawdzeń, przeglądów, pomiarów i odbiorów, kosztów opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), kosztów obsługi geodezyjnej wraz z geodezyjną dokumentacją powykonawczą. d) podczas prowadzenia robót w pasie drogowym, opracowania i uzgodnienia projektu tymczasowej organizacji ruchu kołowego i pieszego, zamknięcia ulicy, oznakowania, zabezpieczenia, itp. oraz do poniesienia opłat za zajęcie pasa drogowego na czas robót, e) wykonania badań zagęszczenia gruntu wynikających z decyzji na zajętość pasa drogowego, f) wykonywania wszelkich prac pomocniczych i towarzyszących, które są konieczne do prawidłowego wykonania robót ujętych w pomocniczym przedmiarze robót, w tym prac wynikając ze specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej, g) wykonywania wszelkich innych robót, prac, badań i prób oraz czynności, obowiązków i wymogów wynikających z SIWZ, specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej, przedmiarów robót, a także nie ujętych w w/w dokumentacji, a wynikających ze specyfiki przedmiotu zamówienia i zapewniających funkcjonowanie sieci, h) pokrycia kosztów mediów będących w dyspozycji Zamawiającego, z których wykonawca będzie korzystał przy realizacji zamówienia. i) uczestnictwa Wykonawcy wraz z kierownikiem budowy na naradach roboczych w siedzibie Zamawiającego lub na terenie realizacji inwestycji. j) ewentualnego pompowania wody z wykopów, k) ewentualnej wymiany gruntu w przypadku wystąpienia kurzawki w miejscu posadowienia elementów wodociągu. Wykonawca ma obowiązek wyliczyć w/w koszty na podstawie projektu, wizji w terenie, doświadczenia zawodowego oraz czasookresu przyjętego przez niego na realizację robót. 7. Wymagania dotyczące gwarancji: Wymagany przez Zamawiającego minimalny okres udzielonej gwarancji: 3 letnia gwarancja na wykonany przedmiot umowy licząc od dnia odebrania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i podpisania (bez uwag) protokołu odbioru. 8. Wymagania jakościowe i materiałowe: 1) do wykonania zamówienia wykonawcy zobowiązani są użyć materiałów i urządzeń nieużywanych i fabrycznie nowych, zakupionych u producentów, gwarantujących najwyższą jakość, o parametrach technicznych i jakościowych określonych w dokumentacji technicznej i przedmiarze robót, 2) Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na ich zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości). 3) Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 4) Przed realizacją poszczególnych etapów robót, Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia wykazu proponowanego do wbudowania materiału i urządzeń w celu akceptacji przez przedstawiciela Zamawiającego. 5) Należy zamontować materiały wskazane w przedmiarach lub równoważne. Jeżeli w dokumentacji przetargowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty, pochodzenie Zmawiający w każdym przypadku dopuszcza rozwiązania równoważne. 6) Wszelkie użyte w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i przedmiarach znaki handlowe, towarowe, nazwy modeli, numery katalogowe służą jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych materiałów a nie są wskazaniem producenta. 7) Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów niż określone w dokumentacji projektowej o nie gorszych parametrach od zaprojektowanych i jakości potwierdzonej certyfikatem. Użyte materiały winny być w pierwszym gatunku jakościowym i wymiarowym, posiadające odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewniające sprawność eksploatacyjną. 8) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do dokumentacji projektowej jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. 9) Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, ze są one równoważne. 10) Złożone ww. dokumenty będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu oferty bądź odrzuceniu oferty z powodu nierównoważności zaproponowanych zamienników. 9. Zaleca się Wykonawcom szczegółowe zapoznanie się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zdobycie wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty, sprawdzenie i zweryfikowanie dokumentacji oraz niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o ewentualnych błędach i przeoczeniach. 10. Uczestnikowi przetargu zaleca się przeprowadzenie wizytację miejsca realizacji robót i jego otoczenia, w celu oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka oraz uzyskania wszelkich danych, jakie mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty na wykonanie robót. 11. Wykonawca winien uwzględnić w wycenie wszystkie elementy zawarte w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). 12. Uszczegółowienie zakresu rzeczowego: a) Za zajęcie pasa ruchu będą pobierane opłaty zgodnie z wydanymi decyzjami i czasem zajęcia drogi, który wynika bezpośrednio z tempa prac Wykonawcy. Szczegółowe informacje można uzyskać z ZDPK. Wykonawca będzie ponosił koszty na podstawie not obciążeniowych wystawionych przez Gminę Iwanowice. b) W cenie ofertowej należy ująć prace konieczne do wykonania całego zakresu realizacji przedmiotu zamówienia. Ilość, jakość i konieczność umocnień zależy od przyjętego sposobu osadzenia sieci. W cenie ofertowej należy ująć koszty umocnień w technologii ujętej w STWiORB w zakresie jakim Wykonawca je przewiduje, jednocześnie zachowując przepisy w zakresie BHP i doświadczenie. c) W cenie ofertowej należy ująć zagęszczenia gruntu przy zasypywaniu wykopów w technologii ujętej w STWiORB w zakresie wynikającym z doświadczenia i wiedzy Wykonawcy. d) Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotowego zadania metodą bezwykopową (przewiertem sterowanym). e) Zamawiający dopuszcza montaż rur PE RC w wykopie bez podsypki i obsypki piaskowej. f) Przyłącza wodociągowe do budynków (nieruchomości) należy wykonać zgodnie rysunkiem nr 3.1 Projektu Wykonawczego – Profile podłużne przyłączy wodociągowych – odcinek sieci „A”. Wykaz budynków (nieruchomości) do podłączenia: nr.17(a1); nr.20(a15); nr.22a(a16); nr.21(a2); dz.93(a3); nr.21c(a4), nr.30a(a5); nr.31(a6); nr.32(a7); nr.33(a17), nr.33a(a18); nr.34a(a8); nr.34(a9); nr.35(a10); nr.35a(a11); nr.36(a19); nr.36(a20); nr.37(a12); nr.38(a13); nr.39(a14). g) Przyłącz w kierunku budynku należy zakończyć zestawem wodomierzowym zakończonym złączką stal/PE zgodnie z rysunkiem nr 5.2 Projektu Wykonawczego. h) Zamawiający jest w posiadaniu wszystkich zgód od właścicieli działek na wejście w teren. Przywrócenie działki do stanu poprzedniego z wypłatą ewentualnych odszkodowań za zniszczone plony leżą po stronie Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5 000 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych). 2. Wykonawca wnosi wadium przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu, 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) w gwarancjach bankowych; 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. Nr poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240) 3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 2) numer zamówienia nadany przez Zamawiającego i nazwę zamówienia, 3) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 4) kwotę gwarancji, 5) termin ważności gwarancji 6) zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: • odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub • nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub • zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, lub • Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw i nie udowodnił, że wynikało to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 4. Postanowienia pkt. 3 stosuje się odpowiednio do poręczeń, określonych powyżej w pkt. 2 ppkt 1) i 5). 5. Sposób przekazania: 1) W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, przelewem na konto zamawiającego B.S. Słomniki/O Iwanowice nr 77 8614 0001 0020 0000 1720 0021. Dokument przelewu należy opisać: „Wadium – Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Władysław”. Jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 2) W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy Iwanowice, Iwanowice Włościańskie 99, 32-095 Iwanowice na Dzienniku podawczym, w osobnej kopercie z napisem: „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Władysław”. 6. Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony i podpisany FORMULARZ OFERTOWY, który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ, 2. Jeżeli wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. W tym celu musi w szczególności przedstawić pisemne zobowiązanie (oryginał) takich podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, 3. Pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, lub w przypadku wykonawców składających ofertę wspólną. Forma pełnomocnictwa: oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach