Przetargi.pl
„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2095K Trzciana – Łąkta Górna i Trzciana wraz z budową chodnika w miejscowości Trzciana i Łąkta Dolna w km 3+021 – 3+927”

Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni z siedzibą w Nowym Wiśniczu ogłasza przetarg

 • Adres: 32-720 Nowy Wiśnicz, ul. Limanowska
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 14 6128206 , fax. 14 6108481
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni z siedzibą w Nowym Wiśniczu
  ul. Limanowska 11
  32-720 Nowy Wiśnicz, woj. małopolskie
  tel. 14 6128206, fax. 14 6108481
  REGON: 851665255

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2095K Trzciana – Łąkta Górna i Trzciana wraz z budową chodnika w miejscowości Trzciana i Łąkta Dolna w km 3+021 – 3+927”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.2 Przedmiotem zamówienia jest „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2095K Trzciana – Łąkta Górna i Trzciana wraz z budową chodnika w miejscowości Trzciana i Łąkta Dolna w km 3+021 – 3+927” 3.3 Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: a. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2095K Trzciana – Łąkta Górna i Trzciana wraz z budową chodnika w miejscowości Trzciana i Łąkta Dolna w km 3+021 – 3+927” oraz uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę. b. Pełnienie nadzoru autorskiego nad inwestycją w trakcie realizacji robót w oparciu o dokumentację dla przedmiotowego zadania. 3.3.1 Zakres opracowania dla zadania: 1. Kilometraż globalny dla zakresu zadania : od km. 3+021 tj. na wysokości prawostronnej dz. o nr 1136/3 i lewostronnej dz. o nr 968 w m. Trzciana do km. 3+927 tj. na wysokości prawostronnej dz. o nr 805 i lewostronnej dz. o nr 18/1 w m. Łąkta Dolna. 2. Rozbudowa polegająca na: - budowie chodnika o długości ok. 906m o szerokości 2m pomiędzy krawężnikiem a obrzeżem (strona drogi do wyboru przy zapewnieniu optymalnego układu komunikacyjnego); - budowie chodnika w ciągu istniejącego przepustu w km 3+352; - budowie zatok autobusowych (lewa i prawa strona); - przebudowie istniejącego przepustu w km ok 3+163 - budowie odwodnienia wg wymagań wynikających z sytuacji w terenie; - przebudowie istniejących zjazdów; - przebudowie wszelkiej kolidującej infrastruktury technicznej, jeżeli będzie to wynikać z warunków właścicieli urządzeń na całej długości rozbudowywanego odcinka drogi. - rozbudowie drogi powiatowej klasy „Z” w km 3+021-3+927 z poszerzeniem jezdni do 6,0m oraz poszerzeniem poboczy do szerokości 1,0m; - przebudowę nawierzchni jezdni i poboczy na odcinku wg podanych kilometraży – dla kategorii ruchu KR3 (do wykorzystania posiadane przez PZD wyniki badań ugięć nawierzchni). Ostateczny zakres opracowania dokumentacji zostanie ustalony z Zamawiającym po przedstawieniu przez Wykonawcę koncepcji wstępnych rozwiązań projektowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71322000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 6.8 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.6. SIWZ: 1) ppkt 1 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 6.9 Dokumenty, o których mowa w pkt 6.8 ppkt 1 lit. a SIWZ, powin być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.. 6.10 Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.8 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 8.1 Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr A2 do SIWZ. 8.2 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 8.1. SIWZ. 8.3 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 8.22 Wymagane dokumenty i oświadczenia, które należy złożyć wraz z ofertą: a) Wypełniony formularz oferty - załącznik A do SIWZ, b) pełnomocnictwo jeżeli dotyczy w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem. c) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie ( zgodnie z pkt. 8.1,8.2,8.3 SIWZ) - Załącznik nr A2 do SIWZ. d) zobowiązanie podmiotów trzecich jeżeli dotyczy – załącznik nr A4

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach