Przetargi.pl
Budowa sieci wodociągowej w m. Cierpice (dz. nr 240/1, 2262, 2270, 2271, 575/1, 78/9, 574, 2078/10) gm. Wielka Nieszawka

Gmina Wielka Nieszawka ogłasza przetarg

 • Adres: 87-165 Wielka Nieszawka, ul. Toruńska 12
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 56 6781212, 6781093
 • Data zamieszczenia: 2015-04-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wielka Nieszawka
  ul. Toruńska 12 12
  87-165 Wielka Nieszawka, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 56 6781212, 6781093
  REGON: 87111875000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wielkanieszawka.lo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sieci wodociągowej w m. Cierpice (dz. nr 240/1, 2262, 2270, 2271, 575/1, 78/9, 574, 2078/10) gm. Wielka Nieszawka
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie w szczególności: 1. SIEĆ WODOCIĄGOWA a. sieć wodociągowa na odcinku W1-W2 z rur ? 200mm żeliwnych z wewnętrzną wykładziną cementową o połączeniach blokowanych (minimalna grubość ścianki 3.9mm); b. przewiert sterowany z rur jw., w rurze ochronnej z PE-HD PN10 SDR17 ? 450mm (przewiert pod drogą krajową nr 15); c. sieć wodociągowa na odcinku W2-W3Hp1 - W4Hp2 - W5Hp3 - W6Hp4 - W7Hp5 - W8 z rur ? 225mm PE-HD RC100 łączonych poprzez zgrzewanie doczołowe, odcinki między węzłami wykonane metodą przewiertu sterowanego; d. włączenie sieci wodociągowej ? 200mm do istniejącego wodociągu ? 800mm (węzeł W1) poprzez montaż króćca stalowego ? 250mm, zasuwy żeliwnej kołnierzowej ? 250mm oraz zwężki FFK ? 250/200mm, nawiercenie króćca ? 250mm wykonane pod ciśnieniem, spawy zabezpieczone antykorozyjnie; e. włączenie sieci wodociągowej ? 225mm do istniejącego wodociągu ? 160mm (węzeł W8) poprzez montaż trójnika żeliwnego kołnierzowego ? 150/150mm, zwężki dwukołnierzowej ? 200/150mm oraz zasuw żeliwnych kołnierzowych ? 150mm (3kpl); f. minimalna głębokość układania rur 1,80m g. studnia wodomierzowa (węzeł W2) - pomiar zużycia wody za pomocą wodomierza głównego sprzężonego dn. 150/40mm, w zestawie wodomierzowym należy zamontować min. zasuwy żeliwne kołnierzowe ? 200mm (2szt), zasuwy żeliwne kołnierzowe ? 150mm (1szt), kompensator kołnierzowy K ? 150mm (1szt), zwężki dwukołnieżowe FFK ? 200/150mm (2szt); na przyłączu wodociągowym za zestawem wodomierzowym należy zamontować urządzenie zabezpieczające typu EA ? 150mm, tj. zawór zwrotny antyskażeniowy z możliwością nadzoru wg PN-EN 1717:2003; h. studnię wodomierzową wykonać z kręgów żelbetowych dn. 1800mm; z zagłębienia dna studni wyprowadzić rurę drenażową PVC dn. 113mm, długości 1m zakończoną korkiem; ściany studni zaizolować zewnętrznie dwukrotnie lepikiem asfaltowym na zimno; studnię przykryć płytą pokrywową z włazem żeliwnym typu ciężkiego z zamkiem zatrzaskowym; studnię wyposażyć w stopnie złazowe żeliwne wg SWW-0614-499-1; i. hydranty p.poż ? 80mm podziemne z podwójnym zamknięciem; j. zasuwy wodociągowe ? 80; k. badanie wody - pełna analiza; l. badanie wydajności hydrantów. 2. OBSŁUGA GEODEZYJNA.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451112000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości: 10.000,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wielkanieszawka.lo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach