Przetargi.pl
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wzdłuż tzw. łącznika ulic Opolskiej i Nowej w Walcach

Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach ogłasza przetarg

 • Adres: 47344 Walce, ul. Mickiewicza
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 4660108, 77 4667553 , fax. 774 667 553
 • Data zamieszczenia: 2018-07-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach
  ul. Mickiewicza 18
  47344 Walce, woj. opolskie
  tel. 77 4660108, 77 4667553, fax. 774 667 553
  REGON: 53105828000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://szbwikwalce.bip.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wzdłuż tzw. łącznika ulic Opolskiej i Nowej w Walcach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.1. Przedmiotem projektowanego przedsięwzięcia jest budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej między ul. Opolską i Nową w Walcach oraz przyłączy wod.-kan. Do działek budowlanych nr 243 i 245. Projektowana inwestycja ma na celu uzbrojenie przyszłych działek budowlanych między ul. Nową i Opolską w Walcach. I. Wodociąg 1 Sieć wodociągowa z rur PE fi 90 mm - 343 m 2 Przyłącze wodociągowe z rur PE fi 32 mm, szt. 2 - 36 m 3 Hydrant nadziemny fi 80 mm - 2 szt. 4 Zasuwa żel. kołnierzowa fi 80 mm z obudową i skrzynką uliczną - 6 kpl. 5 Kształtka połączeniowa uniwersalna PN10, dn 80, typ „WAGA” nr kat 7992 (kołnierz - rura)-2 szt. 6 Kołnierz stalowy luźny PN10, dn 80 mm - 2 szt. 7 Tuleja kołnierzowa PE, PN10, SDR 17 fi 90/80 mm - 2 szt. 8 Taśma lokalizacyjno-wykrywcza niebieska z wtopioną wkładką metalową - 360 m 9 Opaska do nawiercania rur PE fi 90 mm z zaworem dn 25 mm, obudową i skrzynką uliczną-2 kpl. II. Kanalizacja sanitarna 10 Sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC kl. S fi 200/5,9 mm - 366 m 11 Przyłącze kanalizacyjne z rur PVC kl. S fi 160/4,7 mm, szt. 2 - 8 m 12 Studzienki rewizyjne z kręgów bet. fi 1000 mm z włazem żel. ciężkim fi 600 mm – 9 kpl. 13 Studzienka rewizyjna z PE fi 425 mm z włazem żel.fi 400 mm - 2 kpl. 1.2. Szczegółowy zakres robót, określa także przedmiar robót stanowiący załącznik nr 8 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, który stanowi formę pomocniczą do wyszacowania ceny ofertowej. 1.3. Dokumentacja techniczna wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót stanowią odpowiednio załączniki nr 9 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wzór zobowiązania podmiotu załącznik nr 6 do SIWZ. 2. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu - zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu - wzór oświadczenia załącznik nr 2 do SIWZ. 3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców. W tym celu w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 2 Wykonawca wypełnia część dotyczącą żądania Zamawiającego oraz składa oświadczenie w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia. 4. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 u.p.z.p., przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 u.p.z.p.. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (wzór załącznik nr 3 do SIWZ). 5. Kompletna oferta powinna zawierać: a)formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ, b)dokumenty i oświadczenia, o których mowa w części 9 pkt 1-4 SIWZ, c)potwierdzenie wniesienia wadium, d)stosowne Pełnomocnictwo - w przypadku, gdy upoważnienie o podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru, e)w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, wówczas ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, f)oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (art. 25a ust. 1 u.p.z.p.). - wzór oświadczenia załącznik nr 2 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach