Przetargi.pl
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM w Tomaszowie Mazowieckim, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM w Tomaszowie Mazowieckim”.

Gmina - Miasto Tomaszów Mazowiecki ogłasza przetarg

 • Adres: 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. POW
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 44 724 23 11 , fax. 44 724 43 59
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina - Miasto Tomaszów Mazowiecki
  ul. POW 42659
  97-200 Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie
  tel. 44 724 23 11, fax. 44 724 43 59
  REGON: 59064831000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.tomaszow.miasta.pl/public/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM w Tomaszowie Mazowieckim, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM w Tomaszowie Mazowieckim”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne . 2) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej systemu grawitacyjnego; 3) Budowa rurociągu ciśnieniowego (tłocznego) kanalizacji sanitarnej; 4) Budowa dwóch pompowni ścieków sanitarnych; 5) Budowa zalicznikowych linii energetycznych zasilających pompownie ścieków. 6) Wykonanie w obrębie pasa drogowego przyłączy kanalizacji sanitarnej. 7) Budowa wodociągu; 8) Wykonanie w obrębie pasa drogowego przyłączy wodociągowych. UWAGA. Poza niniejszym zamówieniem na terenie objętym inwestycją realziowana jest, na podstawie odrębnie zawartej umowy, budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym. W związku z powyższym zamawiający wymaga współdziałąnia i koordynacji wszystkiuch czynności z już wybranym wykoanwcą robót drogowych. Czynności związane z robotami podlegajacycmi zakryciu, etapami robót i ich zakończeniem winny być uzgodnione z zamawiiaącym i wykoanwca robót drogowych. Zamawiający oraz wykonawca drogi zastrzegają sobie prawo do kontroli badań zagęszczenia gruntu w zakresie przedmiotu zamówienia, uczestniczenia w ich wykonywaniu, analizy wyników i wskaźników, zlecania dodatkowych w przypadku wątpliwości co do osiągniętych efektów. Jeżeli potwierdzą one, iż jest on realizowany niezgodnie z dokumentacją projektową, przepisami, normami, należytą starannością czy zaleceniami Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie doprowadzić przedmiot zamówienia do stanu właściwego (na własny koszt) oraz pokryć koszty wykonanych prób, badań lub ekspertyz. Na czas wykonywania przedmiotu zamówienia wykonawca robót drogowych wstrzyma się od ich realizacji z zastrzeżeniem, iż wraz z zamawiającym zapewnione będzie miał prawo wstępu na teren wykonywanych robót i kontroli prawidłowości ich wykonywania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej (z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości nie później niż do upływu terminu składania ofert. Obowiązująca jest data i godzina wpływu pieniędzy (uznania kwoty) na rachunek zamawiającego. 2. Złożenie oferty niezabezpieczonej wadium będzie skutkować odrzuceniem wykonawcy z postępowania. 3. Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego (58 1050 1461 1000 0023 6464 4415 Bank ING Bank Śląski). Na przelewie należy umieścić informację: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM w Tomaszowie Mazowieckim, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM w Tomaszowie Mazowieckim”. 4. Oryginał lub potwierdzoną za zgodność kopię przelewu należy dołączyć do oferty. 5. Oryginał wadium w pozostałych akceptowanych przez zamawiającego formach należy dołączyć do składanej oferty. 6. Poręczenie lub gwarancja stanowiące formę wadium powinny zawierać stwierdzenie, iż jest ono nieodwołalne, oraz że na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium następuje jego bezwarunkowa wypłata, oraz powinny wskazywać wszystkie okoliczności uzasadniające zatrzymanie wadium określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 9. Zgodnie z wyrokiem SN (sygn. akt: IV CSK 86/17) - w przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych przez podmioty występujące wspólnie (konsorcjum), dla skuteczności funkcji gwarancyjnej i realizacji celu wadium, dopuszczalne jest wniesienie wadium przez pełnomocnika wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca: ■ nie podlega wykluczeniu – załącznik nr 1, oraz ■ spełnia warunki udziału w postępowaniu – załącznik nr 2, - formularz ofertowy, - pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy), - zobowiązanie podmiotów trzecich (jeżeli dotyczy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach