Przetargi.pl
Urządzenie miejsc terapeutyczno-rekreacyjnych przy pawilonach dla pacjentów lecznictwa psychiatrycznego -Centrum Psychiatryczne w Warcie

Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 98-200 Sieradz, ul. Armii Krajowej
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 438 271 942 , fax. 438 275 452
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego
  ul. Armii Krajowej 7
  98-200 Sieradz, woj. łódzkie
  tel. 438 271 942, fax. 438 275 452
  REGON: 11296410000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalsieradz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Urządzenie miejsc terapeutyczno-rekreacyjnych przy pawilonach dla pacjentów lecznictwa psychiatrycznego -Centrum Psychiatryczne w Warcie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Urządzenie miejsc terapeutyczno-rekreacyjnych przy pawilonach dla pacjentów lecznictwa psychiatrycznego -Centrum Psychiatryczne w Warcie pow. 30.000 EURO
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45450000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zobowiązanie podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wzór oferty na roboty budowlane Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę Kosztorys nakladczy Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, składane w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach