Przetargi.pl
Zaawansowany system wspomagający projektowanie, symulacje środków ochrony osobistej oraz wyrobów włókienniczych

Instytut Technologii Bezpieczeństwa "Moratex" ogłasza przetarg

 • Adres: 90-505 Łódź, M. Skłodowskiej-Curie
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 637 37 63, , fax. 42 636 92 26
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Technologii Bezpieczeństwa "Moratex"
  M. Skłodowskiej-Curie 3
  90-505 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 637 37 63, , fax. 42 636 92 26
  REGON: 00004750400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://moratex.eu/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: instytut badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaawansowany system wspomagający projektowanie, symulacje środków ochrony osobistej oraz wyrobów włókienniczych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zaawansowany system wspomagający projektowanie, symulacje środków ochrony osobistej oraz wyrobów włókienniczych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48321000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: -część 1: 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące 00/100 PLN); -część 2: 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące 00/100 PLN).
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu - oświadczenie składane na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia,

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach