Przetargi.pl
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie wsi Latowicz – osiedle II

Gmina Latowicz ogłasza przetarg

 • Adres: 05-334 Latowicz, ul. Rynek
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 025 7521080 w. 15 , fax. 025 7521080 w. 29
 • Data zamieszczenia: 2019-06-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Latowicz
  ul. Rynek 6
  05-334 Latowicz, woj. mazowieckie
  tel. 025 7521080 w. 15, fax. 025 7521080 w. 29
  REGON: 71158273000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://latowicz.samorzady.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie wsi Latowicz – osiedle II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zadania obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej L=943 mb wraz z uzbrojeniem i przykanalikami do granicy pasa drogowego na terenie wsi Latowicz – osiedle II- ul. Miłosza, Reja, Dębowa, Mickiewicza, Słowackiego, Prusa. Zamawiający w ramach zadania przekaże Wykonawcy do wbudowania zakupione w IV kwartale 2018 materiały: - studzienka rewizyjna o średnicy 425mm głębokość do 2,0 m z rury karbowanej – kineta dopływ lewy i prawy typ 2 ( w tym właz 40 t oraz pierścień odciążający) - 2 kpl - rury PVC łączone na wcisk o średnicy zew. 200X5,9mm (SDR34) ze ścianką litą SN-8- (3m) - 159 szt
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45232440-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 12 000
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Kierownik budowy w specjalności inżynieryjnej sanitarnej – 1 osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej posiadającą co najmniej 2 – letnie doświadczenie zawodowe (po uzyskaniu uprawnień) w pełnieniu funkcji kierownika budowy. Uprawnienia, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.) lub ważne odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016, poz. 65).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach