Przetargi.pl
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Nałkowskiego wraz z pompownią i odgałęzieniami do granic nieruchomości

Miasto Kobyłka ogłasza przetarg

 • Adres: 05-230 Kobyłka, Wołomińska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 760 70 08, , fax. 22 760 70 55
 • Data zamieszczenia: 2019-09-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Kobyłka
  Wołomińska 1
  05-230 Kobyłka, woj. mazowieckie
  tel. 22 760 70 08, , fax. 22 760 70 55
  REGON: 13269663000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.kobylka.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Nałkowskiego wraz z pompownią i odgałęzieniami do granic nieruchomości
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Nałkowskiego wraz z pompownią i odgałęzieniami do granic nieruchomości. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) wykonanie wykopów wąskoprzestrzennych; 2) budowę pompowni, sieci kanalizacji sanitarnej oraz odgałęzień do granic działek; 3) budowę przyłącza energetycznego do pompowni wraz z szafką sterowniczą; 4) odtworzenie nawierzchni. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 3 do SIWZ (dokumentacja projektowa, przedmiar, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, czynności towarzyszące).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45232440-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości 6 000, 00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych). 2. Formę wniesienia wadium wybiera wykonawca spośród przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy PZP. 3. Wadium w pieniądzu (PLN) należy wnieść przelewem na konto Urzędu Miasta Kobyłka Bank Millennium nr konta: 69 1160 2202 0000 0002 0389 9479 z dopiskiem: Wadium WZP.271.52.2019 budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Nałkowskiego 4. W przypadku wnoszenia wadium w innych formach niż pieniężna, oryginał dowodu ich wniesienia należy włożyć do koperty z ofertą w osobnej koszulce (nie wpinać trwale do oferty). 5. Jeśli wykonawca złoży wadium w innej formie niż gotówka, do obliczania terminu ważności dokumentu wadialnego należy brać datę składania ofert (rozdz. XV SIWZ) i doliczyć liczbę dni związania ofertą określoną w rozdz. XIII SIWZ. 6. Jeżeli wykonawca wybierze dokument, jako formę wadium, niedopuszczalne jest ujmowanie w nim zapisów warunkujących wypłatę – gwarant musi gwarantować zapłatę należności nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze pisemne żądanie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach