Przetargi.pl
Modernizacja oczyszczalni ścieków Centralna w miejscowości Retków wraz z zakupem wozu asenizacyjnego, gmina Stanisławów

Gmina Stanisławów ogłasza przetarg

 • Adres: 05-304 Stanisławów, Rynek 32
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 25 7575858 , fax. 25 7575857
 • Data zamieszczenia: 2022-10-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Stanisławów
  Rynek 32
  05-304 Stanisławów, woj. mazowieckie
  tel. 25 7575858, fax. 25 7575857
  REGON: 711582434
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja oczyszczalni ścieków Centralna w miejscowości Retków wraz z zakupem wozu asenizacyjnego, gmina Stanisławów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część I – Modernizacja oczyszczalni ścieków Centralna w miejscowości RetkówCzęść II – Budowa zagęszczacza osaduCzęść III – zakup wozu asenizacyjnego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45232440-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach