Przetargi.pl
Przebudowa ul. Miłej w Szulborzu Wielkim

GMINA SZULBORZE WIELKIE ogłasza przetarg

 • Adres: 07-324 Szulborze Wielkie, ul. Romantyczna 2
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-10-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA SZULBORZE WIELKIE
  ul. Romantyczna 2
  07-324 Szulborze Wielkie, woj. mazowieckie
  REGON: 450670114
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ul. Miłej w Szulborzu Wielkim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa ul. Miłej w Szulborzu Wielkim”.Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulicy Miłej w Szulborzu Wielkim w km 0+000,00 – 0+544,00 Na całej długości projektowanego odcinka szerokość jezdni wynosi 5,0 m obustronne pobocza szerokości 0,75cm. Na istniejącej nawierzchni gruntowej, projektuję się nawierzchnię bitumiczną: warstwa ścieralna grubości 4 cm, warstwa wiążąca grubości 4 cm, podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5mm grubości 22cm. Szerokość nawierzchni 5,00 m. Spadek na prostej daszkowy 2%. Szczegóły konstrukcyjne są wyszczególnione graficznie na przekrojach normalnych. Konstrukcja zjazdów 4 cm warstwa ścieralna, 4 cm warstwa wiążąca 22cm podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5mm szerokość zjazdu 5,0m, pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5mm grubości 22 cm szerokości 0,75m. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki i zasady realizacji zamówienia określone są w Projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 2 do SWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniający wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty zawarty jest w załączniku nr 7 do SWZ: dokumentacji budowlanej, SST(STWiOR-ach), przedmiarze robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach