Przetargi.pl
Budowa ścieżki rowerowej (o nawierzchni bitumicznej), oznakowanie szlaku rowerowego oraz zagospodarowanie miejsc postojowych na terenie gminy Ostaszewo w ramach przedsięwzięcia pn.: „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020” Pomorskie Trasy Rowerowe - Rowerem przez Żuławy – partnerstwo Gminy Nowy Dwór Gdański

Gmina Ostaszewo ogłasza przetarg

 • Adres: 82112 Ostaszewo, ul. Kościuszki
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 552 471 328 , fax. 552 471 318
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Ostaszewo
  ul. Kościuszki 51
  82112 Ostaszewo, woj. pomorskie
  tel. 552 471 328, fax. 552 471 318
  REGON: 17074790000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ostaszewo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa ścieżki rowerowej (o nawierzchni bitumicznej), oznakowanie szlaku rowerowego oraz zagospodarowanie miejsc postojowych na terenie gminy Ostaszewo w ramach przedsięwzięcia pn.: „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020” Pomorskie Trasy Rowerowe - Rowerem przez Żuławy – partnerstwo Gminy Nowy Dwór Gdański
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotowe zamierzenie budowlane jest inwestycją celu publicznego polegającą na budowie ścieżki rowerowej, oznakowaniu szlaku rowerowego oraz zagospodarowaniu miejsc postojowych na terenie gminy Ostaszewo w ramach przedsięwzięcia pn.: „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy zł 00/100) przed upływem terminu składania ofert.Wadium może być wniesione w: 1 pieniądzu; 2 poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem bankowym; 3 gwarancjach bankowych; 4 gwarancjach ubezpieczeniowych; 5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto 71 8309 0000 0040 0057 2000 0060 Bank Spółdzielczy w Sztumie Filia Ostaszewo z dopiskiem na przelewie: Wadium w postępowaniu „Budowa ścieżki rowerowej (o nawierzchni bitumicznej), oznakowanie szlaku rowerowego oraz zagospodarowanie miejsc postojowych na terenie gminy Ostaszewo SZ.271.31.2018”
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach