Przetargi.pl
REMONT BUDYNKU NR 5 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM NR 4130 WEJHEROWO

18 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Adres: 84-200 Wejherowo, ul. Jana III Sobieskiego
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 26 1251621 , fax. 26 1251787
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 18 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  ul. Jana III Sobieskiego 277
  84-200 Wejherowo, woj. pomorskie
  tel. 26 1251621, fax. 26 1251787
  REGON: 222106502
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.18wog.wp.mil.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  REMONT BUDYNKU NR 5 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM NR 4130 WEJHEROWO
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu budynku nr 5 w kompleksie wojskowym 4130 Wejherowo. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają przedmiary robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ. Zamawiający informuje, że wykonawca wybrany w postępowaniu będzie mógł realizować roboty w godzinach od 07:30 do 20:00. Zamawiający wymaga aby pracownicy wykonawcy byli wyposażeni w jednolity ubiór roboczy identyfikujący wykonawcę. 2. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie – należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. 3. Zamawiający wymaga aby Wykonawca na zrealizowany przedmiot zamówienia udzielił gwarancji w wymiarze 36 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robot. 5. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga przy realizacji zamówienia zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności: rozbiórkowe i przygotowawcze, roboty budowlane, roboty instalacyjno-montażowe (elektryczne, sanitarne). Sposób udokumentowania zatrudnienia osób oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli zostały określone w projekcie umowy (zał. nr 6 do SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45216200-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 6 000,00 złotych. 2. Wadium musi zostać wniesione przed terminem składania ofert w formie określonej w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek nr 80 1010 1140 0195 5213 9120 1000. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert. Brak wadium na w/w koncie do dnia i godziny składania ofert spowoduje odrzucenie oferty. 4. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach, wymagane jest złożenie oryginalnego dokumentu gwarancji/poręczenia. Oryginał gwarancji/poręczenia powinien być umieszczony w ofercie w sposób umożliwiający jego zwrot zgodnie z ustawą. Dokument wadium wniesionego w formie gwarancji/poręczenia powinien zawierać klauzulę o gwarantowaniu wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. 5. Wadium zostanie zatrzymane w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 oraz zwrócone w przypadkach określonych w art. 46 ust 1 ÷ 4 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia w załączniku nr 5 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach