Przetargi.pl
Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynkach administrowanych przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych przy ul. Chwarznieńskiej w Gdyni

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni ogłasza przetarg

 • Adres: 31-309 Gdynia, Warszawska
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 621 02 70 , fax. 58 620 72 43
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni
  Warszawska 67 A
  31-309 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. 58 621 02 70, fax. 58 620 72 43
  REGON: 360995521
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zbilk.gdynia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynkach administrowanych przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych przy ul. Chwarznieńskiej w Gdyni
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z modernizacją instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynkach administrowanym przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych przy ul. Chwarznieńskiej w Gdyni. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części: część 1 - Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku administrowanym przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych przy ul. Chwarznieńskiej 6 w Gdyni. część 2 - Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku administrowanym przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych przy ul. Chwarznieńskiej 8 w Gdyni. 2. Zakres przedmiotu zamówienia w zakresie Części 1 określa dokumentacja techniczna stanowiąca Załącznik nr 7 do SIWZ, na który składają się Przedmiar robót, Projekt budowlano –wykonawczy, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Mapa do celów informacyjnych, Profil kanalizacji sanitarnej, rzut parteru wod., Rzut parteru kan., Rzut kondygnacji powtarzalnej wod-kan. 3. Zakres przedmiotu zamówienia w zakresie Części 2 określa dokumentacja techniczna stanowiąca Załącznik nr 8 do SIWZ, na który składają się Przedmiar robót, Projekt budowlano –wykonawczy, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Mapa do celów informacyjnych, Profil kanalizacji sanitarnej, rzut parteru wod., Rzut parteru kan., Rzut kondygnacji powtarzalnej wod-kan. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu przyłącza sanitarnego oraz instalacji zimnej wody użytkowej i kanalizacji sanitarnej w budynku mieszkalnym znajdującym się w Gdyni przy ul. Chwarznieńskiej 6 i Chwarznieńskiej 8. Zakres prac obejmuje remont przewodów poziomych znajdujących się pod posadzką w przestrzeni korytarza, pionów instalacji zimnej wody i kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza sanitarnego. Harmonogram wykonywania robót: demontaż istniejącej kanalizacji sanitarnej, demontaż istniejącej instalacji zimnej wody użytkowej, wykonanie otworów w elementach konstrukcyjnych istniejącego budynku, montaż instalacji kanalizacji sanitarnej, montaż instalacji zimnej wody użytkowej, montaż instalacji co, wody użytkowej oraz cyrkulacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111200-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każdy wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: Część 1 – 7.000,00 zł Część 2 – 8.000,00 zł 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu – tylko i wyłącznie przelew bankowy na rachunek zamawiającego w banku PKO BP na nr konta: 14 1440 1387 0000 0000 1764 0798 z dopiskiem: „Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynkach administrowanych przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych przy ul. Chwarznieńskiej w Gdyni - ZP/5/R/2018 – Część….. Termin wniesienia wadium upływa wraz z terminem składania ofert. Wadium musi obejmować okres związania ofertą. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. Zaleca się aby do oferty dołączyć kopię dokonanego przelewu. 2) poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym. Niezbędnym jest złożenie przez poręczyciela (bank) oświadczenia pisemnego wobec wierzyciela (Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni) zawierającego: - termin obowiązywania poręczenia do końca okresu związania ofertą na w/w kwotę, - informację, że udzielone poręczenie stanowi zabezpieczenie wadium na rzecz Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych, nr postępowania, - bezwarunkowe zobowiązanie banku wypłaty kwoty wadium w przypadkach określonych przepisami art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp, 3) gwarancji bankowych. Niezbędnym jest przedłożenie pisemnej bezwarunkowej gwarancji udzielonej przez bank (oświadczenie) zgodnie z wymaganiami określonymi przez prawo bankowe, zawierającej: - termin obowiązywania poręczenia do końca okresu związania ofertą na w/w kwotę, - informację, że udzielone poręczenie stanowi zabezpieczenie wadium na rzecz Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych, nr postępowania, - bezwarunkowe zobowiązanie banku wypłaty kwoty wadium w przypadkach określonych przepisami art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp, 4) gwarancji ubezpieczeniowych. Niezbędnym jest przedłożenie pisemnej bezwarunkowej gwarancji udzielonej przez firmę ubezpieczeniową (oświadczenie) zawierającej: - termin obowiązywania poręczenia do końca okresu związania ofertą na w/w kwotę, - informację, że udzielone poręczenie stanowi zabezpieczenie wadium na rzecz Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych, nr postępowania, - bezwarunkowe zobowiązanie firmy ubezpieczeniowej wypłaty kwoty wadium w przypadkach określonych przepisami art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). Niezbędnym jest przedłożenie przez poręczyciela pisemnego oświadczenia wobec wierzyciela zawierającego: - termin obowiązywania poręczenia do końca okresu związania ofertą na w/w kwotę, - informację, że udzielone poręczenie stanowi zabezpieczenie wadium na rzecz Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych, nr postępowania, - bezwarunkowe zobowiązanie poręczyciela wypłaty kwoty wadium w przypadkach określonych przepisami art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 3. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż w pieniądzu, oryginał dokumentu wadium należy dołączyć do oferty lub złożyć w oddzielnej kopercie w Sekretariacie siedziby zamawiającego przed terminem składania ofert. 4. Jeżeli wykonawca nie wniesie wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą zostanie przez zamawiającego wykluczony z postępowania. 5. Zamawiający dokona zwrotu lub zatrzymania wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy Pzp. 6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a z przyczyn leżących po jego stronie nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczeń o których mowa art. 25a ust. 1, pełnomocnictwa lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów składa dokument z którego będzie wynikało zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych na potrzeby wykonania niniejszego zamówienia zasobów. Dokument ten wymagany jest od każdego podmiotu na zasoby którego powołuje się wykonawca. Dokument zobowiązania do oddania do dyspozycji zasobów winien zawierać następujące informacje: - nazwę podmiotu, który udostępnia swoje zasoby, - nazwę wykonawcy na rzecz którego inny podmiot udostępnia swoje zasoby, - zakres udostępnianych wykonawcy zasobów, - informację w jaki sposób wykonawca wykorzysta zasoby innego podmiotu przy realizacji niniejszego zamówienia, - zakres udziału innego podmiotu przy realizacji niniejszego zamówienia publicznego, - okres w którym inny podmiot będzie uczestniczył w realizacji niniejszego zamówienia, Dokument zobowiązania winien być złożony w oryginale.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach