Przetargi.pl
„Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w ul. Rawskiej na odc. od ul. Strobowskiej do granicy miasta”.

Urząd Miasta Skierniewice ogłasza przetarg

 • Adres: 96-100 Skierniewice, ul. Rynek
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. +48468345100, , fax. +48468345151
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta Skierniewice
  ul. Rynek 1
  96-100 Skierniewice, woj. łódzkie
  tel. +48468345100, , fax. +48468345151
  REGON: 000524306
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.um.skierniewice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w ul. Rawskiej na odc. od ul. Strobowskiej do granicy miasta”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w ul. Rawskiej na odc. od ul. Strobowskiej do granicy miasta”. 1. Nazwa i adres Zamawiającego: 1) Miasto Skierniewice, ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice, strona internetowa: www.bip.um.skierniewice.pl, nr telefonu (46) 834-51-00 834-51-35 nr faksu (46) 834-51-45, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym dla zadań inwestycyjnych pn.: „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w ul. Rawskiej na odc. od ul. Strobowskiej do granicy miasta”. 2. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony przeprowadzany jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2015 r., poz. 2164 z późn.zm.) zwaną dalej „ustawą” lub „ustawą Pzp”. 3. Opis przedmiotu zamówienia: 3.1 Kody CPV: 45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg, 45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia ulicznego. 3.2 . Przedmiotem zamówienia jest zadanie inwestycyjne: „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w ul. Rawskiej na odc. od ul. Strobowskiej do granicy miasta” zgodnie z dokumentacją projektową (załącznik nr 9 do niniejszej SIWZ) i przedmiarem robót (załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ). 3.3 . Orientacyjny zakres inwestycji pn.„Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w ul. Rawskiej na odc. od ul. Strobowskiej do granicy miasta”. Roboty polegać będą między innymi na budowie ścieżki pieszo-rowerowej o długości ok. 962 mb. Zakres prac obejmuje między innymi: 1. budowę ścieżki pieszo-rowerowej szerokości 3,0 m o nawierzchni z betonu asfaltowego, 2. budowę chodników i peronów autobusowych, 3. budowę oświetlenia, 4. przebudowę rowów odwadniających, 5. budowę oraz przebudowę przepustów w ciągu rowów odwadniających, 6. przebudowę i budowę zjazdów do posesji, 7. montaż elementów małej architektury w postaci ławek i pojemników na śmieci, 8. rozbiórkę istniejących ogrodzeń. Szczegółowy zakres robót dla tego zadania jest określony przez przedmiar robót i wykaz cen oraz dokumentację techniczną. Przy wykonywaniu robót należy uwzględnić także decyzje, warunki, uzgodnienia, opinie do opracowanej dokumentacji technicznej. 3.4. Szczegółowy opis zamówienia został zawarty w dokumentacjach projektowych na wykonanie zadania oraz w Specyfikacjach Technicznych, które są dostępne w Wydziale Dróg i Komunikacji Urzędu Miasta Skierniewice przy ul. Floriana 9 w pokoju nr 12 oraz na stronie internetowej BIP UM Skierniewice (załączniki do ogłoszenia o zamówieniu). 3.5. Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności: - wykopów ręcznych, - robót brukarskich w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonywanie prac objętych zakresem zamówienia wskazanym w SIWZ jeżeli wykonywanie czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców – wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności: - wykopów ręcznych, - robót brukarskich w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o prace oraz kontrolowanie tego obowiązku przez zamawiającego zawarto w § 15 wzoru umowy stanowiącym załącznik Nr 8 do SIWZ. Uwaga! Tam, gdzie w opracowaniu zostały wskazane normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązań RÓWNOWAŻNYCH. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane materiały, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Dopuszcza się innych producentów materiałów budowlanych, niż podanych w opracowaniu, pod warunkiem zagwarantowania RÓWNORZĘDNYCH parametrów technicznych i technologicznych oraz zgodności z obowiązującymi wymaganiami prawnymi w porozumieniu z projektantem, po akceptacji Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233100-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium. 1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 22 000,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych). 2. Wadium powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu zamawiający uważa wadium, które do terminu składania ofert włącznie, znajdzie się na koncie zamawiającego. Chwilą wpłaty wadium jest chwila wpływu na konto zamawiającego, a nie data złożenia przelewu. 3. Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 4. Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy o nr konta: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA nr 81 1020 3352 0000 1402 0193 3969 z dopiskiem: „RZP.271.74.2017 – wadium do przetargu pn.: „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w ul. Rawskiej na odc. od ul. Strobowskiej do granicy miasta”. 5. Zamawiający będzie przechowywał wadium wniesione w pieniądzu na rachunku bankowym, i jego zwrot nastąpi zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy Pzp. 6. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego w kasie. 7. Zwrot wadium nastąpi w przypadkach i na warunkach przewidzianych w art. 46 Ustawy Pzp. 8. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadkach przewidzianych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. 9.Wadium należy wnieść na okres związania ofertą. 10. Dowód wniesienia wadium należy załączyć do oferty. 11. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w SIWZ zostanie odrzucona.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: - nie podlegają wykluczeniu z postępowania. Ocena potwierdzenia spełniania warunku zostanie wstępnie dokonana przez Zamawiającego na podstawie złożonego oświadczenia wg wzoru załącznika Nr 5 do SIWZ, na zasadzie spełnia/nie spełnia. 2. spełniają warunki udziału w postępowaniu: a) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, c) zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena potwierdzenia spełniania warunku zostanie wstępnie dokonana przez Zamawiającego na podstawie złożonego oświadczenia wg wzoru załącznika Nr 3 do SIWZ, na zasadzie spełnia/nie spełnia. 3. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące posiadania kompetencji lub prowadzenia określonej działalności zawodowej w zakresie, o którym mowa w pkt 6.2 lit.a) siwz: Zamawiający uzna warunek, o którym mowa w art. 22 ust. 1b pkt 1ustawy Pzp, dotyczący posiadania kompetencji lub prowadzenia określonej działalności zawodowej za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie zgodne z załącznikiem Nr 3 do SIWZ. Informacje dodatkowe
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oferta - treść formularza oferty stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. 2. Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ. 3. Oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ.. 4. Wykaz Cen - sporządzony wg załącznika 2.1 do SIWZ: a) Wykonawcy winni oddzielnie wycenić każdą pozycję w Wykazie Cen (CW) (załącznik nr 2.1 do SIWZ), przestrzegając zasad dotyczących wyliczenia wartości w każdej pozycji oraz podsumowania kwot ogólnych podanych w CW. Wykonawcy nie wolno zmieniać ilości podanych w CW, b) CW należy odczytywać łącznie z innymi dokumentami kontraktowymi. Przyjmuje się, iż Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem robót, jakie mają zostać wykonane i sposobem ich wykonania. Całość Robót winna być wykonana zgodnie z zamierzeniem i przeznaczeniem przedmiotu zamówienia, c) ilości podane w każdej pozycji wykazu są wielkościami informacyjnymi, wskazującymi jedynie orientacyjny zakres prac, które powinny być wykonane dla skompletowania danego elementu (roboty), za którą przysługuje wyliczone dalej wynagrodzenie ryczałtowe i nie mają znaczenia przy rozliczaniu wartości danego elementu (roboty) po jego wykonaniu, d) niezależnie od wymienionego poprzednio przeznaczenia, ilości w CW zostały podane dla stworzenia wspólnych i porównywalnych wycen na potrzeby przetargu, e) krótkie opisy pozycji przedstawione w CW są podane tylko dla celów identyfikacyjnych i w żaden sposób nie modyfikują czy anulują szczegółowych opisów zawartych w specyfikacjach technicznych i projektach. 5. Potwierdzenie wniesienia wadium – wymagania dotyczące wadium zawarte zostały w pkt. 10 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. 6. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu o którym mowa w pkt. 6.3 SIWZ. 7. Informację dotyczącą podwykonawców i zakresu robót, który wykonawca zamierza im powierzyć oraz wykaz firm podwykonawców, o ile podwykonawcy Ci są znani Wykonawcy na etapie składania ofert, którym zostanie powierzone wykonanie części zamówienia - wg załącznika nr 6 Jeśli wykonawca nie będzie korzystał z podwykonawców wówczas w załączniku nr 6 wpisuje "Nie Dotyczy". Uwaga: W przypadku korzystania z podwykonawców, przed podpisaniem umowy z podwykonawcą Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wzór umowy z podwykonawcą. 8. Pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą; przyjmuje się, że pełnomocnictwo do złożenia oferty upoważnia również do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii wszystkich dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że z treści pełnomocnictwa wynika co innego. 9. W przypadku wykonawców występujących wspólnie na podstawie art. 23 ustawy Pzp do oferty należy dołączyć: a) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o którym mowa w art. 23 ustawy Pzp, b) dokument dotyczący: - braku podstaw do wykluczenia zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ (w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. - odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. muszą być złożone przez każdy podmiot, c) pozostałe dokumenty wymienione w pkt. 14 SIWZ podmioty składają wspólnie jako konsorcjum, d) w przypadku ofert składanych wspólnie warunki zawarte w pkt 14 SIWZ muszą być spełnione wspólnie lub przynajmniej przez jeden podmiot. 10. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert, na wezwanie Zamawiającego, w terminie nie krótszym niż 5 dni zobowiązany będzie do przedłożenia dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania oraz potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. a) Wykaz co najmniej dwóch robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty o wartości minimum 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) brutto każda, podobne z rodzaju do przedmiotu zamówienia. Za roboty podobne z rodzaju do przedmiotu zamówienia uznaje się wykonanie budowy, przebudowy, remontu nawierzchni bitumicznej o wartości minimum 1 000 000,00 zł brutto. Wykaz należy sporządzić wg załącznika nr 4 do SIWZ. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów. Zamawiający może dopuścić złożenie przez Wykonawcę innych odpowiednich dokumentów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty były wykonywane, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, są nadal wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. b) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 11. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach