Przetargi.pl
Budowa schroniska dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Św. Brata Alberta 63 w Gliwicach

Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 44-100 Gliwice, Dolnych Wałów 11
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
  Dolnych Wałów 11
  44-100 Gliwice, woj. śląskie
  REGON: 276567632
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zbmgliwice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa schroniska dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Św. Brata Alberta 63 w Gliwicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa nowego schroniska dla bezdomnych mężczyzn. Budynek spełnia funkcję schroniska dla 80 osób bezdomnych. Budynek będzie przystosowany dla osób niepełnosprawnych. W poziomie parteru zaprojektowano 2 pokoje 4-osobowe, pokoje dla osób niepełnosprawnych i pokój izolacji - wszystkie wraz z dostępem do sanitariatów. W parterze znajdować się będzie także segment kuchenny wraz z jadalnią i zapleczem magazynowo - przygotowawczym, szatnie i sanitariaty dla personelu, pomieszczenie wstępnego wywiadu, pokój kierownika schroniska, pokój terapeuty gabinet zabiegowy oraz pomieszczenia socjalne. Dodatkowo na parterze zaprojektowano pomieszczenia komunikacyjne, pomieszczenie techniczne, pomieszczenia magazynowe oraz sanitariaty dla osób niepełnosprawnych przyjętych do schroniska. Na piętrze znajduje się 8 pokoi 4-osobowych z łóżkami pojedynczymi oraz 6 pokoi 6-osobowych z łóżkami piętrowymi, pomieszczenie spotkań indywidualnych i modlitwy, pomieszczenie wspólne z komputerami oraz pomieszczenie z aneksem kuchennym. Poza tym na piętrze zaprojektowano umywalnie zbiorowe z przebieralnią, prysznice oraz sanitariaty ogólnodostępne, suszarnię, pralnię oraz pomieszczenia magazynowe.Komunikację pionową w budynku stanowią dwie klatki schodowe oraz dźwig osobowy zlokalizowany przy wyjściu z hallu na korytarz główny.Projektowana budowa nowego budynku schroniska jest wykonana w konstrukcji tradycyjnej, murowanej ze stropodachem płaskim pełnym. Stropy wykonane będą z prefabrykowanych płyt kanałowych. Ściany zewnętrzne pokryte sią tynkiem. Projektowana budowa posiada kształt wieloboku. Kształt budynku uwarunkowany jest funkcją pomieszczeń oraz strefą ochronną dla przechodzącą przez działkę sieć wysokiego napięcia.Działka Inwestora nr ewid. 337 od strony północnej graniczy z działką o nr ewid. 1639; od strony zachodniej z działką z budynkiem mieszkalnym o nr ewid. 336; od strony wschodniej graniczy z działką niezabudowaną nr ewid. 338; od strony południowej graniczy z działką drogową nr ewid. 1556 (ul. Św. Brata Alberta).Wjazd i wejście na działkę odbywać się będą poprzez istniejący zjazd z drogi gminnej (działka drogowa nr. ewid. 1556) – ul. Św. Brata Alberta. Zjazd z działki nr ewid. 337 odbywać się będzie poprzez istniejący zjazd z drogi gminnej (działka drogowa nr. ewid. 1556) – ul. Św. Brata Alberta.Powierzchnia terenu objętego opracowaniem (dz. nr ewid. 337) 6 680,00 m2(powierzchnia terenu o przeznaczeniu C2.3.2/UZ2 – 6415,00 m2, 02.4/KK – 265,00 m2).Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku schroniska 742,55 m2Powierzchnia użytkowa 1 219,95 m²Kubatura budynku 5 750,00 m³Szerokość budynku 38,50 mDługość budynku 27,29 mWysokość budynku 8,15 mIlość kondygnacji 2Powierzchnia istniejących i projektowanych dróg, parkingów, placów 1731,41 m2Powierzchnia terenów zielonych 3 861,93 m2 (w tym zbiorników na deszczówkę, oczka wodnego).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45200000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 30.000,00zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy PZP.3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.4. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:4.1. pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Menadżera Projektu ING Bank - oddział w Gliwicach 20 1050 1285 1000 0022 2649 4546 z adnotacją: „Wadium - postępowanie nr 136/PZ/2022/ZBM”,4.2. gwarancjach bankowych,4.3. gwarancjach ubezpieczeniowych,4.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 299).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:2.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.2.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.2.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.2.3.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą się posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych), potwierdzonym informacją banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innych walutach niż PLN, dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany.2.3.2. W celu spełnienia warunku Wykonawca musi wykazać, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 1.000.000,00zł (słownie: jeden milion złotych).2.4. Zdolności technicznej lub zawodowej.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali:dwa oddzielne zamówienia polegające na budowie i oddaniu do użytkowania budynku kubaturowego o kubaturze minimum 3000 m3, minimum dwukondygnacyjnego, o charakterze mieszkalnym lub mieszkalno-usługowym lub usługowym lub użyteczności publicznej, który został zgodnie z przepisami prawa budowlanego prawidłowo ukończony. Wykonawca potwierdzi należyte zrealizowanie tych zadań przy pomocy dowodów (np. referencje). Jako wykonanie zadania należy rozumieć doprowadzenie co najmniej do wystawienia Świadectwa Przejęcia lub Protokołu odbioru robót.Uwagi:• Dopuszcza się jedynie wskazanie doświadczenia w zakresie wznoszenia nowych obiektów. Zamawiający nie będzie uwzględniał doświadczenia w zakresie przebudowy, lub nadbudowy istniejących. Dopuszcza się rozbudowę istniejących obiektów (np. dobudowanie „skrzydła” budynku) pod warunkiem spełniania wyżej wymienionych warunków przez nowo powstały obiekt.• Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktur.• Zamawiający uzna za spełniony warunek SWZ również w przypadku, gdy doświadczenie wykazane przez Wykonawcę obejmuje szerszy zakres robót budowlanych od wymaganych przez Zamawiającego.• Zamawiający nie dopuszcza sumowania robót budowlanych wykonanych w ramach odrębnych kontraktów (umów/zamówień) celem uzyskania wymaganego warunku kwotowego.• W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innych walutach niż PLN, dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany.2.5. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj. posiadającymi prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:2.5.1. osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy. Wymaga się, aby osoba wskazana do pełnienia funkcji Kierownika Budowy posiadała:- minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, doświadczenie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w pełnieniu funkcji kierownika budowy przy minimum dwóch robotach budowlanych każdej o wartości brutto minimum 3.000.000 PLN i każdej polegającej na budowie, przebudowie lub rozbudowie budynku kubaturowego lub zespołu budynków kubaturowych (potwierdzoną odbiorem końcowym lub uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie),2.5.2. osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, która posiada:- minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,- doświadczenie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert polegające na pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót przy minimum dwóch robotach budowlanych każdej o wartości brutto minimum 1.000.000 PLN i każdej polegającej na budowie, przebudowie lub rozbudowie budynku kubaturowego lub zespołu budynków kubaturowych (potwierdzoną odbiorem końcowym lub uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie),2.5.3. co najmniej jedną osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń),2.5.4. co najmniej jedną osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń),2.5.5. co najmniej jedną osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika robót drogowych (posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-25

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach