Przetargi.pl
Budowa sieci wodociągowej przy ul. Polnej

Gmina Ornontowice ogłasza przetarg

 • Adres: 43-178 Ornontowice, Zwycięstwa 26a
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 33 06 222
 • Data zamieszczenia: 2022-08-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Ornontowice
  Zwycięstwa 26a
  43-178 Ornontowice, woj. śląskie
  tel. 32 33 06 222
  REGON: 276257759
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.ornontowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sieci wodociągowej przy ul. Polnej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zadania jest budowa przyłączy oraz dokończenie budowy sieci wodociągowej w Ornontowicach przy ul. Polnej w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej przy ul. Polnej”. Zadanie obejmuje wykonanie:1) Przyłączy przy ul. Polnej a w tym: - Budowa przyłączy wodociągowych z rur polietylenowych PE 100 SDR 11 typ RC Dz50mm– 22,85 mb.- Budowa przyłączy wodociągowych z rur polietylenowych PE 100 SDR 11 typ RC Dz40mm–505,54 mb.- Zestaw wodomierzowy – 36kpl. (wodomierze z nakładkami radiowymi z przedłużonym torem radiowym);- Podłączenie nowo wykonanego przyłącza do instalacji wewnętrznej; - wykonanie prób szczelności;- dokumentację geodezyjną powykonawczą.2) Dokończenie budowy sieci wodociągowej D110 i D160 a w tym:- wykonanie kompletnych łączników sieci D110 i D160 wraz z zasuwami (odcinki w28’ do w23oraz w4 do w6);- zabudowanie węzła w29’ (odcinek w28’ do w29’, zasuwa zk100, hydrant podziemny HP1’ zgodnie z dokumentacją projektową);- połączenia odcinka sieci D110 (odcinek w25’ do w 24.1’);- połączenia odcinka sieci D110 na wysokości hydrantu HP5;- połączenie odcinka sieci D160 oraz zabudowanie zasuwy na sieci D160 na wysokości posesjinr 17;- zabudowanie zasuwy na sieci D110 na wysokości posesji nr 12;- połączenia odcinka sieci D110 na wysokości posesji nr 11;- wykonanie kompletnych trzech hydrantów wraz z zasuwami;- wymiana trzech istniejących hydrantów nadziemnych na zgodne z dokumentacją projektową;- wykonanie włączenia wybudowanej sieci D160 do sieci wodociągowej od stronyul. Dworcowej (w0);- wykonanie próby szczelności sieci DN 110 i DN 160;- wykonanie próby hydrantów;- badanie wody;- odtworzenie nawierzchni;- inwentaryzację geodezyjna powykonawczą.Dokumentacja geodezyjna powykonawcza winna obejmować całą wybudowaną sieć D110 i D160 oraz wykonane przyłącza. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 4 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, STWiOR, przedmiar robót, szkice geodezyjne wykonanej sieci wodociągu w ulicy Polnej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę wadium w kwocie 9 000,00 zł. Wadium należy wnieść do upływu terminu składania ofert, to jest do dnia 23.08.2022 roku, do godz. 11:00. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść do upływu terminu składania ofert przy czym powyższe oznacza, że kwota wadium do godz. 11:00 dnia 23.08.2022 r. musi znajdować się na rachunku Zamawiającego: Gmina Ornontowice Nr rachunku: 28 8454 1053 2001 0011 0695 0009 z podaniem w tytule wpłaty: Budowa sieci wodociągowej przy ul. Polnej, nr referencyjny: ZWRZP.271.00025.2022. Szczegóły opisano w Rozdziale VII SWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Informacje o warunkach udziału w postępowaniu1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:1.1 Nie podlegają wykluczeniu;1.2 Spełniają warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 112 „ustawy pzp”:1) W zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.2) W zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.3) W zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej:a) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego – 200 000,00 zł (Załącznik nr 5)4) W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że:a) wykonał należycie w okresie ostatnich 5 lat minimum 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub rozbudowie lub przebudowie lub modernizacji lub wymianie sieci wodociągowych o wartości minimum 300 000,00 zł brutto.Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia:b) minimum 1 osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, w zakresie niezbędnym do kierowania robotami będącymi przedmiotem zamówienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333, ze zmianami) i Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Osoba ta będzie pełnić funkcję Kierownika Budowy.U Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2021.0.1646, ze zmianami).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-23

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach