Przetargi.pl
Budowa rurociągu odwadniającego Kwirynów - Janów - Klaudyn II etap

Gmina Stare Babice ogłasza przetarg

 • Adres: 05-082 Stare Babice, Rynek 32
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 0-22 722 95 36 , fax. 0-22 722 95 36
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Stare Babice
  Rynek 32 32
  05-082 Stare Babice, woj. mazowieckie
  tel. 0-22 722 95 36, fax. 0-22 722 95 36
  REGON: 01327185500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.stare-babice.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa rurociągu odwadniającego Kwirynów - Janów - Klaudyn II etap
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest budowa rurociągu odwadniającego Kwirynów - Janów - Klaudyn tzw. II ETAP w zakresie budowy kanalizacji deszczowej w dz. nr ew. 102-10, 101-6, 101-3, (droga gminna - ul. Rudnickiego) w miejscowości Janów, w gminie Stare Babice na odcinku około 450 m od istniejącej studni bet nr 2 zlokalizowanej ok. 5 m na południe od ul. Andersa wzdłuż ul. Rudnickiego do projektowanej studni bet nr 12 w ul. Maczka. UWAGA! Odcinek rurociągu od ul. Andersa do ujścia do rowu melioracyjnego w Klaudynie został wykonany i uruchomiony. Zapis Protokołu ZUD w p. 9 - uzgodnienie z PERN Płock dotyczył budowy I ETAPU (zrealizowany). 2.Przedmiot zamówienia opisany jest szczegółowo w dokumentacji technicznej i obejmuje m. in. następujące roboty i czynności: 1)wykonanie rurociągu deszczowego o średnicy 500 mm wraz ze studniami o długości ok. 450 mb, wzdłuż ul. Rudnickiego, 2)włączenie rurociągu do istniejącej studni betonowej nr 2 w rejonie ul. Andersa, 3)odtworzenie nawierzchni ul. Rudnickiego do stanu sprzed budowy (w tłuczniu drogowym), 4)sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej oraz inwentaryzacji geodezyjnej (Zamawiający dopuszcza, aby w dniu odbioru Wykonawca przedstawił szkice geodezyjne wraz z potwierdzeniem zgłoszenia złożenia inwentaryzacji geodezyjnej do kartowania w składnicy map a dostarczył ją po kartowaniu)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452311006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości 8 000 zł (słownie: osiem tysięcy zł) w formie określonej w SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.stare-babice.waw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach