Przetargi.pl
Budowa przyłączy kanalizacyjnych do sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Chynów

Urząd Gminy ogłasza przetarg

 • Adres: 05-650 Chynów,
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 48 661 57 00, 661 57 42 , fax. 48 661 57 33
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy
  05-650 Chynów, woj. mazowieckie
  tel. 48 661 57 00, 661 57 42, fax. 48 661 57 33
  REGON: 00053894600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.chynow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa przyłączy kanalizacyjnych do sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Chynów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są kompleksowe roboty budowlane w zakresie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej na terenie gminy Chynów Zakres robót składających się na przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: Wykonanie etapu I o nazwie:Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej w miejscowościach Chynów i Wola Chynowska obejmującego w szczególności: a) budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC Dz160 mm kl. N SN4 kielichowych łączonych na uszczelkę gumową - 58 szt. o łącznej długości 1304 m, studzienki PVC Dz 315 mm z włazem typu lekkiego montowane na przewodzie łączącym budynek ze zbiornikiem bezodpływowym, b) budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z rur PE 100 SDR 17 PN 10 Dz 50 mm wg PN-EN 13244:1998 - 133 szt. o łącznej długości 3348 m c) dostawę, montaż oraz uruchomienie przepompowni UZT wg karty materiałowej nr 1 lub nr 2 , zamontowanych na przewodzie kanalizacyjnym łączącym budynek ze zbiornikiem bezodpływowym (szambem) Wykonanie etapu II o nazwie: Budowa przyłącz kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej w miejscowościach: Jakubowizna, Widok, Węszelówka, Machcin, Grobice i Sułkowice obejmującego w szczególności: a) budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC Dz 160 mm kl. N SN4 kielichowych łączonych na uszczelkę gumową - 10 szt. o łącznej długości 172 m, studzienki PVC Dz 315 mm z włazem typu lekkiego montowane na przewodzie łączącym budynek ze zbiornikiem bezodpływowym, b) budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z rur PE 100 SDR 17 PN 10 Dz 50 mm wg PN-EN 13244:1998 - 126 szt. o łącznej długości 2866 m c) dostawa, montaż oraz uruchomienie przepompowni UZT wg karty materiałowej nr 1 lub nr 2, montowanych na przewodzie kanalizacyjnym łączącym budynek ze zbiornikiem bezodpływowym (szambem) Ww zakres robót należy wykonać zgodnie z warunkami Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia (SIWZ), w szczególności zgodnie ze stanowiącymi załączniki do niej dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz przedmiarem robót. Uwaga: Jeżeli w SIWZ przy opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, itp. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane. Zamawiający anuluje wszelkie nazwy producenta itp. jeżeli występują w rysunkach i opisach dokumentacji technicznej (nie są one obowiązujące dla Wykonawcy). Prace towarzyszące, oraz roboty tymczasowe nie objęte dokumentacją projektową i przedmiarem robót konieczne do uwzględnienia: 1) organizacja i zabezpieczenie placu budowy, 2) uporządkowanie terenu po budowie, 3) likwidacja placu budowy, 4) wykonanie inwentaryzacji geodezyjno-powykonawczej oraz wszelkie inne prace nie objęte w SIWZ, a konieczne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia lub zwiększenia ww zakresu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452324109
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Ustala się wadium w wysokości 40.000,00 (słownie: czterdzieści tysięcy) złotych. 1. Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach: - pieniężnej - poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo - Kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancji bankowej; - gwarancji ubezpieczeniowej lub - poręczenia udzielanego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 2.Wadium wnoszone w pieniądzu należy zgodnie z art. 45 ust 7 ustawy Prawo zamówień publicznych wpłacić wyłącznie przelewem na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Chynowie Nr 39 9121 0009 0000 0808 2000 0020 w takim terminie, aby najpóźniej przed upływem terminu składania ofert - określonym w § 15 pkt 1.a ) SIWZ - środki finansowe z tytułu wadium znajdowały się na wskazanym wyżej rachunku Zamawiającego. Zamawiający stwierdzi wniesienie wadium na podstawie informacji banku prowadzącego w/w rachunek. UWAGA: Pod rygorem odrzucenia oferty niedopuszczalna jest wpłata gotówki celem wniesienia wadium w formie pieniężnej zarówno jeżeli zostanie dokonana w kasie Zamawiającego jak również jeżeli zostanie dokonana w banku wprost na ww. rachunek. 3. Pozostałe, niepieniężne formy wadium wymienione w pkt 1 należy w formie oryginału załączyć do oferty. 4.Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa , stanowiąca formę wniesienia wadium, winna spełniać co najmniej następujące wymogi (pod rygorem wykluczenia wykonawcy): a) ustalać beneficjenta gwarancji, tj. Gminę Chynów, b) określać kwotę gwarantowaną w zł. (ustaloną w SIWZ) c) określać termin ważności (wynikający z SIWZ) d) określać przedmiot gwarancji (wynikający z SIWZ), e) być gwarancją nie odwoływalną, bezwarunkową, płatną na każde żądanie. Uwaga! Z treści gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej powinno wynikać uprawnienie Zamawiającego do zatrzymania wadium jeżeli wystąpią przesłanki opisane w art. 46 ust 4a i 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych , w szczególności uprawnienie Zamawiającego do zatrzymania wadium wraz z odsetkami jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub pełnomocnictw. 4.1.Do wadium wniesionego w formie poręczenia wymagania opisane w pkt 4 stosuje się odpowiednio. 5. W przypadku nie wniesienia wadium na warunkach określonych w pkt 1-4.1. Wykonawca zostanie wykluczony z dalszego postępowania, a złożona przez niego oferta zostanie odrzucona. 6. Zwrot wadium nastąpi na zasadach określonych w art. 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zwracając wadium zwróci jednocześnie - w przypadku wadium wniesionego w formie niepieniężnej - oryginał dokumentu wadium. W dokumentacji przetargowej zostanie poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia zwróconego dokumentu wadium wraz z adnotacją o podstawie i terminie zwrotu oryginału. 7. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.chynow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach