Przetargi.pl
KZB Gniezno: Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w budynku szkoleniowym w Drawsku Pomorskim (zad. 16191)

Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 02-004 Warszawa, ul. Tytusa Chałubińskiego 3A
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 101 21 00 do 03 , fax. 22 101 21 04
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o.
  ul. Tytusa Chałubińskiego 3A 3A
  02-004 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 101 21 00 do 03, fax. 22 101 21 04
  REGON: 14298987700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sinevia.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  KZB Gniezno: Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w budynku szkoleniowym w Drawsku Pomorskim (zad. 16191)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych branży sanitarnej (wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej) w budowanym budynku szkoleniowym, zlokalizowanym na terenie kompleksu wojskowego w Drawsku Pomorskim - rejon Głębokie, woj. zachodniopomorskie, pow. drawski. Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia określa załączony kosztorys ślepy, projekt budowlano-wykonawczy oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie czynności wykonawcy związane z jego wykonaniem, w tym w szczególności związane z wytworzeniem (pozyskaniem) materiałów i wyrobów budowlanych niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, dostarczeniem ich na plac budowy oraz wykonaniem robót budowalnych zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz w zakresie rzeczowym określonym w kosztorysie nakładczym stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamówienie obejmuje również roboty związane z wykonaniem automatyki i sterowania urządzeniami wentylacyjnymi w zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania instalacji wentylacji (automatyka, sterowanie, okablowanie, dokumentacja powykonawcza, szkolenie personelu). Zamawiający, we własnym zakresie, ułoży wyłącznie przewody zasilające szafę sterowniczą oraz centrale wentylacyjne. Całość prac podzielona jest na dwa etapy: - etap I wykonanie kanałów wentylacyjnych wraz z dostawą i montażem central wentylacyjnych oraz wykonanie innych robót podlegającym zakryciu - termin do 15.12.2014 r. - etap II pozostały zakres robót do 31.08.2016 . Nazwy handlowe (marka i producent) materiałów i wyrobów budowlanych, określone w kosztorysie nakładczym (ślepym), należy traktować jako referencyjne. Wykonawca może zaoferować inne, ale o parametrach technicznych i cechach użytkowych równoważnych do materiałów i wyrobów referencyjnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453312008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sinevia.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach