Przetargi.pl
Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Pogrodziu wraz z zagospodarowaniem terenu

Gmina Tolkmicko ogłasza przetarg

 • Adres: 82-340 Tolkmicko, Plac Wolności
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 552316121 , fax. 552316127
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Tolkmicko
  Plac Wolności 3
  82-340 Tolkmicko, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 552316121, fax. 552316127
  REGON: 17074801100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://tolkmicko-umig.bip-wm.pl/public/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Pogrodziu wraz z zagospodarowaniem terenu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. OPIS TERENU Na terenie objętym inwestycją występuje nieznaczne zróżnicowanie wysokościowe wynoszące ok 0,45m. Nie będzie wymagane przeprowadzenie niwelacji .Teren inwestycji jest niezabudowany . Na granicy w południowo -zachodniej części działki znajduje się ,wykonany z kostki brukowej ,parking .Wzdłuż parkingu nasadzono drzewa iglaste. LOKALIZACJA Działka nr.144/11 przeznaczona pod zabudowę ,położona jest w Pogrodziu . Budynek zlokalizowano na działce zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi . Poziom parteru przyjęto na rzędnej geodezyjnej 0,00= 98,46 m n.p.m UZBROJENIE TERENU W północnym rogu działki Nr 396( poprzedni numer: 144/11) zlokalizowany jest słup wysokiego napięcia. Linia wysokiego napięcia przebiega na wysokości ok. 6 m. wzdłuż północno -wschodniej oraz północno -zachodniej granicy działki . Na działce nie występują żadne sieci uzbrojenia podziemnego. Brak uzbrojenia podziemnego oraz lokalizacja sieci nadziemnych umożliwia bezkolizyjną lokalizację budynku na w/w terenie ,zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI Projektowany budynek oraz urządzenia towarzyszące zostały zlokalizowane na działce Nr 396 (poprzedni numer: 144/11) zgodnie z warunkami decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu . Zaprojektowano budynek o zwartej bryle z wystawką , dwukondygnacyjny ,niepodpiwniczony, z poddaszem nieużytkowym oraz garażem trójstanowiskowym na wozy strażackie . Wykonanie budynku projektuje się w technologii tradycyjnej , murowanej ,przykrytej dachem drewnianym , dwuspadowym o kącie nachylenia połaci 40º , nad wystawką o spadkach 32º z lukarnami o spadkach 38º ,pokrytym dachówką ceramiczną . Na terenie projektowanej działki znajduje się parking z kostki betonowej . Ze względu na jego kolizję z projektowanym budynkiem zaplanowano przeniesienie go do przeciwległej granicy działki. ZAGOSPODAROWANIE TERENU Dojazdy na teren inwestycji odbywać się będą z trzech stron projektowanej działki . Od strony drogi gminnej na działce Nr 394 ( 142/3) zaprojektowano zjazd umożliwiający komunikację z trójstanowiskowym garażem na wozy strażackie. Wielkość zjazdu została dostosowana do potrzeb straży i umożliwia parkowanie pojazdów przed budynkiem remizy . Dojazd do wejścia do kotłowni zlokalizowano od strony drogi asfaltowej znajdującej się na działce nr 401 ( 144/2). Usytuowano tam również miejsce na gromadzenie odpadów stałych . Umożliwia to ich bezkolizyjny odbiór przez stosowne służby. Na terenie projektowanej działki znajduje się parking z kostki brukowej . Przewidziano jego przeniesienie do przeciwległej granicy działki .Dojazd do parkingu zapewniać będzie droga gruntowa przebiegająca przez działki Nr : 397, 399 ( 144/4, 144/10) , oraz398( 143). Kostka betonowa z której został wykonany parking zostanie użyta do wykonania podjazdów do budynku. Projektowany teren utwardzony zostanie z płyt betonowych ażurowych typu Meba. Dojścia do wejść do budynku mają minimalną szerokość 1,93 m i będą wykonane z kostki betonowej typu Pol-bruk identycznej z użytą do wykonania istniejącego parkingu. Zaprojektowano opaskę budynku z polbruku o szerokości 0,50 m. Obecnie wzdłuż istniejącego parkingu nasadzone jest 8 sztuk drzewek iglastych , wysokości nieprzekraczającej 1,70m. Ze względu na kolizję z nowo projektowanym budynkiem przewidziano ich przesadzenie wzdłuż północno- wschodniej granicy działki. ZAOPATRZENIE W WODĘ Zgodnie z warunkami technicznymi WT nr 102/11/13 wydanymi przez Zakład Gospodarki Wodno -Ściekowej w Tolkmicku dostawę wody do projektowanego budynku Remizy Ochotniczej Straży pożarnej w Pogrodziu należy przewidzieć z istniejącej sieci wodociągowej Ø90mmPVC. Wodę na cele bytowo – gospodarcze do budynku należy doprowadzić przyłączem z rur PE32 PN10 . Włącznie projektowanego przyłącza z rur PE32 PN10 do istniejącej sieci wodociągowej Ø90mm PVC należy wykonać za pomocą nawiertaki typu NWZ 90/32 ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW SANITARNYCH Zgodnie z warunkami Technicznymi WT nr 102/11/13 wydanymi przez Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tolkmicku odprowadzenie ścieków z projektowanego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej należy odprowadzić do projektowanej kanalizacji sanitarnej Ø200mmPVC. Przyłącze kanalizacji sanitarnej wykonać z rur kielichowych PVC Ø160mm. Zaprojektowano studnie na zewnątrz budynku z tworzywa sztucznego o średnicy 425mm i z kręgów betonowych o średnicy 1200mm .Przyłącze realizować zgodnie z art. 29a Prawa Budowlanego. ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH Ze względu na brak w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanej działki sieci kanalizacji deszczowej odprowadzanie wód opadowych z dach przewidziano na teren działki. ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ Projektowany budynek zostanie zaopatrzony w energię elektryczną zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej , wydanymi przez Energa – Operator SA Oddział w Elblągu , nr 13/R21/02762 z dnia 6.11.2013r. PROJEKTOWANIE ROZBIÓRKI Na działce znajduje się parking z polbruku gr 8cm ograniczony krawężnikami na ławie betonowej . W związku z kolizją projektowanego budynku ,należy rozebrać istniejące nawierzchnie i wykonać nowy parking na przeciwległej granicy działki .Przewiduje się wykorzystanie kostki z rozbiórki do wykonania nowych ciągów z polbruku. Ilości robót rozbiórkowych - rozbiórka nawierzchni z polbruku -123,64m² -rozbiórka krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cem. piaskowej -36m - rozbiórka ław pod krawężniki z betonu – 3m³ - mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 10cm- 123,64m² - mechaniczne rozebranie warstwy odsączającej z piasku o grub. 10 cm- 123,64m² - przygotowanie polbruku z rozbiórki do użytku -123,64m² PRZYJĘTE ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNE Projektuje się budynek remizy Ochotniczej Straży Pożarnej o zwartej bryle z wystawką , przykryty dachem dwuspadowym z lukarnami . Budynek jest dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony , z poddaszem nieużytkowym oraz trzy stanowiskowym garażem na wozy strażackie . Na parterze przewidziano garaż oraz kotłownię z magazynem opału . Posadzka w pomieszczeniach z wylewki betonowej malowanej farbami antykorozyjnymi alkilowymi (ftalowymi) odpornymi na działanie detergentów oraz olejów mineralnych. Na piętrze znajduje się pomieszczenie socjalne ,aneks kuchenny , toaleta oraz suszarnia węży strażackich z funkcją magazynową. W suszarni zaprojektowano wyłaz w stropie umożliwiający transport węży wprost z garażu. W pomieszczeniu socjalnym posadzka z paneli podłogowych, w pozostałych pomieszczeniach oraz na klatce schodowej z gresu lub terakoty .Na dach budynku projektuje się stelaż do umieszczenia syreny strażackiej o mocy 4 kW. WARUNKI GRUNTOWO -WODNE W związku z występowaniem nasypów niebudowlanych i gruntów słabonośnych w miejscu posadowienia budynku ,należy dokonać wymiany gruntu na pospółkę i zagęścić ją do stopnia minimum ID =0,6. Wymianę należy wykonać na głębokość 3m. , do poziomu występowania gruntów nośnych w postaci piasków średniozagęszczonych o ID =0,5 Zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dn. 24.09.1998r. W sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych przyjęto dla przedmiotowego terenu II kategorię geotechniczną przy złożonych warunkach gruntowo-wodnych. Poziom odniesienia ( wykończonej posadzki parteru) wynosi 98,46m n.p.m., poziom posadowienia fundamentów zaprojektowano na głębokości – 1.1m względem poziomu odniesienia . Napięte zwierciadło wód gruntowych nawiercono na głębokości ok 3m względem poziomu odniesienia . Zwierciadło ustabilizowało się na wysokości ok 0.2 m poniżej poziomu posadowienia poziom 97.10 m n.p.m. Głębokość przemarzania gruntu dla danego obszaru według normy PN-81/B-03020 wynosi 1.0 m p.p.t. KONSTRUKCJA FUNDAMENTÓW Zaprojektowano posadowienie budynku na stopach żelbetowych oraz na ławach betonowych . Fundamenty posadowione są na głębokości -1.1 m p.p.t. z miejscowym przegłębieniem pod stopy fundamentowe F1. Pod słupami należy wykonać stopy żelbetowe gr. 30 v i 40 cm z betonu B 20 zbrojone stalą AIIIN (B500SP) . Ze stóp należy wypuścić zbrojenie w układzie i średnicach odpowiadających zbrojeniu słupów żelbetowych. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne posadowić na ławach fundamentowych o szerokości 60 oraz 80 cm i wysokości 30 cm z betonu B20.Ławy zbroic konstrukcyjnie, podłużnie prętami #12 ze stali AIIIN (B500SPB) i poprzecznie strzemionami Ø6 ze stali A0 ( St0S) w rozstawie co 30 cm Pręty należy łączyć na długości oraz w miejscach, gdzie spotykają się ławy wzajemnie prostopadłe, na zakład długości 50 cm, tak, aby zapewniona była ciągłość zbrojenia. W narożach budynku, od zbrojenia ław wypuścić bednarkę stanowiące element instalacji odgromowej. Pod drewniane słupki zadaszenia należy wykonać bloki betonowe o wymiarach 44x44x108cm z betonu B20. Bloki zbroic przeciwskurczowo góra i dołem siatką prętów zgrzewanych o średni drutu Ø6mm i oczku 10x10. W blokach obsadzić konsole do montażu słupków drewnianych. POSADZKA PARTERU Posadzkę parteru wykonać z betonu B25 zbrojonego włóknami polipropylenowymi ( min. 0.6 kg włókien m³betonu). W części garażowej parteru wykonać płytę grupy 12cm , w pozostałych pomieszczeniach parteru 8cm. Płytę posadzki parteru oddylatować od ścian nośnych styropianem gr. 2 cm. Płytę w części garażowej dylatować w polach 4x4m poprzez napięcie na 23 grubości płyty i wypełnienie masą plastyczną. ŚCIANY Ściany fundamentowe murować z bloczków betonowych z betonu B20 na zaprawie cementowej klasy 10 MPa do wysokości konstrukcji posadzki parteru -0.02 m i ocieplić styrodurem gr.10cm. Ściany zewnętrzne parteru i piętra wykonać jako dwuwarstwowe: Warstwa konstrukcyjna z bloczków gazobetonowych gr.24 cm. Odmiany 700(fb.=5,6 MPa) ,na zaprawie cementowo wapiennej klasy 5MPa Izolacja cieplna ze styropianu gr 15cm. Z wieńców w poziomie stropu nad parterem należy wypuścić zbrojenie słupków w rozstawie co ok. 2.0m. do wysokości górnego poziomu attyki. Słupki połączyć wieńcem 24x24 cm. Ścianki działowe wykonać z cegły dziurawki gr. 12 cm. Na zaprawie cementowo -wapiennej klasy MPa . W celu usztywnienia ścianek działowych parteru należy zwieńczyć je wieńcem w połowie wysokości . Ścianki działowe piętra zwieńczyć u ich szczytu – spód jętek .W spoinie pod ostatnią warstwą bloczków w murze podokiennym , na całej jej długości , układać zbrojenie do spoin wspornych lub w wyżłobieniach wypełnionych zaprawą 2 pręty Ø 6należy przedłużyć poza otwór okienny o 0.5 m z każdej strony. Szczegóły wykonania ścian wg .rysunków architektonicznych . W miejscu oparcia elementów konstrukcyjnych (podciągów ,nadproża płatwie ) ostatnie dwie warstwy ściany wykonać z cegły ceramicznej pełnej. KOMINY kominy wentylacyjne wykonać z lekkich pustaków keramzytobetonowych o gęstości 850kg/m³oraz wytrzymałości 5MPa. WIEŃCE Zbrojenie podłużne wieńców należy wykonać z prętów #12 ze stali AIIIN ( B500SP)i poprzecznie strzemionami Ø6 ze stali A0 (St)S) w rozstawie co 30cm. Pręty należy łączyć na długości oraz w miejscach , gdzie spotykają się wieńce wzajemnie prostopadłe , na zakład długości 50cm. Tak aby zapewniona była ciągłość zbrojenia W ściankach działowych na piętrze zaprojektowano wieńce w poziomie otworów drzwiowych ( spód wieńca=góra otworu). W miejscu otworów drzwiowych należy dogęścić strzemiona do rozstawu co 15 cm. Wysokości i rozmieszczenie wieńców podano na rysunkach . Beton wieńców B20 ,wieńce stropowe betonować razem ze stropem. NADPROŻA W budynku w ścianach zewnętrznych parteru i piętra zaprojektowano nadproża monolityczne z betonu B20 , zbrojone podłużnie prętami#12 ze stali AIIIN(B500SP)i poprzeczne strzemionami Ø6 iØ8 ze stali A0(St0S). Wymiary oraz sposób zbrojenia wg rys. szczegółowych W nadprożach monolitycznych pierwsze strzemie układać w odległości max. 5cm. Od krawędzi podporu. Nadproża w części ścian zewnętrznych oraz wewnętrznych ścianach gr. 12 cm. Zaprojektowano jako prefabrykowane typu L-19. Nadproża prefabrykowane w ścianach zewnętrznych należy dozbroić dwoma prętami #16 ze stali AIIIN. SŁUPY Zaprojektowano słupy żelbetowe wykonane z betonu B20 ( poddasze) i B25 (parter ) zbrojone podłużnie stalą AIIIN (B500SP) i poprzecznie strzemionami ze stali A0 (St0S) AIIIN(B500SP) na długości połączeń zbrojenia głównego słupów z prętami startowymi ze stóp fundamentowych i przy połączeniu słupa z innym elementem konstrukcyjnym (wieniec ,podciąg) należy zagęścić strzemiona zgodnie z rys. szczegółowymi. Do słupa poddasza Sł2,6 należy zamocować konstrukcję stalową pod syrenę alarmową za pomocą wklejenia prętów kotwowych M12. Krawędzie ścian przylegających do słupów ukształtować w formie strzępi. PODCIĄGI W budynku zaprojektowano podciągi żelbetowe monolityczne z betonu B20 ( poddasze) i B25 (parter) zbrojone podłużnie stalą AIIIN(B500SP) i poprzecznie strzemionami ze stali A0 (St0S)i AIIIN(B500SP0 Szczegóły wykonania podciągów znajdują się na rys.konstrukcyjnych. SCHODY Zaprojektowano trzy żelbetowe monolityczne biegi schodowe z betonu B20 o grubości płyty 12 i 16 cm . Biegi zazbrojone zostały prętami #12 ze stali AIIIN (B500SP) w rozstawie co 12,5 i 25 cm oraz prętami rozdzielczymi ze stali A0 (St0S)w rozstawie co 30cm . Zbrojenie najwyższego biegu B3 zakotwić w podciągu .Zaprojektowano dwa żelbetowe monolityczne płyty spocznikowe z betonu B20 o gr . Płyty 12 cm. Płyta najniżej położonego spocznika Pż 1 jest płytą dwuprzęsłową oparta na ścianach i na podciągu . Płytę zbroic górą i dołem prętami #12 ze stali AIIIN (B500SP) w rozstawie co 15 cm. Pręty biegów spocznikowych B1 i B2 wpuścić w płytę na pełną szerokości . Przy kominie wykonać wymian z prętów #16 ze stali AIIIN (B500SP). Płyta drugiego ze spoczników Pż2 płytą jednoprzęsłową opartą na ścianach . Zbrojenie główne dolne i górne płyty stanowią pręty ostatniego biegu schodowego , zbrojenie rozdzielcze stanowią pręty biegu schodowego B2.Szczegóły wykonania i montażu znajdują się na rys. konstrukcyjnych. STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY Nad parterem zaprojektowano stropy z płyty typu FILIGRAN . Wstępnie przyjęta grubość stropu wynosi 20cm. Górny poziom stropu nad parterem wynosi 4,70 m Projekt konstrukcji stropu w w.w technologii wykonuje producent W przypadku wymaganych dodatkowych danych wyjściowych odnoście występujących obciążeń stropów lub innych uzgodnień należy skontaktować się z autorem niniejszego opracowania . Pozostałe szczegóły wykonania i montażu stropu wg projektu i zaleceń producenta KONSTRUKCJA STALOWA POD SYRENĘ ALARMOWĄ Konstrukcję pod syrenę alarmową należy wykonać z rur kwadratowych 80x80x4.5. wszystkie elementy konstrukcji zaprojektowano ze stali konstrukcyjnej S235 , wszystkie połączenia elementów wykonać jako spawane; V dla belek rusztu bezpośrednio pod syrenę spoina pachwinowa a=3mm Elementy stalowe oczyścić do uzyskania stopnia czystości Sa 21/2 i zabezpieczyć dwoma warstwami farby miniowej i trzema warstwami farby chlorokauczukowej .Mocowanie konstrukcji stalowej do słupa żelbetowego wykonać za pomocą wklejenia prętów kotwowych M12 przeznaczonych do obciążeń dynamicznych. Pręt ze stali 8.8 z ocynkiem galwanicznym .Minimalna głębokość kotwienia 95mm, grubość mocowanego elementu 80mm Mocowanie syreny do podstawy wykonać zgodnie z DTR. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączonym projekcie budowlanym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45216121-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 4 000,00 złotych (słownie złotych: cztery tysiące 00/100), Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, zgodnie z art.45 Ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.:  w pieniądzu,  w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,  w gwarancjach bankowych,  w gwarancjach ubezpieczeniowych,  w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt.2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019r poz. 310)  Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy NR 64 8303 1029 0050 0500 2567 0003 w Banku Spółdzielczym Malbork .  Oryginał wadium wnoszonego w innej formie niż w pieniądzu należy zdeponować w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Tolkmicku. 2. Wykonawca, który nie wniesie wadium na okres związania ofertą zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania. 3. Wadium będzie zwracane na warunkach określonych w art.46 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. Zamawiający zatrzyma wadium na warunkach określonych w art.46 Ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Dokumenty składane przez Wykonawców wraz z ofertą: 1) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie zawierające informacje stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu UWAGA: a) Treść i zakres wymaganego oświadczenia Zamawiającego przekazuje na:  ZAŁĄCZNIKU NR A-3 do SIWZ – dotyczy spełniania warunków udziału w postępowaniu,  ZAŁĄCZNIKU NR A-4 do SIWZ – dotyczy przesłanek wykluczenia z postępowania, b) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu. c) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. d) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 2) Dokumenty stanowiące dowód, w szczególności zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – w przypadku Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów. UWAGA: a) Dokumenty mają określać w szczególności:  zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,  sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,  zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,  czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. b) Zobowiązanie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR A-5 do SIWZ – Zobowiązanie podmiotu. 2. Oświadczenie składane przez wszystkich Wykonawców po otwarciu ofert: 1) Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej UWAGA: a) Wykonawca przedmiotowe oświadczenie przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, b) Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje, potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia, c) Oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR A-6 do SIWZ. d) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach