Przetargi.pl
Gmina Nowe Miasto na straży bioróżnorodności - Przystań kajakowa

Gmina Nowe Miasto Lubawskie ogłasza przetarg

 • Adres: 13-300 Mszanowo, Podleśna
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 56 4726300, 4726317, , fax. 564 726 305
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nowe Miasto Lubawskie
  Podleśna 1
  13-300 Mszanowo, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 56 4726300, 4726317, , fax. 564 726 305
  REGON: 87111892200000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Gmina Nowe Miasto na straży bioróżnorodności - Przystań kajakowa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu jest: Gmina Nowe Miasto Lubawskie na straży bioróżnorodności – Przystań kajakowa. Przystań kajakowa wraz z zagospodarowaniem terenu w Mszanowie Zakres prac inwestycyjnych: • Dostawa i montaż pomostu pływającego • Dostawa i montaż licznika przepływających kajaków • Dostawa i montaż kontenera wraz z wyposażeniem i przyłączami • Wymurowanie i wyposażenie grilla • Dostawę i montaż tablic edukacyjnych • Dostawę stolików piknikowych • Niwelacja i profilowanie terenu • Rekultywacja zieleni : trawniki, zieleń niska – żywopłoty • Wykonanie dojść i dojazdów z tłucznia kamiennego 2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 1) kompleksowe wykonanie robót budowlanych zgodnie z przedmiarem robót, dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz warunkami uzyskanych uzgodnień, opinii, pozwoleń na budowę/zgłoszeń budowy, 2) oznakowanie przystani kajakowych oraz ich wyposażenie w zakresie wynikającym z dokumentacji projektowej. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji technicznej. Dokumentacja techniczna składa się z dokumentacji projektowej, szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i przedmiaru robót: Załącznik Nr 8 do SIWZ, IV. Wymagania Zamawiającego 1. Wykonanie prac 1) wykonanie robót budowlanych w sposób zgodny z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, przepisami wykonawczymi do w/w ustawy, innymi obowiązującymi aktami prawa odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia, aktualnymi polskimi normami i normami branżowymi oraz właściwymi przepisami bhp i ppoż, 2)wykonanie robót budowlanych z materiałów i urządzeń własnych. Wszystkie stosowane materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu zamówienia powinny posiadać stosowne certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty oraz muszą spełniać niezbędne wymagania zgodne z Polskimi Normami. Do wykonania inwestycji muszą być używane materiały nowe, dopuszczone do stosowania w budownictwie, spełniające warunki określone w Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2014 r. oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy, 3) zapewnienie obsługi geodezyjnej i geologicznej, 4) zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie, 5) wykonanie robót tymczasowych, które mogą być potrzebne podczas wykonywania robót podstawowych, 6) oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w których mają być prowadzone roboty podstawowe i tymczasowe, 7) przedstawienie stosownych dokumentów związanych z przetransportowaniem odpadów powstałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz ich zmagazynowaniem w miejscu unieszkodliwiania odpadów, 8) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania, 9) zorganizowanie i kierowanie budową w sposób zgodny z dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami bhp, a także zapewnienie warunków p.poż. określonych w przepisach szczegółowych, 10) informowanie Zamawiającego o terminie robót ulegających zakryciu oraz o terminie odbioru robót zanikających (odbiór dokonany przez Zamawiającego). Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych terminach Zamawiającego, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać niezbędne prace umożliwiające zbadanie robót, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego, na swój koszt, 11) umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz udostępnienie im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym pracownikom, których Zamawiający wskaże w okresie realizacji przedmiotu umowy, 12) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części, uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego w miejscu robót bądź majątku Zamawiającego – naprawienie ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, na swój koszt, 13) strzeżenie mienia znajdującego się na terenie budowy w terminie od daty przejęcia terenu budowy do daty dokonania odbioru końcowego, 14) zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji przedmiotu umowy, 15) prowadzenie dziennika budowy, 16) oznakowanie robót, 17) organizowanie w razie potrzeby narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Zamawiającego oraz innych zaproszonych osób. Celem narad koordynacyjnych będzie omawianie bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania prac. Terminy narad koordynacyjnych będzie ustalał Wykonawca. Częstotliwość narad koordynacyjnych ustalą strony umowy. Narady będą prowadzone i protokołowane przez Zamawiającego, a kopie protokołu zostaną dostarczone wszystkim podmiotom zaproszonym na naradę, 18) niezwłoczne informowanie Zamawiającego, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia powzięcia wiadomości, o wszelkich nieprawidłowościach oraz zagrożeniach powstania nieprawidłowości mogących mieć jakikolwiek wpływ na sytuację Zamawiającego w sprawach objętych niniejszą Umową, 19) oznakowanie stref niebezpiecznych i uniemożliwienie dostępu osób trzecich, 20) powiadomienie gestorów sieci o planowanym terminie rozpoczęcia i zakończenia robót oraz prowadzenie robót, uzyskanie odbiorów częściowych i końcowych w zakresie wynikającym z dokonanych uzgodnień branżowych, 21) realizacja robót zgodnie z harmonogramem, 22) uczestnictwo w odbiorach robót ulegających zakryciu oraz odbiorze końcowym robót, 23) w czasie trwania budowy zapewnienie na terenie budowy w granicach przekazanych przez Zamawiającego należytego ładu, porządku, przestrzegania przepisów BHP, ochrony znajdujących się na terenie obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymywanie ich w należytym stanie technicznym, a po zakończeniu budowy uporządkowanie terenu, 24) wykonywanie poleceń Zamawiającego związanych z nadzorem nad realizacją robót w zakresie określonym dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami i procedurami, warunkami umownymi, przestrzegania terminów wyznaczonych przez Inspektora Nadzoru na realizację tych poleceń, 25) wykonanie na własny koszt powykonawczej dokumentacji projektowej, 26) przygotowanie rozliczenia końcowego robót, 27) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru robót, w tym inwentaryzacji geodezyjno- powykonawczej, oraz dokumentów umożliwiających uzyskanie pozwolenia na użytkowanie/zawiadomienia o zakończeniu budowy, o ile będzie wymagane, 28) zatrudnienie wystarczającej liczby wykwalifikowanego personelu gwarantującego właściwą jakość wykonanych prac.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45240000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w prawidłowej wysokości dla danej części, na którą Wykonawca składa ofertę. Kwota wadium wynosi 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych) 2. Wadium może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej (musi być poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych oraz poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (art. 45 ust. 6 ustawy). 3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na poniższy rachunek bankowy Zamawiającego: 95 9484 1121 2001 0121 6053 0005, z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu RD.271.3.1.2020 pn. „Gmina Nowe Miasto Lubawskie na straży bioróżnorodności – Przystań kajakowa”. 5. Wykonawca wnoszący wadium w pieniądzu zobowiązany jest do wpłacenia go odpowiednio wcześniej, tak aby znalazło się ono na koncie Zamawiającego przed datą i godziną składania ofert. 6. Wadium wnoszone w formie niepieniężnej powinno być wystawione na Gminę Nowe Miasto Lubawskie, ul. Podleśna 1, 13-300 Mszanowo. Oryginał dokumentu należy złożyć w opisanej osobnej kopercie wraz z ofertą, natomiast potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię należy dołączyć do oferty. 7. Dokument poręczenia/gwarancyjny powinien przewidywać utratę wadium na rzecz Zamawiającego w przypadkach określonych w pkt 8 i 9. 8. Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiającego, wraz z odsetkami, w przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana: a. odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b. nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c. zawarcie umowy będzie niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 9. Ponadto Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10. Wadium musi zabezpieczać ofertę w całym okresie związania ofertą, który wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. 11. Zamawiający zwróci wadium dla Wykonawcy na zasadach określonych w art. 46 ustawy PZP.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca będzie dysponował osobami na stanowiskach: Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże skierowanie do realizacji zamówienia publicznego następujące osoby: 1) kierownik budowy – minimalna liczba osób: 1, kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności hydrotechnicznej, doświadczenie: co najmniej 36 miesięcy doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót. 2) kierownicy robót w specjalności sanitarnej i elektrycznej, osoby te muszą należeć do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa – minimalna liczba osób: 2, kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, sanitarnej i elektrycznej; doświadczenie: co najmniej 36 miesięcy doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót. UWAGA: Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. nr 65).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach