Przetargi.pl
Budowa Ratusza Miejskiego w Zakroczymiu.

Gmina Zakroczym ogłasza przetarg

 • Adres: 05-170 Zakroczym, Warszawska 7
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2024-07-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Zakroczym
  Warszawska 7
  05-170 Zakroczym, woj. mazowieckie
  REGON: 013270399
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zakroczym.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa Ratusza Miejskiego w Zakroczymiu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie na podstawie posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej budynku ratusza miejskiego w mieście Zakroczym wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie budynku. 2. Zakres robót obejmuje:1) wykonanie robót ziemnych i zagospodarowania terenu zgodnie z PZT;2) wykonanie fundamentów i ścian fundamentowych pod budynek ratusza;3) wykonanie konstrukcji stalowych;4) murowanie budynku ratusza;5) wykonanie konstrukcji dachowej;6) wykonanie instalacji sanitarnych i elektrycznych;7) wykonanie robót wykończeniowych;8) dostarczenie wyposażenia do gotowego budynku:9) uzyskanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie budynku.3. Szczegółowy sposób wykonania oraz zakres i rodzaj poszczególnych robót obejmujących przedmiot zamówienia został określony w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 6 do SWZ, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiącej załącznik nr 7 do SWZ oraz przedmiarach robót stanowiących załącznik nr 8, do SWZ. Zamawiający udostępnia także wydane pozwolenie na budowę budynku ratusza. 4. Zamawiający informuje, że posiada wszelkie niezbędne zgody i pozwolenia dotyczące podłączenia energii elektrycznej, przyłącza gazowego, dostawy wody i odbioru ścieków.5. Lokalizacja przedsięwzięcia:1) Budowa Ratusza Miejskiego w mieście Zakroczym, realizowana będzie na obszarze administracyjnym województwa mazowieckiego, w powiecie nowodworskim, gmina Zakroczym, miejscowość Zakroczym, na działkach ew. nr 70,71, 74,75 obręb 01-08 Zakroczym. Budowa będzie prowadzona na terenie objętym nadzorem konserwatora zabytków.6. Wykonawca winien oznakować i zabezpieczyć teren robót. Teren prac budowlanych powinien być zabezpieczony w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracowników i osób trzecich.7. Wykonawca winien zapewnić obsługę geodezyjną wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 180 000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych).2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP.3. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu;2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawyz 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości .4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach oddział Zakroczym, numer rachunku: 48 8009 1062 0016 4887 2007 0027. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna je za wniesione skutecznie jedynie w przypadku wpływu pieniędzy na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 2–4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.6. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać nieodwoływalne i bezwarunkowe, na każde żądanie zgłoszone przez zamawiającego, zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) do zapłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP. Ponadto powinien być wskazany termin obowiązywania gwarancji (poręczenia), który nie może być krótszy niż termin związania ofertą.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej dwie (2) roboty budowlane polegające na budowie budynku usługowego o powierzchni użytkowej min. 1 000 m2 każdy z nich;2) dysponuje lub przy realizacji zamówienia będzie dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno -budowlanej bez ograniczeń lub uprawnienia równoważne oraz legitymujący się przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego (okręgowej izby inżynierów budownictwa) – pełniącą funkcję kierownika robót;3) dysponuje lub przy realizacji zamówienia będzie dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej instalacji sanitarnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub uprawnienia równoważne oraz legitymujący się przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego (okręgowej izby inżynierów budownictwa) – pełniącą funkcję kierownika robót;4) dysponuje lub przy realizacji zamówienia będzie dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej elektrycznej w zakresie, sieci, instalacji i urządzeń elektrycznychi elektroenergetycznych, bez ograniczeń lub uprawnienia równoważne oraz legitymujący się przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego (okręgowej izby inżynierów budownictwa) – pełniącą funkcję kierownika robót;- przez ww. uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie Prawo budowlane oraz w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej .W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumieniao Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa ) osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, wyszczególnione wyżej jeżeli:a) nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi orazb) posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lubw przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych zostały spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa, dotyczące świadczenia usług transgranicznych.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2024-07-26

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach