Przetargi.pl
Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK w miejscowości Nowe Brzesko

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko ogłasza przetarg

 • Adres: 32120 Nowe Brzesko, ul. Krakowska
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 385-20-94 , fax. 12 385 03 55
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko
  ul. Krakowska 44
  32120 Nowe Brzesko, woj. małopolskie
  tel. 12 385-20-94, fax. 12 385 03 55
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowe-brzesko.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK w miejscowości Nowe Brzesko
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK w miejscowości Nowe Brzesko” Zadanie będące przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizowane w ramach projektu pn. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK w miejscowości Nowe Brzesko na działce ewidencyjnej nr1393/36, fragmentarycznie na działkach ewid. 1393/31, 1393/49, 1393/65, 1393/52, 1393/54, 1393/67, 1393/69, współfinansowanego w ramach konkursu nr RPMP.05.02.02-IZ.00-12-084/17, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki Gospodarka odpadami – SPR w ramach Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM). W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do: 1) opracowania kompletnej dokumentacji projektowej, budowlanej, wykonawczej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót, projekty branżowe w oparciu o program funkcjonalno –użytkowy (PFU) wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa uzgodnień, opinii i pozwoleń uzyskanych w imieniu i na rzecz Zamawiającego jak również akceptację kompletnej dokumentacji przez Zamawiającego 2) wykonania robót budowlanych obejmujących zadanie inwestycyjne „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK w miejscowości Nowe Brzesko” w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez Wykonawcę wraz z dostawą i montażem urządzeń oraz wyposażenia. Ogólny wstępny zakres wykonania robót budowlanych, charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych, ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe są zawarte w niniejszym Programie Funkcjonalno – Użytkowym 3) Opracowanie dokumentacji powykonawczej geodezyjnej oraz opracowanie wszelkiej dokumentacji i uzyskanie w imieniu inwestora pozwolenia na użytkowanie (w przypadku gdy będzie wymagane) lub dokonanie zgłoszenia o zakończeniu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami w terminie realizacji umowy. Zakres szczegółowy określony jest w załączniku do SIWZ, tj. dokumentacja projektowa (Program Funkcjonalno-Użytkowy, Uszczegółowienie Programu Funkcjonalno –Użytkowego, mapa lokalizacyjna) Miejsce realizacji: Nowe Brzesko, działka ewid. nr 1393/36, fragmentarycznie na działkach ewid. 1393/31, 1393/49, 1393/65, 1393/52, 1393/54, 1393/67, 1393/69 (obręb ewidencyjny Nowe Brzesko). Zastosowane w dokumentacji nazwy producentów lub znaki towarowe służą tylko i wyłącznie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia i określeniu standardów technicznych i funkcjonalnych oraz określeniu standardów jakościowych i technologicznych. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów nie gorszych pod względem posiadanych parametrów jakościowych i technicznych od produktów określonych za pomocą nazw producentów pod warunkiem, że oferowane produkty posiadają parametry techniczne i jakościowe co najmniej takie same lub lepsze jak produkty podane za pomocą nazw producenta w dokumentacji. UWAGA: Zamawiający zastrzega, iż wartość dokumentacji projektowej netto wraz z uzyskaniem na budowę nie może przekroczyć procentowego wskaźnika określonego zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (poz. 1389) 1. Zalecane jest, aby Wykonawca przed złożeniem oferty odbył wizję w terenie w celu zaznajomienia się z sytuacją faktyczną oraz specyfiką obiektu i dokładnym zakresem prac. 2. Wykonawca przedłoży harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia w okresie do 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy. Wprowadzenie zmian w harmonogramie nie będzie traktowane jako zmiany umowy i nie będzie wymagało zawarcia aneksu do umowy. 3. Zamawiający nie przewiduje uzyskiwania czasowego pozwolenia na użytkowanie. 4. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek 5. Prace muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, sztuką budowlaną oraz z zachowaniem wysokich standardów estetycznych, uwzględniających charakter obiektu. 6. Wykonawca wykona wszystkie (także niewymienione imiennie) opracowania, które są niezbędne z punktu widzenia kompletności dokumentacji pod kątem uzyskania decyzji organów administracji państwowej i samorządowej lub innych jednostek branżowych uzgadniających dokumentację. Ponadto Wykonawca wykona wszystkie roboty budowlane objęte Programem Funkcjonalno - Użytkowym stanowiącym załącznik do SIWZ, Ofertą Wykonawcy, Umową oraz wszystkie prace, nawet nie wymienione w Umowie, które są konieczne dla ukończenia, czy bezpiecznego i właściwego działania i eksploatowania wszystkich wytworzonych robót i zamontowanych urządzeń. 7. Wykonawca w ramach złożonej oferty gwarantuje, że projektanci posiadają doświadczenie i zdolności konieczne do projektowania przedmiotu umowy. Pełną odpowiedzialność za rozwiązania projektowe, do dnia odbioru ostatecznego, ponosi Wykonawca. Jeżeli w dokumentacji zostaną wykryte błędy, pominięcia, dwuznaczności, niekonsekwencje, niedostatki lub inne wady, to zarówno one jak roboty (jeżeli będzie to konieczne) zostaną poprawione na koszt Wykonawcy, bez względu na wszelkie zgody lub zatwierdzenia dokonane uprzednio w trakcie budowy. 8. W trakcie procesu inwestycyjnego Wykonawca zobowiązany jest do uzgadniania z Zamawiającym planowanych do zastosowania urządzeń i obiektów. 9. Rozwiązania techniczne, zastosowane urządzenia i wyposażenie muszą być wysokiej jakości zapewniającej długą i pewną eksploatację, a wszystkie urządzenia, prace i instalacje nie wymienione szczegółowo w normach lub przepisach należy wykonać zgodnie z najlepszą praktyką i doświadczeniem Wykonawcy, w tym: a) wszystkie zaproponowane urządzenia winny pochodzić od renomowanych i sprawdzonych na rynku polskim i europejskim producentów, którzy zapewniają sprawne przeprowadzenia napraw pogwarancyjnych oraz dostarczenie części zamiennych, b) przy doborze urządzeń należy dążyć do ujednolicenia producentów i typów, c) elementy robót budowlanych winny być wykonane z materiałów odpornych na działanie korozyjne środowiska d) prace budowlane i technologia powinny być wykonane w standardzie i o parametrach nie niższych niż określone w Programie Funkcjonalno - Użytkowym (PFU). e) wszystkie prace powinny być zrealizowane zgodnie z przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż. Zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru lub Zmawiającego, f) Wykonawca zobowiązany będzie wykonać przedmiot zamówienia z materiałów, które będą spełniać wszelkie wymogi ustawy Prawo Budowlane, będą zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach, w zharmonizowanych lub europejskich aprobatach, posiadać będą odpowiednie certyfikaty i znaki CE lub B. Dla potwierdzenia spełnienia jw. dla wszystkich materiałów przed ich wbudowaniem Wykonawca musi uzyskać akceptację inspektora nadzoru lub Zmawiającego, 10. Wykonawca musi wykonać prace przygotowawcze, zorganizować zaplecze techniczno - socjalne i teren budowy oraz wszystkie roboty towarzyszące niezbędne do kompleksowej realizacji przedmiotu umowy. 11. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi przeprowadzenie wszelkich prób, sprawdzeń i odbiorów niezbędnych dla zagwarantowania należytego użytkowania obiektu. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również wykonanie kompleksowej dokumentacji powykonawczej zrealizowanych prac- operatu geodezyjnego dla całego zamierzenia inwestycyjnego, w celu zobrazowania przebiegu prac i ich wyników w sposób umożliwiający identyfikację i dokładną lokalizację przestrzenną wszystkich czynności i użytych materiałów oraz złożenie go do powiatowego zasobu geodezyjnego. 12. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również przygotowanie wszelkiej dokumentacji niezbędnej do dokonania odbiorów i uzyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń i uzgodnień (jeśli jest wymagana). W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą również inne prace, jeśli ich wykonanie jest niezbędne do prawidłowego i kompleksowego wykonania całości zadania inwestycyjnego zgodnie z załączonym projektem budowlanym. 13. Zakres całościowy prac budowlanych wszystkich branż musi uwzględniać dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów w każdym zakresie, a szczególnie ochrony przeciwpożarowej oraz wymogów sanitarnych a także do obowiązujących warunków technicznych dla tego typu obiektów. Wykonywane prace budowlane, w tym zastosowane materiały, muszą uwzględniać również charakter i typ użytkowy obiektu. WYMAGANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 3A PZP. 1) Zamawiający wymaga aby niniejsze zamówienie odbywało się poprzez wykonywanie czynności w warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy - na rzecz Wykonawcy lub podwykonawcy, w miejscu i czasie wskazanym przez Wykonawcę lub podwykonawcę - Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga, zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót w szczególności związanych z: a) wykonaniem robót montażowych 2) Wymóg nie dotyczy osób kierujących budową, robotami, wykonujących usługi dostaw materiałów budowlanych, usługi transportowe. 3) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy pzp. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia zamawiającemu, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, dokumentów potwierdzających zatrudnienie osób wykonujących czynności, o których mowa powyżej pisemnego oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy potwierdzającego, że pracownicy wykonawcy lub podwykonawcy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (dz. u. z 2015 r. poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 1265). oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności wymienione w pkt. 1 wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. 4) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy pzp. zostały opisane w projekcie umowy będącym załącznikiem do SIWZ. 5) sankcje z tytułu niespełnienia wymagań, o których mowa powyżej zostały określone w projekcie umowy będącym załącznikiem do SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1) Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100 PLN) 2) Wadium należy wnieść w terminie do dnia 28 stycznia 2019 r. do godz 12:00. 3) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a. pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju 02 8517 0007 0050 0560 4556 0007; b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c. gwarancjach bankowych; d. gwarancjach ubezpieczeniowych; e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110). 4) Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą. 5) Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. 6) Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz należy złożyć w siedzibie Zamawiającego na dzienniku podawczym. Zaleca się kopie poświadczoną za zgodność z oryginałem wnoszonego wadium dołączyć do oferty. 7) Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi być czynnością jednostronnie zobowiązującą, mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu, obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp oraz zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty kwoty wadium na rzecz Zamawiającego. 8) Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w art. 46 ust.1, 1a, 2 i 4 ustawy Pzp. 9) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10) Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Zobowiązanie podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach