Przetargi.pl
Przebudowa boiska sportowego na boisko wielofunkcyjne wraz z obiektami sportowymi przy ZSP nr 6 w Jawiszowicach

Urząd Gminy Brzeszcze ogłasza przetarg

 • Adres: 32620 Brzeszcze, ul. Kościelna
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 327 728 500
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Brzeszcze
  ul. Kościelna 4
  32620 Brzeszcze, woj. małopolskie
  tel. 327 728 500
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.brzeszcze.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa boiska sportowego na boisko wielofunkcyjne wraz z obiektami sportowymi przy ZSP nr 6 w Jawiszowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z przebudową istniejącego boiska sportowego zlokalizowanego na terenie klubu sportowego LKS Jawiszowice w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa boiska sportowego na boisko wielofunkcyjne wraz z obiektami sportowymi przy ZSP nr 6 w Jawiszowicach.” Lokalizacja: Jawiszowice, ul. Kusocińskiego 2. Jednostka ewidencyjna: Brzeszcze-miasto, obręb: 002 Jawiszowice na działkach o nr. ew. 742/14, 742/15, 742/16, 742/17 oraz 1/67 (sala gimnastyczna). W zakresie rzeczowym przedmiotu zamówienia wyodrębnia się: • rozbiórkę istniejących terenów sportowych oraz urządzeń i ogrodzeń, • budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej, • budowę boiska do siatkówki i badmintona, bieżni sprinterskiej, skoczni do skoku w dal, siłowni terenowej, • budowę opasek chodnikowych, dojść i dojazdów wraz z przebudową zjazdu • budowę piłkochwytów i ogrodzeń na terenie kompleksu sportowego wraz z wykonaniem bramy wjazdowej i furtki, • budowę sieci drenażowej pod boiskami i urządzeniami sportowymi wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej i zabudową zbiornika prefabrykowanego gromadzącego wodę deszczową, z włączeniem do projektowanej studni na istniejącym kanale deszczowym • budowę sieci oświetlenia terenu boiska oraz zasilania bramy przesuwnej i pompowni przy zbiorniku, • wycinkę drzew kolidujących z projektowaną inwestycją • wykonanie trawników oraz nowych nasadzeń drzew • wykonanie zabezpieczeń rurami ochronnymi podziemnej infrastruktury • montaż ławek, koszy na śmieci, stojaka na rowery • dostawa wyposażenia boisk (bramki piłkarskie - 2szt, kosze do koszykówki - 4szt, siatki wraz ze słupkami do siatkówki - 2szt, siatka do badmintona), • dostawa wraz z montażem dwóch bramek piłkarskich na boisku trawiastym • remont posadzki sali gimnastycznej wraz z montażem trzech słupków aluminiowych do siatkówki i dostawą dwóch siatek do siatkówki).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111300-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 28 000,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy złotych). Wadium musi obejmować okres związania ofertą i musi być wniesione najpóźniej przed terminem składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz oferty. 2. Dowód wniesienia wadium. 3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 5. Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii w sytuacji: 1) Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 2) podpisania oferty względnie innych dokumentów składanych wraz z ofertą przez osobę, dla której prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą – pełnomocnictwo do podpisania oferty. 6. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy na swojej stronie internetowej http://www.brzeszcze.pl.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach