Przetargi.pl
„Rewitalizacja Parku Miejskiego w Miechowie”

Urząd Gminy i Miasta w Miechowie ogłasza przetarg

 • Adres: 32200 Miechów, ul. Sienkiewicza
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3830040 w. 19 , fax. 413 832 378
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy i Miasta w Miechowie
  ul. Sienkiewicza 25
  32200 Miechów, woj. małopolskie
  tel. 041 3830040 w. 19, fax. 413 832 378
  REGON: 52394000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miechow.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Rewitalizacja Parku Miejskiego w Miechowie”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych mających na celu „Rewitalizację Parku Miejskiego w Miechowie” 1.1.Roboty budowlane polegające na przebudowie istniejących i budowie nowych ścieżek parkowych, montażu małej architektury: ławek, koszy na śmieci, stołów biesiadnych, fontann itp., przebudowie wejścia do parku i ogrodzenia, montażu samoczyszczących toalet parkowych podłączonych do sieci wodno-kanalizacyjnej i energetycznej, budowie boisk do tenisa i wielofunkcyjnych, montażu urządzeń sportowych siłowni zewnętrznej, budowie dwóch placów zabaw, odbudowie drewnianego mostu na wyspę parkową, przebudowie linii brzegowej, podniesieniu poziomu wyspy parkowej celem umocnienia i stabilizacji gruntu, przebudowie dojazdów do istniejącej zabudowy, budowie pergoli parkowych, przebudowie istniejącej wiaty biesiadnej, rozbudowie systemu kanalizacji deszczowej, rozbudowie instalacji: elektroenergetycznej, wodno-kanalizacyjnej z przyłączami, oraz przebudowie elewacji istniejącego budynku w ramach zadania „Rewitalizacja Parku Miejskiego w Miechowie”. 1.2. Zakres postępowania obejmuje trzy zadania częściowe: Zadanie nr 1 „Rewitalizacja Parku Miejskiego w Miechowie” W tym w szczególności: 1. ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE 2. CHODNIKI I UTWARDZENIA 3. MAŁA ARCHITEKTURA 4. WYSPA PARKOWA 5. BOISKA DO TENISA I WIELOFUNKCYJNE 6. SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA 7. PERGOLE PARKOWE 8. FONTANNY 9. PRZEBUDOWA ISNIEJĄCEJ WIATY (ALTANY PARKOWEJ) 10. BRAMA WEJŚCIOWA I OGRODZENIA 11. TOALETY PARKOWE 12. NASADZENIA 13. OŚWIETLENIE I ZASILANIE WODNO-KANALIZACYJNE Szczegółowy zakres robót dla zadania częściowego nr 1 wynika z załączonej do SIWZ: dokumentacji projektowej, przedmiarów robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wynika z umowy na wykonanie robót. Zadanie częściowe nr 2 „Budowa dwóch placów zabaw w ramach Rewitalizacji Parku Miejskiego w Miechowie” W tym w szczególności: 1. PLAC ZABAW COSMIC SPLASH Budowa ogrodzonego placu zabaw dla dzieci w wieku 0-6 zlokalizowanego w miejscu istniejącego placu zabaw przy ul. M. Konopnickiej Plac zabaw wykonany w oparciu o nawierzchnie syntetyczne oraz typowe, standaryzowane urządzenia zabawowe, zgodnie z wyszczególnieniem. 2. PLAC ZABAW GALAXY Budowa placu zabaw dla dzieci w wieku + 6 lat z nawierzchniami bezpiecznymi z materiałów amortyzujących upadki (naturalną trawiastą, syntetyczną, piaskową). Szczegółowy zakres robót dla zadania częściowego nr 2 wynika z załączonej do SIWZ: dokumentacji projektowej, przedmiarów robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wynika z umowy na wykonanie robót. Zadanie nr 3 „Przebudowa domu ogrodnika w ramach Rewitalizacji Parku Miejskiego w Miechowie” W tym w szczególności: 1. DOM OGRODNIKA Przebudowa elewacji istniejącego budynku mieszkalnego, odtworzenie gzymsów, wymiana stolarki okiennej, demontaż istniejącego i wykonanie nowego pokrycia dachowego, przemurowanie kominów. Budowa wiaty gospodarczej. Szczegółowy zakres robót dla zadania nr 3 wynika z załączonej do SIWZ: dokumentacji projektowej, przedmiarów robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz z umowy na wykonanie robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45212120-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający ustala wadium w jednej z form określonych w części XIII SIWZ w wysokości : dla zadania nr 1 - 100 000,00 zł, dla zadania 2 - 30 000 zł, dla zadania nr 2 - 7 000 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Ocena spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą (spełnia– nie spełnia) na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawcę, określonych w rozdziale X SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: na potwierdzenie spełnienia wymagań, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom zamawiającego, wykonawca złoży KOSZTORYS BUDOWLANY.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach