Przetargi.pl
Budowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Kościelisko, Gmina Kościelisko .

Gmina Kościelisko ogłasza przetarg

 • Adres: 34511 Kościelisko, ul. Strzelców Podhalańskich
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 182 079 100
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kościelisko
  ul. Strzelców Podhalańskich 44
  34511 Kościelisko, woj. małopolskie
  tel. 182 079 100
  REGON: 49052655000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminakoscielisko.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Kościelisko, Gmina Kościelisko .
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1 Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kościelisko, Gmina Kościelisko. Zamawiający dokonał podziału zamówienia na dwie część: 3.1.1 CZĘŚĆ I- budowa oświetlenia w m. Kościelisko- Pod Blachówką Zakres rzeczowy obejmuje: 3.1.1.1 przygotowanie placu budowy w tym odpowiednie zabezpieczenie terenu 3.1.1.2 wykopy w gruncie 3.1.1.3 linia kablowa Nn 152 m 3.1.1.4 słup oświetleniowy + wysięgnik 0,5 m 4 szt. 3.1.1.5 oprawy oświetleniowe 4 szt. 3.1.1.6 wciąganie kabli w przepusty kablowe i ułożenie w gruncie 3.1.1.7 zasypanie wykopów i zagęszczenie gruntu 3.1.1.8 rekultywacja terenu ; odtworzenie nawierzchni Ponadto zakres zamówienia obejmuje: 3.1.1.9 kompleksową obsługę inwestycji 3.1.1.10 pełną obsługę geodezyjną od wytyczenia inwestycji w terenie do wykonania inwentaryzacji po-wykonawczej wraz z uzyskaniem klauzuli właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej 3.1.1.11 opracowanie projektu organizacji ruchu 3.1.1.12 zawiadomienie o zmierzonym terminie rozpoczęcia robót właściwego organu nadzoru budowla-nego oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem 3.1.1.13 zawiadomienie właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy i uzyskanie za-świadczenia o przyjęciu zgłoszenia przez organ. 3.1.1.14 spełnienie wszystkich wymagań określonych w opiniach, uzgodnieniach, pozwoleniach w tym branżowych Szczegółowy zakres i sposób wykonania robót ujęty został w załączniku nr 8 do SIWZ – dokumentacja techniczna Dokumentacja projektowa w wersji papierowej znajduje się do wglądu w siedzibie Gminy Kościelisko, 34-511 Kościelisko ul. Strzelców Podhalańskich 44, pokój nr 11 w godzinach pracy Urzędu. 3.1.2 CZĘŚĆ II- budowa oświetlenia w m. Kościelisko- Strz. Podhalańskich Zakres rzeczowy obejmuje: 3.1.3.1 ścinanie drzew i ręczne karczowanie 3.1.3.2 kopanie rowów dla kabli 3.1.3.3 zasypywanie rowów 3.1.3.4 ułożenie rur osłonowych 3.1.3.5 układanie kabli 3.1.3.6 przewierty mechaniczne dla rur 3.1.3.7 wykopy pionowe 3.1.3.8 obróbka kabli 3.1.3.9 montaż i stawianie słupów – szt. 4 3.1.3.10 montaż wysięgników – szt. 4 3.1.3.11 montaż opraw- szt. 4 3.1.3.12 badania instalacji, linii kablowych 3.1.3.13 montaż uziomów, ograniczników 3.1.3.14 rekultywacja terenu ; odtworzenie nawierzchni Ponadto zakres zamówienia obejmuje: 3.1.3.15 kompleksową obsługę inwestycji 3.1.3.16 pełną obsługę geodezyjną od wytyczenia inwestycji w terenie do wykonania inwentaryzacji po-wykonawczej wraz z uzyskaniem klauzuli właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej 3.1.3.17 zawiadomienie o zmierzonym terminie rozpoczęcia robót właściwego organu nadzoru budowla-nego oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem 3.1.3.18 zawiadomienie właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy i uzyskanie za-świadczenia o przyjęciu zgłoszenia przez organ. 3.1.3.19 spełnienie wszystkich wymagań określonych w opiniach, uzgodnieniach, pozwoleniach w tym branżowych 3.1.3.20 dokonanie wszelkich wymaganych prawem czynności formalnych związanych z realizacją zamó-wienia Szczegółowy zakres i sposób wykonania robót ujęty został w załączniku nr 8 do SIWZ – dokumentacja techniczna Dokumentacja projektowa w wersji papierowej znajduje się do wglądu w siedzibie Gminy Kościelisko, 34-511 Kościelisko ul. Strzelców Podhalańskich 44, pokój nr 11 w godzinach pracy Urzędu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45316110-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 10.1. Przystępując do przetargu Wykonawcy zobowiązani są wnieść wadium w wysokości: część I: 1 200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych 00/100). część II: 900,00 zł (słownie: dziewięćset złotych 00/100). 10.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:  pieniądzu,  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że porę-czenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,  gwarancjach bankowych,  gwarancjach ubezpieczeniowych,  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późniejszy-mi zmianami). 10.3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem z rachunku bankowego Wykonawcy na rachunek ban-kowy Zamawiającego: PBS o/Zakopane numer rachunku 03 8821-0009-0000-0000-1443-0006 (z dopiskiem „wa-dium przetargowe ZP.271.2.2019 - CZĘŚĆ I/*CZĘŚĆ II*). 10.4. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 28 stycznia 2019 roku do godz. 10.00. (Decyduje data uznania wpłaty na rachunku Zamawiającego).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych wymagań.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ponadto Wykonawca powinien złożyć -wypełniony i pod-pisany formularz oferty – ew. pełnomoc-nictwo – ew. Zobowiązanie innego podmiotu ( na zasobach którego polega wykonawca) do oddania do dys-pozycji wykonawcy niezbęd-nych zasobów na potrzeby realizacji za-mówienia ponadto w terminie 3 dni od dnia upublicz-nienia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert o których mowa w art. 86 ust 5 ustawy pzp, , każdy wykonawca, w celu wykaza-nia braku pod-staw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamó-wienia publicznego przekazuje zamawiającemu oświadcze-nie, o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp. W przypadku przynależ-ności do tej samej grupy kapitałowej, wraz ze złoże-niem oświadcze-nia, wykonawca powinien przestawić, pod rygorem wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, dowo-dy, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadza do zakłócenia konkurencji w postę-powaniu o udzielenie zamó-wienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach