Przetargi.pl
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Winnica

Gmina Winnica ogłasza przetarg

 • Adres: 06-120 Winnica, Pułtuska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. (23)6914092 , fax. (23)6914025
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Winnica
  Pułtuska 25
  06-120 Winnica, woj. mazowieckie
  tel. (23)6914092, fax. (23)6914025
  REGON: 13037852200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminawinnica.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Winnica
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na dostawie, montażu i uruchomieniu przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) legitymujących się certyfikatem na zgodność z normą PN-EN 12566-3; Oczyszczalnie będą zlokalizowane w miejscowościach położonych na terenie Gminy Winnica w ilości 12 sztuk. Zakres robót obejmuje budowę biologicznej oczyszczalni ścieków z przyłączeniami kanalizacji sanitarnej z budynku mieszkalnego, odprowadzeniem ścieków oczyszczonych, zasilaniem elektrycznym, rozruchem technicznym i technologicznym. W przypadkach, gdy to będzie konieczne, w ramach zamówienia Wykonawca zakupi, dostarczy, zamontuje i uruchomi pompownię ścieków surowych lub oczyszczonych. Kompletna PBOŚ musi spełniać wytyczne normy zharmonizowanej PN-EN 12566-3 – Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców (OLM) do 50 - Część 3: Kontenerowe i/lub montowane na miejscu przydomowe oczyszczalnie ścieków i być znakowana znakiem CE. Do ofert należy dołączyć Deklarację Właściwości Użytkowych CE wystawioną przez producenta na podstawie dokonanych badań przez jednostkę notyfikowaną sporządzoną zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 3 89/106/EWG (Dz. U. Unii Europejskiej z dnia 4 kwietnia 2011 r. L 88/5) i obowiązującymi przepisami krajowymi oraz raport zbiorczy wydany przez jednostkę notyfikowaną przeprowadzającą badania, zawierający wszystkie szczegółowe, wartościowe wyniki badań na zgodność z normą PN-EN 12566-3.” Do PBOŚ kierowane będą ścieki bytowo-gospodarcze w ilości jednostkowej ok. 120 dm3 /M/d (litrów na mieszkańca na dobę), co oznacza, że ścieki te będą charakteryzować się następującymi przeciętnymi parametrami: BZT5 - 600 g O2/m3 i zawiesina ogólna - 700 g/m3 . Wymaga się, aby częstotliwość wywozu osadów z oczyszczalni ścieków objętych zamówieniem była nie większa niż jeden raz na dwanaście miesięcy – parametr ten musi być potwierdzony w DTR i raporcie z badań wystawionym przez laboratorium notyfikowane. Wymaga się, aby przedmiot zamówienia tzn. PBOŚ posiadała zgodność z normą PN-EN 12566-3. Wszystkie urządzenia zastosowane do oczyszczania ścieków muszą spełniać obowiązujące w Polsce przepisy i normy. Wymagana technologia oczyszczania ścieków – złoże fluidalne, gdzie poszczególne procesy biologicznego oczyszczania ścieków następują po sobie w mechanicznie rozdzielonych komorach urządzenia. Nie dopuszcza się oczyszczalni wykorzystujących do procesu oczyszczania technologie osadu czynnego. Zbiorniki oczyszczalni muszą być monolityczne, wykonane z polietylenu wysokiej gęstości PE formowanego metodą wytłaczania z rozdmuchem lub rotomuldingu, lub GRP zapewniając szczelność i trwałość. Nie dopuszcza się zbiorników skręcanych, zgrzewanych lub spawanych z uwagi na to, że mogą ulec niekontrolowanemu rozszczelnieniu. Ciąg technologiczny musi składać się z jednego zbiornika wyposażanego w co najmniej cztery komory: osadnik wstępny, dwie strefy tlenowe ze złożem fluidalnym, oraz osadnik wtórny. Oczyszczalnia musi być skonstruowana w taki sposób, aby przy czasowym braku energii elektrycznej mogła działać w sposób przepływowy. Wymaga się aby w zbiornikach oczyszczalni były zamontowane króćce umożliwiające wyprowadzenie wentylacji wysokiej od oczyszczalni, w przypadku gdyby takowej nie było w budynku. Dopuszcza się rozwiązania równoważne pod warunkiem zachowania podstawowych cech technicznych, użytkowych i jakościowych proponowanych urządzeń do opisanych w dokumentacji i STWiOR. Udokumentowanie równoważności proponowanych rozwiązań technicznych do określonych w przedmiocie zamówienia leży po stronie Wykonawcy. Parametry równoważności: I. Podstawowa technologia oczyszczania ścieków – osad czynny z fluidalnym/ ruchomym złożem biologicznym. Wymaga się aby zaoferowane urządzenia pracujące w podstawowej technologii posiadały następujące minimalne cechy: 1. Układ technologiczny – minimum cztery komory: a. osadnik wstępny, dwie niezależne komory tlenowe ze złożem fluidalnym, osadnik wtórny, system cyrkulacji gwarantujący wielokrotny przepływ ścieku przez złoże biologiczne b. osadnik wstępny dwukomorowy, pojedyncza komora złoża biologicznego o współczynniku powierzchni złoża do objętości min. 500 m2/m3, osadnik wtórny z pompą mamutową do recyrkulacji osadu nadmiernego 2. Kształt i układ zbiornika: a. poziomy w kształcie walca lub zbliżony; b. pionowy na planie koła lub zbliżony c. układ oczyszczania zamknięty w jednym zbiorniku 3. System napowietrzania i sterowania – sprężarka i dyfuzor (talerzowy bądź rurowy). Układ sterowania i napowietrzania wyposażony w sterownik i zawory oraz pompy niezbędne do prawidłowej pracy dla całego układu komór. 4. Gospodarka osadowa – powstający osad to osad wstępny zmieszany z zawracanym osadem tlenowym, wywóz osadu zgodnie z DTR - nie częściej niż 1 raz w roku. II. Równoważna technologia oczyszczania ścieków – obrotowe/ ruchome złoże biologiczne. Ruchome/ obrotowe złoże biologiczne jest formą równoważną złoża fluidalnego i składa się z różnego rodzaju i powierzchni kształtek PE, PEHD zainstalowanych w postaci wału obrotowego zanurzającego się w ściekach. Wymaga się aby zaoferowane urządzenia pracujące w równoważnej technologii posiadały następujące cechy: 1. Układ technologiczny – minimum trzy komory – osadnik wstępny, komora tlenowa ze złożem obrotowym, osadnik wtórny. 2. Kształt i układ zbiornika: a. poziomy w kształcie walca lub zbliżony; b. pionowy na planie koła lub zbliżony 3. System napowietrzania i sterowania – brak sprężarki i dyfuzorów. Napowietrzanie wyłącznie za pomocą obrotowego złoża biologicznego napędzanego silnikiem wolnoobrotowym. 4. Gospodarka osadowa – powstający osad to osad wstępny oraz osad nadmierny, wywóz osadu zgodnie z DTR - nie częściej niż 1 raz w roku. Na potwierdzenie spełnienia wymagań równoważności Zamawiający będzie wymagał dokumentów technicznych typu Dokumentacja Techniczno-Ruchowa (DTR), instrukcje montażu i eksploatacji oraz innych niezbędnych do rzetelnej oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W razie wątpliwości wymagane będą próbki materiałów w postaci zdjęć lub okazania zbiorników oczyszczalni. 3. Wymagania Zamawiającego, o których mowa w art. 29 ust.3a. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.). a) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp: Wykonawca najpóźniej w dniu przekazania placu budowy, przedłoży Zamawiającemu wykaz osób, które wykonują czynności o którym mowa w punkcie c), wraz z oświadczeniem, że każda z tych osób z wykazu jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę. Wykaz powinien być zanonimizowany w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Wykaz powinien umożliwiać weryfikację daty zawarcia umowy, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu. W przypadku podwykonawców dokumenty te należy przedłożyć wraz z kopią umowy o podwykonawstwo. Powyższe dane wykonawca winien aktualizować na bieżąco, tj. za każdym razem gdy nastąpi zmiana tych osób i przestawiać je zamawiającemu. Na każde żądanie zamawiającego wykonawca musi przedstawić dowód zatrudnienia tych osób, tj. umowę o pracę. b) Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust.3a ustawy Pzp oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań. Zamawiający w terminach wyznaczonych przez siebie będzie przeprowadzał kontrole na placu budowy w zakresie zatrudnionych pracowników na podstawie umowy o pracę. W przypadku stwierdzenia, że na placu budowy znajduje się osoba, która nie posiada umowy o pracę, (wykonująca czynności określone w punkcie c). Zamawiający zastosuje sankcje w postaci kar umownych. Za każdy stwierdzony przez Zamawiającego przypadek niezatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę w/w osób na podstawie umowy o pracę – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2000 zł (kara może być nakładana wielokrotnie w przypadku naruszenia wobec tej samej osoby, jeżeli Zamawiający podczas kontroli stwierdzi, że nie jest ona zatrudniona na podstawie umowy o pracę); c) Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wykonujących wszystkie prace fizyczne związane z wykonywaniem wszystkich robót objętych zamówieniem opisanych w Szczegółowych specyfikacjach technicznych. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019r. poz. 1186 ze zm.) tj. kierownik (kierownicy) robót. 4. Podwykonawstwo: a) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. b) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. c) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa określone zostały w dalszej części SIWZ oraz we wzorze umowy. 5. Jeżeli gdziekolwiek w dokumentacji, przedmiarze robót, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca, nazwa własna) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ustawy Pzp – zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań „równoważnych” pod warunkiem, że zagwarantują one realizację zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w SIWZ. Zamawiający wymaga załączenia do oferty dokumentów wystawionych przez producentów zawierających opisy techniczne i technologiczne, rysunki oraz schematy proponowanych rozwiązań potwierdzające spełnienie wymagań określonych w SIWZ i STWiOR. 6. Wykonawcy zobowiązani będą do: 6.1. zapewnienia materiałów niezbędnych do prowadzenia robót wraz z ich transportem, 6.2. organizacji i utrzymania zaplecza technicznego w czasie budowy, 6.3. pełnej obsługi geodezyjnej oraz inwentaryzacji powykonawczej, 6.4. Zamawiający wymaga od Wykonawcy przeprowadzenia szkolenia dla użytkowników przydomowych oczyszczalni ścieków, 6.5. po zakończeniu budowy Wykonawca przekaże każdemu użytkownikowi komplet dokumentów dotyczących zasad eksploatacji oczyszczalni, a protokoły potwierdzające przekazanie dokumentów zostaną dostarczone przez Wykonawcę do Zamawiającego, 6.6. Wykonawca umożliwi użytkownikom przydomowych oczyszczalni udział: 6.6.1. w odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu oraz, 6.6.2. w odbiorze ostatecznym POŚ. 6.7. pozostawienie placu budowy w należytym porządku, 6.8. udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres minimum 5 lat. 7. Wymagania jakościowe i materiałowe: 7.1. wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami. W przypadku, gdy materiały nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy, 7.2. użyte materiały muszą posiadać aktualne atesty zgodnie z Polskimi Normami przenoszących normy europejskie, 7.3. dopuszcza się składanie ofert z użyciem materiałów równoważnych do materiałów określonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, pod warunkiem, że ich parametry nie będą gorsze niż określone w dokumentacji projektowej, 7.4. w przypadku oferty z materiałami równoważnymi Wykonawca zobowiązany jest do wskazania udokumentowania ich równoważności tj. wykazania, iż nie będą one gorszej jakości od tych wskazanych przez projektanta, będą posiadały te same parametry techniczne oraz będą posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia do tych samych parametrów technicznych oraz atesty i dopuszczenia do stosowania, 7.5. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45232421-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1 Zamawiający żąda wniesienia wadium na kwotę 3.000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 2.1 pieniądzu, 2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 2.3 gwarancjach bankowych, 2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych, 2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110, 650, 1000 i 1669). 3 Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert. Wniesione wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 4 Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Winnicy Nr 75822600082002200012700011 z dopiskiem Wadium na: „Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Winnica”. 5 Dokument potwierdzający wpłatę musi być dołączony do oferty. 6 Pozostałe formy wadium (oryginały) muszą być dołączone do oferty. 7 Oferta, która nie będzie zabezpieczona akceptowaną formą i terminem obowiązywania wadium lub gdy wadium nie zostanie wniesione w terminie, zostanie odrzucona z przyczyn formalnych. 8 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium zgodnie z art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.). 9 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 9.1 odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 9.2 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 9.3 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 11 Wykonawca, który nie wniesie wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą, zostanie wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje wymagań w zakresie spełnienia tego warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Kosztorys ofertowy zbiorczy i indywidualne na każdą oczyszczalnię ścieków na podstawie dokumentacji projektowej i technicznej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach