Przetargi.pl
Usługa kompleksowego sprzątania budynku stanowiącego siedzibę Urzędu PGRP

Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza przetarg

 • Adres: 00-682 Warszawa, ul. Hoża
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 223 923 117 , fax. 223 923 120
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej
  ul. Hoża 76/78
  00-682 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 223 923 117, fax. 223 923 120
  REGON: 14026495700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://prokuratoria.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa Jednostka Organizacyjna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa kompleksowego sprzątania budynku stanowiącego siedzibę Urzędu PGRP
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: usługa kompleksowego sprzątania budynku (poziom -1 i -2, parter, I piętro, II piętro, III piętro, IV piętro), stanowiącego siedzibę Urzędu Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, przy ulicy Hożej 76/78 w Warszawie o łącznej powierzchni 3.856 m².
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90919200-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, poprzestając na oświadczeniu Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w niniejszym postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach