Przetargi.pl
Postępowanie na opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania „Głęboka modernizacja energetyczna budynku „Bałtyk” Filii Krajowej Szkoły Skarbowości w Jastrzębiej Górze” wraz ze wszystkimi opiniami i uzgodnieniami oraz pełnienie nadzoru autorskiego podczas wykonania robót budowlanych

Krajowa Szkoła Skarbowości ogłasza przetarg

 • Adres: 03-710 Warszawa, Okrzei
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 670 11 82 , fax. 22 619 51 27
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Krajowa Szkoła Skarbowości
  Okrzei 4
  03-710 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 670 11 82, fax. 22 619 51 27
  REGON: 36666406700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kss.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka podległa Ministrowi Finansów

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Postępowanie na opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania „Głęboka modernizacja energetyczna budynku „Bałtyk” Filii Krajowej Szkoły Skarbowości w Jastrzębiej Górze” wraz ze wszystkimi opiniami i uzgodnieniami oraz pełnienie nadzoru autorskiego podczas wykonania robót budowlanych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania „Głęboka modernizacja energetyczna budynku „Bałtyk” Filii Krajowej Szkoły Skarbowości w Jastrzębiej Górze” nr POIS.01.03.01-00-0111/17 wraz ze wszystkimi opiniami i uzgodnieniami oraz pełnienie nadzoru autorskiego podczas wykonania robót budowlanych. Wykonanie przedmiotu umowy jest dofinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej projekty budowlane oraz projekty wykonawcze we wszystkich branżach (wraz z opiniami i uzgodnieniami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych – o ile będzie wymagana/e), zgodnie z założeniami przyjętymi w dokumentach o których mowa w pkt 3.6 SIWZ oraz z przepisami prawa, 2) wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 3) pełnienie nadzoru autorskiego (30 nadzorów) nad realizacją robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w nw. dokumentach: 1) program funkcjonalno-użytkowy - załącznik nr 1 do umowy, 2) audyt-ex-ante-opracowanie pt. „Metodyka sporządzania audytów energetycznych w zakresie głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków finansowanych w ramach POIiŚ 2014-2020 Poddziałanie 1.3.1” - załącznik nr 2 do umowy, 3) audyt energetyczny - załącznik nr 3 do umowy, 4) zestawienie wskaźników do monitorowania postępu rzeczowego Projektu - załącznik nr 4 do umowy, 5) opinia ornitologicznej, stanowiącej - załącznik nr 5 do umowy, 6) oferta Wykonawcy – załącznik nr 6 do umowy, które stanowią integralną część umowy, 7) SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71220000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu i składający ofertę na dwie części zamówienia łącznie jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Krajowej Szkoły Skarbowości: Narodowy Bank Polski, nr rachunku: 91 1010 1010 0122 5013 9120 0000 z pożądanym podaniem tytułu przelewu: „Wadium – znak sprawy: 0301.ELZ.260.3.1.2020.5. Wadium uważa się za wniesione w terminie, jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz, należy złożyć wraz z ofertą dokument w formie oryginału (może być w oddzielnej kopercie) a jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem załączyć jako integralną część oferty. Oryginał dokumentu powinien być umieszczony w ofercie w sposób umożliwiający jego zwrot zgodnie z zapisami ustawy Pzp. Oferta Wykonawcy, który nie zabezpieczy jej akceptowaną formą wadium zostanie przez Zamawiającego odrzucona. Warunki zwrotu i zatrzymania wadium są określone w art. 46 ustawy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy, Zamawiający wymaga oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (w formie oryginału, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach