Przetargi.pl
Integracja stron internetowych Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą wraz ze zmianą szat graficznych.

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą ogłasza przetarg

 • Adres: 02-530 Warszawa, Kielecka
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. +48 22 6223792, 6223793 , fax. +48 22 8538702, 8538703
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
  Kielecka 43
  02-530 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48 22 6223792, 6223793, fax. +48 22 8538702, 8538703
  REGON: 19527400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.orpeg.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Integracja stron internetowych Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą wraz ze zmianą szat graficznych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: 1 Przeniesienie aktualnie istniejącej strony internetowej Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą na nowy system CMS wraz z wykonaniem nowej szaty graficznej; 2 Stworzenie system Biuletynu Informacji Publicznej jako integralnej części nowej strony ORPEG; 3 Integracja istniejącego systemu zamawiania podręczników i bazy szkół polonijnych z nową stroną ORPEG; 4 Wykonanie nowej szaty graficznej dla platformy kursów on-line. Aktualizacja system Moodle do najnowszej dostępnej wersji oraz jego środowiska; 5 Przeniesienie aktualnie istniejących stron internetowych Szkół Polskich na nowy system CMS umożliwiający centralne ich zarządzanie oraz pozwalające na proste tworzenie nowych stron na podstawie przygotowanego przez Wykonawcę nowego szablonu graficznego. Szczegółowe wymagania dotyczące sposobu realizacji przedmiotu zamówienia określone zostały w załączniku nr 1 do wzoru umowy, który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72413000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty należy dołączyć: 1.1 Wypełniony formularz ofertowy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. 1.2. Pełnomocnictwo (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie) do podpisania oferty, jeżeli oferta nie została podpisana przez osoby upoważnione do tych czynności dokumentem rejestracyjnym. 1.3 Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie własne Wykonawcy, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, - o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie lub oświadczenia, należy złożyć w oryginale. 1.4 Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Oświadczenie lub oświadczenia, należy złożyć w oryginale. 2. Wykonawca (zgodnie z postanowieniem art. 24 ust. 11 ustawy) w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji z otwarcia ofert (art. 86 ust. 5 ustawy), tj. zamieszczenia informacji na stronie internetowej Zamawiającego www.orpeg.pl, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184 z późn. zm.)], o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie powinno być złożone zgodnie z treścią wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach