Przetargi.pl
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Cyców

Gmina Cyców ogłasza przetarg

 • Adres: 21070 Cyców, ul. Chełmska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 0-82 5677003, , fax. 0-82 5677200
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Cyców
  ul. Chełmska 42
  21070 Cyców, woj. lubelskie
  tel. 0-82 5677003, , fax. 0-82 5677200
  REGON: 11019783600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugcycow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Cyców
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Cyców. Przedmiotem zamówienia jest budowa 104 kpl. przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności poniżej 2,0 m3/dobę, na terenie gminy Cyców w miejscowościach: Adamów, Barki, Bekiesza, Cyców, Cyców Kolonia Druga, Garbatówka, Głębokie, Janowica, Ludwinów, Malinówka, Małków, Nowy Stręczyn, Podgłębokie, Sewerynów, Stawek, Stefanów, Szczupak, Świerszczów, Wólka Cycowska, Wólka Nadrybska, Zagórze, Zaróbka- pracujących na bazie połączonej technologii zanurzonego złoża biologicznego i niskoobciążonego osadu czynnego lub osadników gnilnych z drenażem rozsączającym z przyłączeniami kanalizacji sanitarnej z budynków mieszkalnych, odprowadzeniem wód oczyszczonych do studni chłonnej, montażem studni chłonnych i pompowni ścieków surowych oraz oczyszczonych, zasilaniem elektrycznym, rozruchem technicznym i technologicznym. Przydomowe oczyszczalnie ścieków powinny spełniać wymogi normy PN-EN 12566-3+A2:2013, oznakowane znakiem CE (104kpl.) Szczegółowy wykaz miejscowości wraz z nr działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie budowa przydomowych oczyszczalni ścieków przedstawiony jest w załączniku do zgłoszenia budowy obiektu i robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności:  ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r., Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.),  rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. Nr 137, poz. 984 z późn. zm.). Do obowiązków Wykonawcy należy również:  zabezpieczenie terenu budowy;  oznakowanie terenu budowy;  przedstawienie dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu i stosowania (atestów, aprobat technicznych, certyfikatów, deklaracji zgodności, protokoły badań itp.) w robotach budowlanych, materiałów użytych do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz na dostarczone urządzenia, a także dołączenia przedmiotowych dokumentów do dokumentacji powykonawczej;  obsługa geodezyjna oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z potwierdzeniem o przyjęciu dokumentów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;  wykonanie kompletnych analiz fizyko – chemicznych oczyszczonych ścieków;  przeszkolenie wszystkich użytkowników;  dostarczenie instrukcji obsługi;  uporządkowanie i uprzątnięcie po zakończeniu robót terenu, na którym prowadzone będą roboty oraz sąsiednich nieruchomości zanieczyszczonych w wyniku prowadzonych robót. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony jest w załączonym do SIWZ: 1) przedmiarze robót; 2) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót; Wymagany minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi – 24 miesiące. Jeżeli w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót i przedmiarze robót pojawią się ewentualnie wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to określają one minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń przyjętych do wyceny. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przez Wykonawcę materiałów i urządzeń równoważnych o parametrach nie gorszych od wymaganych. Oferowane materiały i urządzenia muszą być równoważne jakościowo tym podanym w SIWZ. Ciężar udowodnienia równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy (art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych). W przypadku wątpliwości dotyczących równoważności oferowanych produktów zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia we wskazanym terminie wyjaśnień dotyczących treści oferty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45232421-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku. Oświadczenie o potwierdzeniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach