Przetargi.pl
" Dostawa artykułow spożywczych do stołówki szkolnej przy Internacie Zespołu Szkół Nr 3 w Tomaszowie lubelskim "

Zespół Szkół nr 3 im. Macieja Rataja ogłasza przetarg

 • Adres: 22600 Tomaszów Lubelski, ul. Hallera
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 846 650 505, , fax. 846 650 505
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół nr 3 im. Macieja Rataja
  ul. Hallera 5
  22600 Tomaszów Lubelski, woj. lubelskie
  tel. 846 650 505, , fax. 846 650 505
  REGON: 19851600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zstl.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  " Dostawa artykułow spożywczych do stołówki szkolnej przy Internacie Zespołu Szkół Nr 3 w Tomaszowie lubelskim "
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia publicznego jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej przy Zespole Szkół nr 3 w Tomaszowie lubelskim, ul. Hallera 5, z podziałem na 12 części wg asortymentu i w ilościach wyszczególnionych w załącznikach od nr 2-1 do 2-12 do SIWZ. Wspólny słownik kodów CPV: 15000000-8 CZĘŚĆ I Pieczywo Kod CPV 15612500-6 CZĘŚĆ II Produkty Mleczarskie Kod CPV 15500000-3 CZĘŚĆ III Produkty zwierzęce, mięso i produkty wędliniarskie Kod CPV 15100000-9;Kod CPV 15131120-2 CZĘŚĆ IV Różne produkty spożywcze Kod CPV 15800000-6 CZĘŚĆ V Ryby przetworzone i konserwowane Kod CPV 15200000-0 CZĘŚĆ VI Drób Kod CPV 15112000- 6 CZĘŚĆ VII Mrożonki Kod CPV 15331100-8 CZĘŚĆ VIII Owoce świeże Kod CPV 03121000-5 CZĘŚĆ IX Warzywa Kod CPV 15300000-1 CZĘŚĆ X Jaja kurze Kod CPV 03142500-3 CZĘŚĆ XI Produkty garmażeryjne Kod CPV-15 894200-3 CZĘŚĆ XII ziemniaki Kod CPV 03212100-1
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: w przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym: przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub pełnomocnictwo do reprezentowania postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację. W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, warunki podmiotowe podlegają sumowaniu. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w pkt. 4 lit d) wymagane jest załączenie do oferty dokumentów dla każdego konsorcjanta oddzielnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach