Przetargi.pl
Dostawa oleju opałowego do urzędu gminy i jednostek podległych w sezonie grzewczym 2017/2018

Gmina Niedźwiada ogłasza przetarg

 • Adres: 21104 Niedźwiada,
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 85 12 004, , fax. 81 464 32 79
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Niedźwiada
  21104 Niedźwiada, woj. lubelskie
  tel. 81 85 12 004, , fax. 81 464 32 79
  REGON: 43101953700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugniedzwiada.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oleju opałowego do urzędu gminy i jednostek podległych w sezonie grzewczym 2017/2018
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego do celów grzewczych do urzędu gminy i jednostek podległych w sezonie grzewczym 2017/2018. Przewidywana ilość litrów oleju do poszczególnych jednostek: Urząd Gminy Niedźwiada, Niedźwiada-Kolonia 43 – 59.000 litrów Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy Bychawskiej, Brzeźnica Bychawska 123 – 25.000 litrów Szkoła Podstawowa Brzeźnicy Książęcej, Brzeźnica Książęca 24 – 18.000 litrów Szkoła Podstawowa w Tarle, Tarło 103 – 16.000 litrów Szkoła Podstawowa w Pałecznicy, Pałecznica 81 – 11.000 litrów Przewidywana łączna wielkość zamówienia wynosi 129.000 litrów oleju. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania całości zamówienia w okresie objętym umową lub zwiększenia ilości zamówienia w zależności od potrzeb. 2. Olej opałowy powinien spełniać parametry jakościowe nie gorsze niż: • - gęstość w temp. 15 o C, min. 820 – max. 860 kg/m3 • - wartość opałowa min. 42,6 MJ/kg • - do 250 o C destyluje max. 65%(V/V) • - do 350 o C destyluje min. 85%(V/V) • - lepkość kinematyczna w temp. 20 o C max. 6 mm2/s • - temperatura płynięcia max. – 20 o C • - temperatura zapłonu min. 56 o C • - pozostałość po koksowaniu z 10% pozost. dest. max. 0,3 %(m/m) • - pozostałość po spopieleniu max. 0,01 %(m/m) • - zawartość siarki max. 0,1 %(m/m) • - zawartość wody max. 200 mg/kg • - zawartość zanieczyszczeń stałych max. 24 mg/kg • - barwa czerwona 3. Dostawy oleju opałowego będą realizowane przez wykonawcę (dostawcę) sukcesywnie na podstawie zamówień składanych przez zamawiającego telefonicznie lub faxem, w terminie maksymalnie do 48 godzin od momentu złożenia zamówienia. 4. Do każdej dostawy wymagane jest dołączenie świadectwa jakości dostarczonej partii oleju, wystawione przez producenta. 5. Sprzedaż oleju będzie dokonywana według cennika obowiązującego w dniu tankowania (www.orlen.pl) z każdorazowym uwzględnieniem przyznanego przez wykonawcę upustu (rabatu). 6. Dostawa oleju opałowego będzie się odbywała zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek uznany zostanie za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że posiada aktualną decyzję o udzieleniu koncesji na obrót paliwami ciekłymi (olej opałowy).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, zamawiający wymaga oświadczenia wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do siwz.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach