Przetargi.pl
Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2017/2018

Gmina Bełżyce ogłasza przetarg

 • Adres: 24200 Bełżyce, ul. Lubelska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 815 172 728, , fax. 815 172 506
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bełżyce
  ul. Lubelska 3
  24200 Bełżyce, woj. lubelskie
  tel. 815 172 728, , fax. 815 172 506
  REGON: 43102008400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.belzyce.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2017/2018
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie dowozu uczniów z terenu gminy Bełżyce do szkół w roku szkolnym 2017/2018. Zamawiający dzieli przedmiot zamówienia na trzy części: Część nr 1 – „Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Bełżyce w roku szkolnym 2017/2018” Część nr 2 – „Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Bełżyce do zespołu Szkół Specjalnych przy Domu Pomocy Społecznej w Matczynie w roku szkolnym 2017/2018”. Część nr 3 – „Dowożenie ucznia niepełnosprawnego z terenu Gminy Bełżyce do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Karczmiskach w roku szkolnym 2017/2018” Opis przedmiotu dla części nr 1 – „Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Bełżyce w roku szkolnym 2017/2018” 1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie dowożenia uczniów z wyznaczonych punktów zbiórki do szkół na terenie Gminy Bełżyce i odwożenia ze szkół do wyznaczonych punktów zbiórki w roku szkolnym 2017/2018”. 2. Przewozy dzieci odbywać się mogą wyłącznie środkami transportu spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach ustawy – Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U z 2017r. poz.1260 z późn. zm.). i innych przepisach związanych z przewozem osób, ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z dnia 28 listopada 2016 r. poz. 1907, poz. 1935, poz. 1948, z 2017 r. poz. 708). 3. Opiekę nad dziećmi i młodzieżą w czasie przewozów organizuje i zapewnia Zamawiający. 4. Dowóz dzieci odbywać się będą w dni nauki szkolnej. 5. Przy przygotowaniu oferty należy uwzględnić organizację roku szkolnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. (Dz. U. 2002r. Nr 46, poz.432 z późn. zm.) oraz wynikające z niej przerwy w zajęciach szkolnych, w szczególności: Kalendarz szkolny 2017-2018r. 04.09.2017 r. - rozpoczęcie roku szkolnego 23.12.2017 r. - 31.12.2017 r. - zimowa przerwa świąteczna 01.01.2018 r. - Nowy Rok 29.01.- 11.02.2018 r. - ferie zimowe 29.03.- 03.04.2018 r. - wiosenna przerwa świąteczna 01.05.2018 r. – Święto Pracy 03.05.2019 r. - Święto Konstytucji 3 Maja 31.05.2018r. - Boże Ciało 22.06.2018 r. - zakończenie roku szkolnego 6. Szczegółowe oznaczenie przystanków oraz godzin dowozu do szkoły i odwozu dzieci po zakończonych zajęciach uzgodnione zostanie pomiędzy Wykonawcą, a dyrektorami szkół w ustalonym przez strony terminie jednak nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć szkolnych. 7. W przypadku odpracowywania zajęć, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przewóz dzieci zgodnie rozkładem jazdy ustalonym przez dyrektorów szkół. 8. Oprócz kursów wynikających z harmonogramu Zamawiający może zlecić przywóz dzieci na okolicznościowe imprezy i odwóz do domu. Przejazdy te będą zlecać każdorazowo dyrektorzy szkół. 9. Wykonawca musi zapewnić uczniom bezpieczny przewóz, tzn. odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny. 10. Dowożenie uczniów odbywać się będzie na następujących trasach: 1) ZS Nr 1 -Jaroszewice-Babin ( kościół )-Jaroszewice- Bełżyce ZSNr1, szacunkowa ilość dzieci - 40, szacunkowa ilość km - 20; 2) ZSNr1 -Podole I- Matczyn-Wojcieszyn- Podole I- Bełżyce -Podole II (Choiny)-Podole II(Zapiecek) - Bełżyce ZSNr1, szacunkowa ilość dzieci - 50, szacunkowa ilość km - 52; 3) Chmielnik Kol- Chmielnik-Góra-Chmielnik Kol. „Amerykańska „ - Chmielnik Góra - Chmielnik - Kierz - Cuple – Zagórze - Krężnica Okr.-Bełżyce ZS Nr1, szacunkowa ilość dzieci - 20, szacunkowa ilość km - 56; 4) ZSNr2 - Krężnica Okr.-Zagórze – Cuple – Płowizny – Wronów - Cuple – Zagórze - Malinowszczyzna- Krężnica Okr.- Zalesie -ZS Nr 2, szacunkowa ilość dzieci - 55, szacunkowa ilość km - 90; 5) ZSNr2 - Krężnica Okr.-Zalesie – Wierzchowiska Dolne – Skrzyniec – Wierzchowiska Stare-Wierzchowiska Górne – ZS Nr 2, szacunkowa ilość dzieci - 22, szacunkowa ilość km - 48; Dzienna ilość km to ok. 266. 11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany godzin przewozów do czasu ustalenia godzin rozpoczęcia i zakończenia zajęć lekcyjnych w szkołach. 12. Zamawiający przy wykonaniu zamówienia zastrzega sobie możliwość wprowadzenia dodatkowych warunków wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie zamiany dni przewozu dzieci w przypadkach wystąpienia nieprzewidzianych w planie dni nauczania w czasie tygodnia np.: w sobotę za inny dzień w tygodniu. 13. Wykonawca zobowiązuje się w przypadku awarii pojazdu, którym świadczy usługi do podstawienia przy każdorazowej awarii zastępczego środka transportu – odpowiadającego przepisom dotyczącym świadczonych usług. 14. W razie awarii pojazdu w czasie wykonywania usługi, wykonawca zobowiązany jest podstawić inny pojazd, nie później niż w ciągu jednej godziny. 15. W przypadku nie podstawienia samochodu w ciągu dwóch godzin od planowanej godziny rozpoczęcia kursu Wykonawca pokrywa pełne koszty wynajmu innego przewoźnika. 16. Wykonawca zapewni dyspozycyjność w uzasadnionych przypadkach uroczystości szkolnych lub Imprez okolicznościowych (np.: choinka, dyskoteka, itp.), 17. Pojazdy dowożące uczniów muszą być wyposażone w sprawną instalację grzewczą. Ponadto pojazdy, którymi wykonawca będzie wykonywał zamówienie winny być sprawne przez cały okres wykonywania zamówienia i gwarantować maksimum bezpieczeństwa przewożonych uczniów z godnie z obowiązującymi przepisami technicznymi i normami dotyczącymi transportu zbiorowego osób, posiadać oznakowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami, ubezpieczenie w zakresie OC, NW przez cały okres wykonywania zamówienia. Wymogiem jest by realizowane kursy dowozów i odwozów do szkół odbywały się autobusami dostosowanymi do przewozu odpowiedniej liczby dzieci na poszczególnych trasach. Autobusy posiadać muszą zgodne z obowiązującymi przepisami oznakowanie dla przewozu dzieci i młodzieży. 18. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w istotnych postanowieniach umownych zał. nr 6a siwz (dla części nr 1) Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 2 – „Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Bełżyce do Zespołu Szkół Specjalnych przy Domu Pomocy Społecznej w Matczynie w roku szkolnym 2017/2018” 1. Przedmiotem zamówienia jest dowóz 7 dzieci niepełnosprawnych, w tym 2 dzieci na wózku inwalidzkim. Dowóz dzieci będzie się odbywał z miejscowości: Bełżyce - ul. Kościuszki - Płowizny - Chmielnik – Bełżyce ul. Grażewicza, ul. Bychawska – Babin – Wojcieszyn - do Zespołu Szkół Specjalnych przy Domu Pomocy Społecznej w Matczynie. 2. Wymagania dotyczące sposobu realizacji przedmiotu zamówienia: - dzieci dowożone będą codziennie od poniedziałku do piątku, w dni nauki szkolnej; - rano dzieci zabierane będą z miejsca zamieszkania lub w jego pobliżu; - po południu dzieci zabierane będą z ośrodka i rozwożone do miejsca zamieszkania lub w jego pobliżu; - dokładne godziny dowozu i przywozu dzieci ustalone będą z Dyrekcją Szkoły, uzależnione są od ich rozkładu zajęć w Zespole Szkół Specjalnych. 3. Dowóz dzieci odbywać się będą w dni nauki szkolnej. 4.Przy przygotowaniu oferty należy uwzględnić organizację roku szkolnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. (Dz. U. 2002r. Nr 46, poz.432 z późn. zm.) oraz wynikające z niej przerwy w zajęciach szkolnych, w szczególności: Kalendarz szkolny 2017-2018r. 04.09.2017 r. - rozpoczęcie roku szkolnego 23.12.2017 r. - 31.12.2017 r. - zimowa przerwa świąteczna 01.01.2018 r. - Nowy Rok 29.01.- 11.02.2018 r. - ferie zimowe 29.03.- 03.04.2018 r. - wiosenna przerwa świąteczna 01.05.2018 r. – Święto Pracy 03.05.2019 r. - Święto Konstytucji 3 Maja 31.05.2018r. - Boże Ciało 22.06.2018 r. - zakończenie roku szkolnego 3. Wśród dzieci jest 2 dzieci poruszających się na wózku inwalidzkim w związku z tym, Wykonawca musi posiadać pojazd dostosowany do przewożenia wózków inwalidzkich. 4. Samochód musi być dostosowany do przewozu osób oraz posiadać następujące wyposażenie: - przystosowany do przewozu wózków inwalidzkich, - pasy bezpieczeństwa dla dzieci oraz wózków inwalidzkich, - miejsce na wózki inwalidzkie. W przypadku awarii samochodu Wykonawca organizuje transport zastępczy. Średnia dzienna ilość km wykonanych w celu realizacji zamówienie to ok. 80 km. 5. Wykonawca w czasie dowozu musi zapewnić dzieciom opiekę osoby dorosłej. Opieki nad dziećmi nie może sprawować kierowca pojazdu. 6. Wymagania wobec opiekuna zatrudnianego w dowozie przez Wykonawcę: a) opiekę nad dziećmi może sprawować osoba pełnoletnia. 7. Obowiązki opiekuna: a) zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w czasie jazdy busem/autobusem do szkoły oraz służenie pomocą dzieciom w czasie jazdy busem/autobusem, b) pomoc dzieciom w czasie wsiadania i wysiadania z busu/autobusu i przekazanie ich osobom wyznaczonym przez dyrektora szkoły do której dowożone są dzieci, c) opieka oraz zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w drodze z busu/autobusu do budynku szkoły lub placówki oświatowej oraz w drodze z budynku szkoły do busu/autobusu, d) w przypadku dzieci niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich opiekun zobowiązany jest do pomocy przy wjeżdżaniu dzieci na wózkach inwalidzkich do busu/autobusu, 8. Miejscowości z których będą dowożone dzieci: Płowizny – 1 dziecko; Chmielnik – 1 dziecko; Babin – 1 dziecko; Wojcieszyn – 1 dziecko; Bełżyce – 3 dzieci. 9. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany częstotliwości kursów, jak również i zmianę (w górę i w dół) długości trasy kursu, jeżeli wystąpią okoliczności uzasadniające potrzebę takiej zmiany. Do takich okoliczności Zamawiający w szczególności zalicza: zmianę godzin zajęć lekcyjnych, wypadki losowe uczniów powodujące wydłużenie trasy kursu, zwiększenie lub zmniejszenie liczby uczniów dowożonych w ramach poszczególnych tras. Zmiany powyższe powoduję jedynie zmniejszenie lub wydłużenie trasy kursu. Nie ma to jednak wpływu na stawkę za 1 km zaoferowaną przez Wykonawcę. 10. W trakcie trwania umowy zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości dowożonych dzieci. 11. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we istotnych postanowieniach umownych zał. nr 6b siwz (dla części nr 2) Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 3 - Dowożenie ucznia niepełnosprawnego z terenu Gminy Bełżyce do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Karczmiskach w roku szkolnym 2017-2018 1. Przedmiotem zamówienia jest dowóz 1 dziecka niepełnosprawnego z miejscowości Wronów gm. Bełżyce do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Karczmiskach. 2. Wymagania dotyczące sposobu realizacji przedmiotu zamówienia: - dziecko dowożone będzie codziennie od poniedziałku do piątku, w dni nauki szkolnej; - rano dziecko zabierane będzie z miejsca zamieszkania lub w jego pobliżu; - po południu dziecko zabierane będzie z ośrodka i odwożone do miejsca zamieszkania lub w jego pobliżu; - dokładne godziny dowozu i przywozu dzieci ustalone będą z Dyrekcją Szkoły, uzależnione są od ich rozkładu zajęć w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. 3. Dowóz dziecka odbywać się będzie w dni nauki szkolnej. 4.Przy przygotowaniu oferty należy uwzględnić organizację roku szkolnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. (Dz. U. 2002r. Nr 46, poz.432 z późn. zm.) oraz wynikające z niej przerwy w zajęciach szkolnych, w szczególności: Kalendarz szkolny 2017-2018r. 04.09.2017 r. - rozpoczęcie roku szkolnego 23.12.2017 r. - 31.12.2017 r. - zimowa przerwa świąteczna 01.01.2018 r. - Nowy Rok 29.01.- 11.02.2018 r. - ferie zimowe 29.03.- 03.04.2018 r. - wiosenna przerwa świąteczna 01.05.2018 r. – Święto Pracy 03.05.2019 r. - Święto Konstytucji 3 Maja 31.05.2018r. - Boże Ciało 22.06.2018 r. - zakończenie roku szkolnego 5. W przypadku awarii samochodu Wykonawca organizuje transport zastępczy. Średnia dzienna ilość km wykonanych w celu realizacji zamówienie to ok. 40 km. 6. Wykonawca w czasie dowozu musi zapewnić dziecku opiekę osoby dorosłej. Opieki nad dzieckiem nie może sprawować kierowca pojazdu. 7. Wymagania wobec opiekuna zatrudnianego w dowozie przez Wykonawcę: a) opiekę nad dzieckiem może sprawować osoba pełnoletnia. 8. Obowiązki opiekuna: a) zapewnienie bezpieczeństwa dziecku w czasie jazdy do szkoły oraz służenie pomocą dziecku w czasie jazdy, b) pomoc dziecku w czasie wsiadania i wysiadania i przekazanie osobom wyznaczonym przez dyrektora szkoły do której dowożone jest dziecko, c) opieka oraz zapewnienie bezpieczeństwa dziecku w drodze do budynku szkoły lub placówki oświatowej oraz w drodze z budynku szkoły, 9. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany częstotliwości kursów, jak również i zmianę (w górę i w dół) długości trasy kursu, jeżeli wystąpią okoliczności uzasadniające potrzebę takiej zmiany. Do takich okoliczności Zamawiający w szczególności zalicza: zmianę godzin zajęć lekcyjnych, wypadki losowe ucznia powodujące wydłużenie trasy kursu, zwiększenie liczby uczniów dowożonych w ramach trasy. Zmiany powyższe powodują jedynie zmniejszenie lub wydłużenie trasy kursu. Nie ma to jednak wpływu na stawkę za 1 km zaoferowaną przez Wykonawcę. 10. W trakcie trwania umowy zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości dowożonych dzieci (w tym dzieci niepełnosprawnych poruszających sie na wózkach inwalidzkich). 11. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we istotnych postanowieniach umownych zał. nr 6c siwz dla części nr 3. 19. Na podstawie art. 24 aa. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Pzp (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) zamawiający przewiduje, możliwość zastosowania procedury odwróconej oceny i badania ofert. 20. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę zamówienia na usługi na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Zamawiający wymaga zatrudnienia przy realizacji zmówienia przez wykonawcę lub podwykonawcę będącego pracodawcą, osób na podstawie umowy o pracę wykonujących czynności w zakresie – kierowania pojazdami dla części I,II i III oraz dodatkowo dla części II i III – opiekunów przewożonych dzieci, (obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudniena jako podwykonawcy). Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez wykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, zawarte są w § 8 wzoru umowy stanowiących załączniki nr 6 a, 6 b, 6 c do siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60130000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: WADIUM TYLKO DLA CZĘŚCI I ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 1: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 zł. ( słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) . 2. Wadium musi byś wniesione przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy 13 8685 0001 0020 1902 2000 0040; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014r. poz. 1804 oraz z 2015r. poz. 978 i 1240); 4. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium w wysokości określonej w pkt 1 w formie lub formach, o których mowa w pkt 3 zostanie odrzucona z postępowania. 7. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 10 Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 8. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania oferta tego Wykonawcy zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 oświadczenia, o których mowa w art. 25a ust. 1, ustawy Pzp, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadku gdy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana: - odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia na warunkach określonych w ofercie; - nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli jest wymagane); - zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. CZĘŚĆ 2 : Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. CZĘŚĆ 3: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: posiadają licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wydane na podstawie ustawy o transporcie drogowym.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty Wykonawca załącza formularz ofertowy, pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy), zobowiązanie innego podmiotu (jeżeli dotycz). Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach