Przetargi.pl
Dostawy i rozładunek materiałów budowlanych dla Zarządu Dróg Grodzkich w Zamościu

Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu ogłasza przetarg

 • Adres: 22400 Zamość, ul. Kilińskiego
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 846 383 198, , fax. 846 396 189
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu
  ul. Kilińskiego 86
  22400 Zamość, woj. lubelskie
  tel. 846 383 198, , fax. 846 396 189
  REGON: 95037166600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zdg.zamosc.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy i rozładunek materiałów budowlanych dla Zarządu Dróg Grodzkich w Zamościu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamówienia obejmuje dostawę materiałów budowlanych: 1. Obrzeże betonowe 6x20x100 szt.2500, 2.Kostka betonowa szara BEHATON gr. 6 cm, 1850 m2, 3.Korytka drogowe 50x60x15, szt. 50, 4.Krawężnik drogowy betonowy 20x30x100 szt.120, 5. Krawężnik drogowy betonowy 15x30x100 szt.550, 6. Płytki integracyjne 35x35x5 szt. 280,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 40000000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający odstępuje od opisywania sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną