Przetargi.pl
Budowa przepustu drogowego przy ul. Zygmuntowskiej w Kożuchowie.

Gmina Kożuchów ogłasza przetarg

 • Adres: 67-120 Kożuchów, ul. Rynek
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 68 355 59 40 , fax. 68 355 59 49
 • Data zamieszczenia: 2019-01-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kożuchów
  ul. Rynek 1 a
  67-120 Kożuchów, woj. lubuskie
  tel. 68 355 59 40, fax. 68 355 59 49
  REGON: 97077032700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kozuchow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa przepustu drogowego przy ul. Zygmuntowskiej w Kożuchowie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2. Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu na Kanale Kożuszna z dojazdem do budynku nr 12A przy ul. Zygmuntowskiej w Kożuchowie. Rozbiórce podlega konstrukcja istniejącego obiektu wraz z umocnionym wlotem i wylotem. Jest to przepust o konstrukcji mieszanej z przewagą żelbetonowych kręgów o średnicy 100 cm. Całkowita długość przepustu wynosi 7,20 m z czego część przepustu rurowego wynosi 4,0 m, a pozostałą cześć stanowią zbrojone płyty drogowe i odpadki budowlane. Wlot stanowi zbrojona betonowa ścianka czołowa, wylot wraz z skarpą jest umocniony odpadkami budowlanymi i narzutem kamiennym. Budowa nowego przepustu drogowego z rur stalowych spiralnie karbowanych na Kanale Kożuszna w km 9+020 o następujących parametrach:  długość przepustu dołem 13,20m  długość przepustu górą 9,90m  średnica przepustu o zmiennej średnicy 1,050/1,345m  ilość świateł 1 szt.  rzędna dna wlotu 82,45m n.p.m.  rzędna dna wylotu 82,32m n.p.m.  spadek dna 1,0%  naziom przepustu min 0,65m  umocnienie dna i skarp: przed wlotem i wylotem na długości 1,0m umocnić wylotem na długości 1,0m umocnić brukowcem, a następnie materacami gabionowymi na długości 3,0 m przed wylotem i za wylotem na długości 12,0 m (3,5 m za wyługowaniem dna)  promień załamania dna kanału za wylotem 10m. Zadanie obejmuje również wykonanie nowej nawierzchni drogi gminnej wraz ze zjazdem indywidualnym do posesji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa składająca się z: 1) Projektu budowlanego pn. „Rozbiórka i budowa przepustu na Kanale Kożuszna przy ul. Zygmuntowskiej w Kożuchowie”, 2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych; 3) Operat wodno-prawny dot. zadania pn. „Rozbiórka i budowa przepustu na Kanale Kożuszna przy ul. Zygmuntowskiej w Kożuchowie”, 4) Przedmiar robót UWAGA: Zadanie nie obejmuje wycinki drzewa - jesion /drzewo zostało już usunięte/. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, zawartą z zamawiającym umową oraz uzgodnieniami z zamawiającym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 2 000,00zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100)
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz ofertowy. 2. W przypadku, gdy wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający wymaga złożenia przez wykonawcę dokumentów, które określają w szczególności: a)zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b)sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c)zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d)czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 3. Oryginał dokumentu wadium, a w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu dowód wpłacenia wadium. 4. Pełnomocnictwo, o ile umocowanie prawne do reprezentacji wykonawcy nie wynika z przepisów prawa lub dokumentów rejestrowych. 5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych określającej firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie składania ofert, jest zobowiązany przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. W przypadku, gdy wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach