Przetargi.pl
Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg gminnych wraz z rewitalizacją terenów powojskowych w Sierakowie na cele sportowo – rekreacyjne (etap III)

GMINA RAWICZ ogłasza przetarg

 • Adres: 63-900 Rawicz, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA RAWICZ
  ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21
  63-900 Rawicz, woj. wielkopolskie
  REGON: 411050729
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.rawicz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg gminnych wraz z rewitalizacją terenów powojskowych w Sierakowie na cele sportowo – rekreacyjne (etap III)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Opis przedmiotu zamówienia dla części 1 (ul. Czeladnicza):1) Przedmiotem zamówienia w ramach części 1 są roboty budowlane polegające na rozbudowie ulicy Czeladniczej w Sierakowie wraz z budową parkingu, kanalizacji deszczowej i oświetlenia, zgodnie z założeniami i wytycznymi zawartymi w dokumentacjach projektowych w ramach zadania określonego w uchwale budżetowej pn. „Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg gminnych wraz z rewitalizacją terenów powojskowych w Sierakowie na cele sportowo - rekreacyjne”.Dokumentacja projektowa przewiduje przebudowę skrzyżowania ulic Czeladniczej, Leśnej i Promenady na rondo o nawierzchni z betonu asfaltowego, budowę nawierzchni ul. Czeladniczej z kostki brukowej betonowej, ścieżki pieszo-rowerowej z kostki brukowej betonowej, miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej oraz niezbędnej infrastruktury towarzyszącej, tj. kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego. UWAGA! W RAMACH NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA NIE BĘDZIE REALIZOWANA: budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej.2) Zakres niniejszego zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie branży drogowej, sanitarnej oraz elektrycznej. 3) Zamówienie polega w szczególności na przebudowie ulicy Czeladniczej od skrzyżowania z ulicami Promenada, Leśna do skrzyżowania z ul. Cechową. Wzdłuż ulicy Czeladniczej projektuje się po wschodniej stronie jezdni chodnik o zmiennej szerokości 1,82-2,36 m, po stronie zachodniej ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 3,00 m. Po stronie zachodniej ulicy, przy skrzyżowaniu ulic Czeladnicza – Leśna – Promenada, projektuje się parking dla samochodów osobowych. Na parkingu wyznaczono 139 miejsc postojowych. Parking obsługiwany z dróg publicznych przez dwa zjazdy – z ul. Czeladniczej i z ul. Promenada. Skrzyżowanie ulic Czeladnicza, Leśna, Promenada zostanie przebudowanie na małe rondo. W zakresie branży sanitarnej przewiduje się odprowadzić wody opadowe na odcinku projektowanej rozbudowy do istniejącej kanalizacji deszczowej i do projektowanego odcinka kanalizacji deszczowej poprzez projektowane wpusty uliczne i przykanaliki. Kanalizacja deszczowa została zaprojektowana na parkingu i przy rondzie, w ul. Leśnej, z wpięciem do sieci Ø 400 mm. W ulicy Czeladniczej zaprojektowano podłączenie wpustów deszczowych do istniejącej kanalizacji deszczowej Ø 400 mm.W ramach branży elektrycznej planuje się budowę oświetlenia wzdłuż rozbudowywanej ul. Czeladniczej. Oprawy oświetleniowe na odcinku od projektowanego ronda do drogi wewnętrznej przy kąpielisku zlokalizowano po stronie zachodniej, na dalszym odcinku po stronie wschodniej pasa drogowego ul. Czeladniczej. Oświetlenie zaprojektowano również na projektowanym parkingu dla samochodów osobowych oraz na projektowym rondzie.4) Zakres robót do wykonania dla rozbudowy ul. Czeladniczej: a) Wykonanie robót pomiarowych – wyznaczenie trasy drogi i kanalizacji deszczowej, b) Karczowanie drzew i krzewów, c) Rozebranie nawierzchni asfaltowych, z kostki brukowej betonowej, krawężników i obrzeży,d) Wykonanie kanalizacji deszczowej : kanałów z rur typu PVC, studni rewizyjnych, studzienek ściekowych ulicznych, e) Wykonanie próby wodnej szczelności kanałów rurowych,f) wykonanie korytowania, profilowania i zagęszczania podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, g) wykonanie krawężników, obrzeży betonowych i ścieku ulicznego,h) wykonanie nawierzchni jezdni ronda i wlotów na rondo z betonu asfaltowego,i) Wykonanie nawierzchni jezdni ul. Czeladniczej z kostki betonowej,j) Wykonanie pierścienia najazdowego z kostki kamiennej.Do wypełnienia spoin nawierzchni z kostki kamiennej należy stosować: fugę żywiczną wysokowytrzymałą na obciążenie ruchem samochodowym 40 t o szerokości fugi min. 8 – 12 mm,k) Wykończenie studni rewizyjnych kostką trapezową w nawierzchni jezdni,l) wykonanie nawierzchni ścieżki pieszo – rowerowej z kostki betonowej (część rowerowa – kostka betonowa bezfazowa),m) wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej,n) wykonanie nawierzchni parkingu z kostki betonowej,o) wykonanie zjazdów z kostki betonowej,p) oznakowanie drogi zgodnie ze stałą organizacją ruchu.5) Z uwagi na zmiany wprowadzone do konstrukcji jezdni, chodnika, ścieżki pieszo – rowerowej, zjazdów oraz parkingu należy je wykonać zgodnie z warstwami podanymi w rozdz. III pkt 4 ppkt 6 SWZ (UWAGA! Nie należy używać kruszyw wapiennych przy wykonywaniu konstrukcji nawierzchni).2. Poza robotami budowlanymi wyszczególnionymi powyżej w ramach zamówienia dla części 1, Wykonawca zobowiązany będzie również do:1) wykonania pomiarów geodezyjnych wraz z inwentaryzacją powykonawczą i tabelą pomiarów powykonawczych, które powinny zawierać: dla części 1:- długość: drogi, ścieku, oporników, obrzeży, krawężników,- powierzchnię: jezdni, chodnika, ścieżki pieszo - rowerowej, ścieku, parkingu,- długość: kanalizacji, przykanalików, liczbę wpustów i studni,- długość kabli energetycznych, rur osłonowych , liczbę lamp, 2) uzyskania pozwolenia na wycinkę drzew kolidujących z przedmiotową inwestycją,3) zapewnienia nadzoru archeologicznego, którego koszty poniesie Wykonawca oraz uzyskania wszystkich formalnych dokumentów zgodnie z pozwoleniami Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Lesznie,4) sporządzenia zmian do dokumentacji projektowych, jeżeli zajdzie taka potrzeba.5) wykonania projektu tymczasowej i stałej organizacji ruchu (wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii i uzgodnień). Kompletny projekt należy przedłożyć w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz, oraz jej wprowadzenia.6) bazowania na aktualnych mapach z ośrodka geodezyjnego zwłaszcza przy przybudowie sieci oraz robotach ziemnych. 7) wykonania krawężnika obniżonego 0-1 cm w obrębie przejść dla pieszych oraz zastosowanie kostek integracyjnych o szerokości min. 50 cm na całej długości przejścia,8) wykonanie rur osłonowych na niezinwentaryzowanych sieciach lub przyłączach jeżeli zajdzie taka potrzeba,9) wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu poprzez ustawienie odpowiedniego oznakowania oraz poinformowania mieszkańców o planowanych pracach i utrudnieniach w ruchu (co najmniej na 7 dni przed zamontowaniem oznakowania pionowego dotyczącego zabezpieczenia robót, w oparciu o zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu, należy powiadomić organ zarządzający ruchem, zarządcę drogi oraz właściwego Komendanta Policji o rozpoczęciu robót podając datę ustawienia oznakowania oraz datę wprowadzenia stałej organizacji ruchu na drodze - Wykonawca sporządzi protokół z czynności odbiorowych),10) wprowadzenie stałej organizacji ruchu poprzez ustawienie odpowiedniego oznakowania (co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem stałej organizacji ruchu, w oparciu o zatwierdzony projekt, należy powiadomić organ zarządzający ruchem, zarządcę drogi oraz właściwego Komendanta Policji o dacie przywrócenia lub wprowadzenia stałej organizacji ruchu na drodze - Wykonawca przedłoży do Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz protokół z czynności odbiorowych, podpisany i zatwierdzony przez przedstawicieli organu zarządzającego ruchem oraz Powiatowej Policji), 11) przygotowanie dokumentów wymaganych do zawiadomienia o zakończeniu budowy, 12) przygotowania dokumentów wymaganych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie jeżeli zajdzie taka konieczność, 13) sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej dla każdej branży osobno:a) dla części 1 - branża drogowa, kanalizacyjna i elektryczna, wraz z pełną dokumentacją powykonawczą,14) wykonanie monitoringu i próby szczelności wybudowanej kanalizacji deszczowej kd.,15) innych prac towarzyszących wykonaniu niniejszego zadania3. Szczegółowy zakres zamówienia, stanowiący opis przedmiotu zamówienia określony został za pomocą: 1) dla części 1 a) dokumentacji projektowej wraz z załącznikami,UWAGA: dla części 1: Zmiana konstrukcji jezdni, ścieżki pieszo-rowerowej, zjazdów,parkingu b) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,c) przedmiary robót wraz z kosztorysami zerowymi. (UWAGA: Rozliczenie ryczałtowe. Zakres prac do wykonania niniejszego zamówienia określają załączone przedmiary wraz z kosztorysami zerowymi dla poszczególnych branż. Przedmiary robót / kosztorysy zerowy mają charakter orientacyjny – stanowią jedynie dokumenty pomocnicze w celu ustalenia ceny ofertowej. Wykonawca sam dokona oceny ostatecznego zakresu w oparciu o dokumentację projektową i zalezaną wizję w terenie.)4. Stosownie do art. 95 ust. 1 i 2 oraz art. 438 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego rodzaje podanych niżej czynności związanych z realizacją zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy:- roboty polegające na wykonaniu robót nawierzchniowych, kanalizacyjnych i elektrycznych (dot. części 1),5. Zadanie jest współfinansowane z Promesy otrzymanej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – edycja pierwsza. 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 1 zawarto w rozdziale III SWZ.1. Opis przedmiotu zamówienia dla części 2 (Promenada):1) Przedmiotem zamówienia w ramach części 2 są roboty budowlane polegające na rozbudowie Promenady wraz z kanalizacją deszczową na odcinku od ul. Świętojańskiej do ul. Czeladniczej w Sierakowie, zgodnie z założeniami i wytycznymi zawartymi w dokumentacjach projektowych w ramach zadania określonego w uchwale budżetowej pn. „Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg gminnych wraz z rewitalizacją terenów powojskowych w Sierakowie na cele sportowo - rekreacyjne”.Dokumentacja projektowa przewiduje budowę nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej, ścieżki pieszo-rowerowej z kostki brukowej betonowej (UWAGA! ZMIANA KONTRUKCJI NAWIERZCHNI ŚCIEŻKI PIESZO – ROWEROWEJ NA NAWIERZCHNIĘ Z BETONU ASFALTOWEGO), miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej oraz niezbędnej infrastruktury towarzyszącej, tj. kanalizacji deszczowej. Oświetlenie uliczne będzie wykonywane przez Wykonawcę wyłonionego w części 3.2) Zakres niniejszego zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie branży drogowej oraz sanitarnej. 3) Zamówienie polega w szczególności na rozbudowie Promenady na odcinku od ul. Świętojańskiej do ul. Czeladniczej w Sierakowie o długości ok. 980 m. W zakresie branży drogowej planuje się wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej fazowanej na odpowiedniej podbudowie konstrukcyjnej o szerokości 5,0 m, połączenie projektu z istniejącą infrastrukturą drogową, budowę ścieżki pieszo – rowerowej z betonu asfaltowego o szerokości min. 3,0 m, budowę zjazdów z betonu asfaltowego i parkingu z kostki betonowej. Liczba miejsc parkingowych wyniesie 9 miejsc (w tym 1 dla osoby niepełnosprawnej). W zakresie branży sanitarnej planuje się budowę kanalizacji deszczowej i wpustów ulicznych.4) Zakres robót do wykonania dla rozbudowy Promenady: a) Wykonanie robót pomiarowych – wyznaczenie trasy drogi i kanalizacji deszczowej, b) Karczowanie drzew i krzaków, c) Wykonanie kanalizacji deszczowej : kanałów z rur typu PVC, studni rewizyjnych, studzienek ściekowych ulicznych, d) Wykonanie próby wodnej szczelności kanałów rurowych,e) wykonanie korytowania, profilowania i zagęszczania podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, f) wykonanie krawężników i obrzeży betonowych,g) wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej fazowanej,h) Wykończenie studni rewizyjnych kostką trapezową w nawierzchni jezdni,i) wykonanie nawierzchni ścieżki pieszo – rowerowej z betonu asfaltowego,j) wykonanie nawierzchni parkingu z kostki betonowej,k) wykonanie zjazdów z betonu asfaltowego,l) oznakowanie drogi zgodnie ze stałą organizacją ruchu.5) Z uwagi na zmiany wprowadzone do konstrukcji jezdni, ścieżki pieszo – rowerowej, zjazdów oraz parkingu należy je wykonać zgodnie z warstwami podanymi w rozdz. III pkt 5 ppkt 6 SWZ (UWAGA! Nie należy używać kruszyw wapiennych przy wykonywaniu konstrukcji nawierzchni).2. Poza robotami budowlanymi wyszczególnionymi powyżej w ramach zamówienia dla części 2, Wykonawca zobowiązany będzie również do:1) wykonania pomiarów geodezyjnych wraz z inwentaryzacją powykonawczą i tabelą pomiarów powykonawczych, które powinny zawierać: dla części 2: - długość: drogi, ścieku, oporników, obrzeży, krawężników,- powierzchnię: jezdni, chodnika, ścieżki pieszo - rowerowej, ścieku, parkingu,- długość: kanalizacji, przykanalików, liczbę wpustów i studni.2) uzyskania pozwolenia na wycinkę drzew kolidujących z przedmiotową inwestycją,3) zapewnienia nadzoru archeologicznego, którego koszty poniesie Wykonawca oraz uzyskania wszystkich formalnych dokumentów zgodnie z pozwoleniami Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Lesznie,4) sporządzenia zmian do dokumentacji projektowych, jeżeli zajdzie taka potrzeba.5) wykonania projektu tymczasowej i stałej organizacji ruchu (wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii i uzgodnień). Kompletny projekt należy przedłożyć w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz, oraz jej wprowadzenia.6) bazowania na aktualnych mapach z ośrodka geodezyjnego zwłaszcza przy przybudowie sieci oraz robotach ziemnych. 7) wykonania krawężnika obniżonego 0-1 cm w obrębie przejść dla pieszych oraz zastosowanie kostek integracyjnych o szerokości min. 50 cm na całej długości przejścia,8) wykonanie rur osłonowych na niezinwentaryzowanych sieciach lub przyłączach jeżeli zajdzie taka potrzeba,9) wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu poprzez ustawienie odpowiedniego oznakowania oraz poinformowania mieszkańców o planowanych pracach i utrudnieniach w ruchu (co najmniej na 7 dni przed zamontowaniem oznakowania pionowego dotyczącego zabezpieczenia robót, w oparciu o zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu, należy powiadomić organ zarządzający ruchem, zarządcę drogi oraz właściwego Komendanta Policji o rozpoczęciu robót podając datę ustawienia oznakowania oraz datę wprowadzenia stałej organizacji ruchu na drodze - Wykonawca sporządzi protokół z czynności odbiorowych),10) wprowadzenie stałej organizacji ruchu poprzez ustawienie odpowiedniego oznakowania (co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem stałej organizacji ruchu, w oparciu o zatwierdzony projekt, należy powiadomić organ zarządzający ruchem, zarządcę drogi oraz właściwego Komendanta Policji o dacie przywrócenia lub wprowadzenia stałej organizacji ruchu na drodze - Wykonawca przedłoży do Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz protokół z czynności odbiorowych, podpisany i zatwierdzony przez przedstawicieli organu zarządzającego ruchem oraz Powiatowej Policji), 11) przygotowanie dokumentów wymaganych do zawiadomienia o zakończeniu budowy, 12) przygotowania dokumentów wymaganych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie jeżeli zajdzie taka konieczność, 13) sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej dla każdej branży osobno:a) dla części 2 - branża drogowa i kanalizacyjna, wraz z pełną dokumentacją powykonawczą,14) wykonanie monitoringu i próby szczelności wybudowanej kanalizacji deszczowej kd.,15) innych prac towarzyszących wykonaniu niniejszego zadania3. Szczegółowy zakres zamówienia, stanowiący opis przedmiotu zamówienia określony został za pomocą: 1) dla części 2a) dokumentacji projektowej wraz z załącznikami,UWAGA: dla części 2: Zmiana konstrukcji jezdni, ścieżki pieszo-rowerowej i zjazdów.b) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,c) przedmiary robót wraz z kosztorysami zerowymi. (UWAGA: Rozliczenie ryczałtowe. Zakres prac do wykonania niniejszego zamówienia określają załączone przedmiary wraz z kosztorysami zerowymi dla poszczególnych branż. Przedmiary robót / kosztorysy zerowy mają charakter orientacyjny – stanowią jedynie dokumenty pomocnicze w celu ustalenia ceny ofertowej. Wykonawca sam dokona oceny ostatecznego zakresu w oparciu o dokumentację projektową i zalezaną wizję w terenie.)4. Stosownie do art. 95 ust. 1 i 2 oraz art. 438 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego rodzaje podanych niżej czynności związanych z realizacją zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy:- roboty polegające na wykonaniu robót nawierzchniowych, kanalizacyjnych (dot. części 2),5. Zadanie jest współfinansowane z Promesy otrzymanej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – edycja pierwsza.6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 2 zawarto w rozdziale III SWZ.1. Opis przedmiotu zamówienia dla części 3 (Kąpielisko):1) Przedmiotem zamówienia w ramach części 3 jest zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. ʺRewitalizacja terenów powojskowych w Sierakowie na cele sportowo-rekreacyjneʺ obejmująca:a) budowę kąpieliska z zasilaniem sztucznego zbiornika,b) budowę oświetlonych ścieżek pieszo-rowerowych,c) budowę ścianki wspinaczkowej,d) montaż instalacji fotowoltaicznych zasilających ww. obiekty,e) ustawienie elementów małej architektury,f) wykonanie monitoringu wizyjnego,g) zagospodarowanie terenu.2) W zakresie planowanego przedsięwzięcia jest wykonanie projektu budowlanego ʺRewitalizacja terenów powojskowych w Sierakowie na cele sportowo-rekreacyjneʺ na podstawie Programu Funkcjonalno – użytkowego oraz uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń a następnie realizacja zamierzenia budowlanego zgodnie z opracowaną dokumentacją. 3) Zakres prac przy realizacji niniejszego zamówienia, w ramach zaproponowanej ceny obejmuje w szczególności:a) w zakresie całego zadania: opracowanie koncepcji architektoniczno - budowlanej w uzgodnieniu z Zamawiającym (do zdania Zamawiającemu przed przystąpieniem do projektowania – 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie dwg (nie nowszy niż Auto Cad 2006) lub dxf oraz w pdf), opracowanie projektu zagospodarowania terenu w uzgodnieniu z Zamawiającym, pozyskanie map do celów projektowych jeśli będzie to wymagane; wykonanie wszelkich prac przygotowawczych niezbędnych do sporządzenia projektów budowlanych; opracowanie projektów branżowych; opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych; uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami prawa uzgodnień, decyzji, opinii i pozwoleń niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia (w tym Decyzji o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego i decyzji pozwolenia na budowę); uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych – koniecznych do zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia oraz przekazania obiektu budowlanego do użytkowania, zgodnie z ustawą Prawo budowlane (w tym pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenia do PINB); zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej; pełnienie nadzoru autorskiego, zapewnienie udziału autora dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robót budowlanych; wykonanie robót budowlanych i prac towarzyszących zgodnie z dokumentacją; sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wraz z aktualizacją użytków i zgłoszenie zmian w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej; Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt organizacji prac i harmonogram robót, zaproponowanych rozwiązań oraz urządzeń i małej architektury.b) w zakresie prac projektowych: uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich wymaganych prawem uzgodnień, opinii, warunków, pozwoleń (w tym przede wszystkim pozwolenia/pozwoleń na budowę) i decyzji związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej w zakresie potrzebnym dla realizacji niniejszego zadania, wykonanie wymaganych pomiarów (w tym geodezyjne) i badań koniecznych do opracowania rozwiązań projektowych,  opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy) z podziałem na branże wraz z informacją BIOZ, zgodnie z uzyskanymi uzgodnieniami, opiniami, warunkami, pozwoleniami i decyzjami,  opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych sporządzoną na podstawie ogólnych specyfikacji technicznych z uwzględnieniem wymagań na wszystkie rodzaje projektowanych robót, konsultowania z Zamawiającym, na etapie opracowywania koncepcji, dokumentacji, elementów dotyczących istotnych, mających wpływ na koszty eksploatacyjne, rozwiązań funkcjonalnych, architektonicznych, konstrukcyjnych, materiałowych (jeśli konieczna będzie zmiana w tym zakresie), uwzględniania uwag i sugestii Zamawiającego – do czasu zatwierdzenia ostatecznej wersji dokumentacji. (Wykonawca zobowiązany jest jednak monitorować wpływ sugestii Zamawiającego na zgodność z obowiązującymi przepisami i informować o tym Zamawiającego), wyjaśnienia wątpliwości dotyczących projektów i zawartych w nich rozwiązań osobom wyznaczonym przez Zamawiającego, wprowadzenia w dokumentacji zmian, które będą zgodne z obowiązującymi przepisami, jeżeli Zamawiający uzna to za celowe z uwagi na warunki realizacji i przeznaczenie, w przypadku stwierdzenia niekompletności dokumentacji – wykonanie dokumentacji uzupełniającej i dostarczenie poprawionej dokumentacji do siedziby Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, w przypadku konieczności zmiany dokumentacji projektowej – wystąpienie, w imieniu Zamawiającego z wnioskiem o zmianę dokumentacji i pozostawanie w dyspozycji Wydziału Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Rawiczu do czasu uzyskania zgody na zmianę, w przypadku, gdy w toku wykonawstwa robót budowlanych lub w okresie gwarancji robót zajdzie konieczność wprowadzenia uszczegółowień lub zmian do dokumentacji projektowej – wprowadzenie niezbędnych zmian (również w wersji elektronicznej) i dostarczenie poprawionej dokumentacji do siedziby Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiający.c) w zakresie robót budowlanych:  wykonanie wszelkich robót budowlanych na podstawie opracowanej i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, w tym wykonanie: ścieżki pieszo-rowerowej; stanowisk street workout; toru rowerowo-rolkowego; przestrzeni piknikowej; parku ze ścieżkami pieszymi; plaży z żaglami zacieniającymi; trawiastej strefy leżakowania z żaglami zacieniającymi; tarasowej strefy leżakowania; przestrzeni kąpielowej dla dzieci; przestrzeni kąpielowej dla dorosłych; kąpieliska; toalet ogólnodostępnych i przebieralni; placu zabaw; parkowej przestrzeni wypoczynkowej z leżankami; siłowni zewnętrznej; bezobsługowego kompleksu wspinaczkowego; ogrodzonego wybiegu dla psów; instalacji fotowoltaicznej; monitoringu terenu; zasilenia zbiornika z istniejącej studni głębinowej; bioremediacji kąpieliska; ogrodzenia wzdłuż promenady; oświetlenia i małej architektury wzdłuż promenady; prac przy wałach ziemnych, wycinki drzew;  dostawy materiałów i montażu urządzeń zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną; zagospodarowania terenu zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną; zapewnienia wykonania i kierowania robotami budowlanymi przez osoby posiadające wymagane prawem kwalifikacje i uprawnienia zawodowe; utylizacji powstałych w trakcie wykonywania robót ewentualnych zanieczyszczeń i odpadów (np. gruz, nadmiar ziemi); wykonania wszystkich robót w oparciu o opracowaną przez Wykonawcę dokumentację, warunki pozwolenia na budowę oraz obowiązujące przepisy; w przypadku zniszczenia dróg dojazdowych do miejsca robót, Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenie ich do stanu pierwotnego; Wykonawca powinien w czasie trwania budowy zapewnić na terenie budowy w granicach przekazanych przez Zamawiającego należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP, ochronę znajdujących się na terenie obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymywać je w należytym stanie technicznym, a po zakończeniu budowy uporządkować teren; Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia w ramach zatwierdzonej ceny kontraktowej pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją projektu; wszystkie materiały przed wbudowaniem należy uzgodnić z przedstawicielem Zamawiającego; z uwagi na sąsiedztwo zbiorników wodnych zabronione jest wykonywanie podbudów z materiałów wapiennych powodujących mętnienie wody. sporządzenie dokumentacji powykonawczej, prowadzenie dziennika budowy, inne prace towarzyszące prawidłowemu wykonaniu zamówienia, uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie (jeżeli będzie wymagane).2. Szczegółowy zakres zamówienia, stanowiący opis przedmiotu zamówienia określony został za pomocą:1) dla części 3:a) programu funkcjonalno – użytkowego, który stanowi wytyczne do projektowania.b) zestawienie elementów realizacji zadania zostało przedstawione w przedmiarze, który jest załącznikiem pomocniczym do wyceny kwoty ofertowej przez Wykonawcę. Program funkcjonalno – użytkowy określa wymagane zakresy robót i standardy wykonania przedmiotu zamówienia. Program wskazuje materiały, urządzenia, rozwiązania mające na celu dokładne opisanie odpowiednich standardów i materiałów. Zamawiający dopuszcza stosowanie urządzeń i materiałów równorzędnych, jednakże nie gorszych niż te, które precyzują zapisy Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Wykonawca musi zapewnić prawidłowe działanie poszczególnych systemów technicznych i technologicznych oraz osiągnięcie założeń funkcjonalnych. Wykonawca sam dokona oceny ostatecznego zakresu w oparciu o program funkcjonalno - użytkowy i zalecaną wizję w terenie.3. Stosownie do art. 95 ust. 1 i 2 oraz art. 438 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego rodzaje podanych niżej czynności związanych z realizacją zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy:- roboty polegające na wykonaniu robót budowlanych ziemnych, układania nawierzchni (dotyczy części 3)4. Zadanie jest współfinansowane z Promesy otrzymanej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – edycja pierwsza. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 3 zawarto w rozdziale III SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każdy Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium:1) dla części 1 w wysokości 10 000,00 PLN,2) dla części 2 w wysokości 10 000,00 PLN,3) dla częśći 3 w wysokości 30 000,00 PLN.2. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i może być wniesione: w pieniądzu, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.3. W przypadku wyboru wpłaty wadium w pieniądzu należy je wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego PKO Bank Polski S.A. 36 1020 4027 0000 1402 1525 1769.Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien na blankiecie przelewu powołać się na nazwę zadania podaną przez Zamawiającego.Wydanie polecenia przelewu nie jest jednoznaczne z wniesieniem, dokonaniem zapłaty określonej kwoty wadium. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data i godzina wpływu środków na wskazany wyżej rachunek Zamawiającego.4. Jeżeli Wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniężna tj. w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej podpisany przez osobę lub osoby uprawnione ze strony gwaranta / poręczyciela przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy na stronie internetowej prowadzonego postępowania, o której mowa w rozdzialeI SWZ.Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium we wszystkich okolicznościach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych - art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.5. Wadium we wszystkich dopuszczonych formach wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust.1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.6. Pozostałe szczegółowe informacje dotyczące wadium zawarto w rozdziale XV SWZ oraz wynikają z ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunki udziału w postępowaniu:1) w zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.2) w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie3) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.4) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:a) dla części 1 i 2 - odpowiednio wykażą, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizowali co najmniej jedno zamówienie związane z wykonaniem nawierzchni z betonu asfaltowego o powierzchni nie mniejszej niż:1 000 m2,oraz co najmniej jedno zamówienie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o powierzchni nie mniejszej niż 1000 m2.Wyżej wskazany okres 5 lat liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.Zamawiający dopuszcza w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu dla części 1 i 2, aby Wykonawca wykazał wykonanie ww. robót budowlanych w jednym zamówieniu lub w ramach osobnych dwóch zamówień (przez jedno osobne zamówienie należy rozumieć jedną robotę budowlaną w ramach jednej umowy/zlecenia czy też kontraktu).b) dla części 3 –odpowiednio wykażą, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizowali co najmniej jedno zamówienie w trybie zaprojektuj i wybuduj związane z zagospodarowaniem terenów sportowych lub zagospodarowaniem terenów rekreacyjnych, lub wykonaniem ciągów pieszo – rowerowych o wartości nie mniejszej niż 500 000 zł brutto.Wyżej wskazany okres 5 lat liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-02

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach