Przetargi.pl
Modernizacja i przebudowa pomieszczeń w ZSZ w Wolsztynie oraz w ZSRiT w Powodowie w ramach projektu „Nowoczesne szkoły zawodowe w powiecie wolsztyńskim – kluczem do kariery zawodowej”

POWIAT WOLSZTYŃSKI ogłasza przetarg

 • Adres: 64-200 Wolsztyn, ul. 5 Stycznia 5
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: POWIAT WOLSZTYŃSKI
  ul. 5 Stycznia 5
  64-200 Wolsztyn, woj. wielkopolskie
  REGON: 411561571
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja i przebudowa pomieszczeń w ZSZ w Wolsztynie oraz w ZSRiT w Powodowie w ramach projektu „Nowoczesne szkoły zawodowe w powiecie wolsztyńskim – kluczem do kariery zawodowej”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część I - Zespół Szkół Zawodowych w Wolsztynie Zakres przedmiotu zamówienia w ramach wskazanej części obejmuje:• budowę warsztatów szkolonych do praktycznej nauki zawodu;• modernizację i przebudowę pomieszczeń, w tym:1) modernizację pomieszczeń warsztatów szkolnych, w tym w szczególności:- roboty murarsko-tynkarskie,- posadzki,- sufit podwieszony,- malowanie;2) modernizację pomieszczeń sal dydaktycznych, w tym w szczególności:- roboty rozbiórkowe,- tynki i posadzki,- ścianki działowe,- wymiana okien,- roboty malarskie;3) wykonanie instalacji elektrycznych oraz informatycznych.Szczegółowy opis oraz sposób realizacji przedmiotu zamówienia został określony w:1) Dokumentacji projektowej, przedmiarach robót, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowalnych, opisach zakresu robót budowlanych stanowiących integralną część SWZ - załącznik nr 7a do SWZ.2) Wzorze umowy (część I) - stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ.Część II - Zespół Szkół Rolniczych i Technicznych w Powodowie Zakres przedmiotu zamówienia w ramach wskazanej części obejmuje:• modernizację i przebudowę pomieszczeń, w tym:1) modernizację sal dydaktycznych w internacie, w tym w szczególności:- roboty rozbiórkowe,- posadzki,- tynki i malowanie;2) modernizację pomieszczeń warsztatów szkolnych, w tym w szczególności:- roboty rozbiórkowe,- roboty murarsko-tynkarskie,- stolarka okienna i drzwiowa,- sufit podwieszony i izolacje stropu,- posadzki,- roboty malarskie,- elewacje i elementy zewnętrzne;3) wykonanie instalacji elektrycznych oraz informatycznych.Szczegółowy opis oraz sposób realizacji przedmiotu zamówienia został określony w:1) Dokumentacji projektowej, przedmiarach robót, opisach zakresu robót budowlanych stanowiących integralną część SWZ - załącznik nr 7b do SWZ.2) Wzorze umowy (część II) - stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach