Przetargi.pl
Budowa parkingu z punktem czerpalnym przy Cmentarzu Komunalnym (od ul. Dąbrowskiego)

Gmina Prudnik ogłasza przetarg

 • Adres: 48-200 Prudnik, ul. Kościuszki
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 066 200 , fax. 774 066 228
 • Data zamieszczenia: 2019-09-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Prudnik
  ul. Kościuszki 3
  48-200 Prudnik, woj. opolskie
  tel. 774 066 200, fax. 774 066 228
  REGON: 52652900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.prudnik.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa parkingu z punktem czerpalnym przy Cmentarzu Komunalnym (od ul. Dąbrowskiego)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  . Przedmiotem zamówienia jest budowa parkingu z punktem czerpalnym przy Cmentarzu Komunalnym (od ul. Dąbrowskiego) w Prudniku. Teren objęty inwestycją znajdują się w obrębie działek 936/3 oraz 445/3 k.m.5. Zakres robót objęty zadaniem: - budowa drogi dojazdowej do parkingu o nawierzchni płyt betonowych ażurowych; - budowa chodnika o nawierzchni z kostki betonowej; - wykonanie nawierzchni parkingu z płyt betonowych ażurowych na istniejącej podbudowie; - wykonanie utwardzenia kamieniem placu przy parkingu – w miejsce lapidarium i pasa zieleni wzdłuż lapidarium; - urządzenie terenów zielonych wzdłuż parkingu (w tym: sadzenia drzew, wykonanie trawników); - demontaż starego i wykonanie nowego ogrodzenia z siatki stalowej wraz z prefabrykowanym murkiem oporowym; - wymiana odcinka przyłącza wodociągowego wraz z regulacją studni wodomierzowej; - budowa punktu czerpalnego poboru wody wraz z infrastrukturą techniczną – przyłączem wody, studnią chłonną, utwardzeniem terenu wokół punktu czerpalnego; - prace zabezpieczające cokół muru ceglanego oddzielającego teren cmentarza od drogi dojazdowej (miejscowe przemurowanie oraz uzupełnienie tynku). Zakres robót nie obejmuje: - budowy ogrodzenia z cegły; - przeniesienia zdemontowanego ogrodzenia z siatki; - wykonania lapidarium; - nasadzeń drzew w pasie zieleni wzdłuż ogrodzenia oddzielającego parking od cmentarza na długości lapidarium; - wykonania podbudowy parkingu wraz z krawężnikami oddzielającymi teren parkingu od terenów zielonych i lapidarium – zakres został zrealizowany w I etapie robót wykonanym w 2018 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ponadto do oferty należy dołączyć: a) pisemne zobowiązanie do udostępnienia doświadczenia, zdolności zawodowej lub finansowej (jeżeli dotyczy), b) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy). Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wzór stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach