Przetargi.pl
Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Przeczowie - opracowanie dokumentacji projektowej

Gmina Namysłów, reprezentowana przez Burmistrza Namysłowa ogłasza przetarg

 • Adres: 46-100 Namysłów, ul. Stanisława Dubois
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 190 359 , fax. 774 104 841
 • Data zamieszczenia: 2019-09-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Namysłów, reprezentowana przez Burmistrza Namysłowa
  ul. Stanisława Dubois 3
  46-100 Namysłów, woj. opolskie
  tel. 774 190 359, fax. 774 104 841
  REGON: 52451300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.namyslow

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Przeczowie - opracowanie dokumentacji projektowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1 Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień: 71223000-7 - Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy elewacji zachodniej świetlicy wiejskiej w Przeczowie, stanowiącej załącznik do wniosku o zatwierdzenie projektu i uzyskanie pozwolenia na budowę/rozbudowę. Lokalizacja: Przeczów, gmina Namysłów, powiat namysłowski, województwo opolskie, działka nr 30/1. Zamawiający zapewnia wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, kopię mapy zasadniczej oraz możliwość zapoznania się z istniejącym obiektem. Pozostałe dokumenty i materiały niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zorganizuje we własnym zakresie, a ich koszt uwzględni w cenie oferty. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 1. Uzyskanie wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego procesu projektowego. 2. Uzyskanie mapy do celów projektowych. 3. Uzyskanie niezbędnych uzgodnień i opinii do realizacji inwestycji. 4. Uzyskanie potrzebnych warunków technicznych i uzgodnień niezbędnych do złożenia kompletnego wniosku o zatwierdzenie projektu i uzyskanie pozwolenia na budowę/rozbudowę. 5. Sporządzenie projektu zagospodarowania terenu (działki). 6. Sporządzenie głównych rzutów, ewentualnie innych niezbędnych szkiców i rysunków przedstawiających przyjęte rozwiązania projektowe. 7. Opracowanie kompletnego projektu budowlanego wszystkich branż, w czterech egzemplarzach w formie papierowej, w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej na płycie CD-R w formacie WORD lub PDF i w jednym egzemplarzu w formie edytowalnej, 8. Opracowanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót z podziałem na branże, sporządzonych zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, w dwóch egzemplarzach w formie papierowej, w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej na płycie CD-R w formacie PDF i w jednym egzemplarzu w wersji edytowalnej, 9. Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wszystkich branż, sporządzonych zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, w dwóch egzemplarzach w formie papierowej, w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej na płycie CD-R w formacie PDF i w jednym egzemplarzu w wersji edytowalnej. 10. Sporządzenie kompletnego wniosku o zatwierdzenie projektu i uzyskanie pozwolenia na budowę/rozbudowę. Zakres rzeczowy dokumentacji projektowej: 1. Zaprojektowanie zaplecza aneksu kuchennego, o wym. wewnętrznych~5,50 x 3,00 m. 2. Zaprojektowanie pomieszczenia magazynowego o wym. wewnętrznych~2,80 x 3,00 m. 3. Przejście/połączenie z istniejącego aneksu kuchennego i pomieszczenia biurowo-zebraniowego. 4. Wszelkie konieczne media, wraz z przyłączeniem do istniejących sieci wewnętrznych (wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna). 5. Przegrody zewnętrzne spełniające wymagania izolacyjności cieplnej przewidziane od dnia 31.12.2020 r. Zamawiający dopuszcza zmianę zakresu rzeczowego, jedynie za zgodą Zamawiającego. W dokumentacji projektowej należy uwzględnić spełnienie warunków przeciwpożarowych dla części projektowanej, z uwzględnieniem ewentualnego zakresu w części istniejącej budynku. Wykonawca oświadcza, że dokumentacja będzie uzgadniana z Zamawiającym w zakresie rozwiązań funkcjonalnych, materiałowych i kosztowych na każdym etapie projektowania. Wykonawca zapewnia, że dokumentacja nie będzie naruszała praw autorskich innych osób lub podmiotów, w tym również będzie wolna od innych wad prawnych i fizycznych, które mogłyby spowodować odpowiedzialność Zamawiającego. Forma elektroniczna przedmiotu zamówienia musi być tak przygotowana, aby Zamawiający miał możliwość zamieszczenia opracowań na stronie internetowej, jako załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonej dokumentacji. Wykonawca zobowiązany jest w ramach ceny ofertowej do sprawowania nadzoru autorskiego poprzez 2-krotną kontrolę podczas realizacji zadania, w terminach ustalonych z Zamawiającym. Obowiązek sprawowania nadzoru autorskiego objętego zamówieniem dotyczy okresu czterech lat liczonych od dnia uzyskania przez Zamawiającego prawomocnej decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę. Wykonawca będzie pełnił nadzór autorski na żądanie Zamawiającego i ma obowiązek stawienia się na budowie w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. W szczególności nadzór autorski sprawowany przez Wykonawcę będzie obejmował:  stwierdzenie w toku wykonywanych robót zgodności robót budowlanych z opracowanym projektem,  wyjaśnienie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań oraz uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej,  uzgadnianie z Zamawiającym i Wykonawcą robót realizowanych na podstawie projektu możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, w odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych, udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego. Usuwanie braków lub błędów w dokumentacji nie stanowi nadzoru autorskiego, lecz będzie wykonywane w ramach odpowiedzialności Wykonawcy za należyte wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Przedmiot zamówienia należy wykonać w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065), rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1935), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389), wszelkimi niezbędnymi przepisami z zakresu prawa budowlanego, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska i obowiązującymi standardami, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej. 3.2 Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę (art. 29 ust. 3a ustawy Pzp), osób realizujących czynności w ramach przedmiotu umowy, tj.: wykonanie dokumentacji projektowych, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040). Wymagania określające w szczególności sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do siwz. 3.3 Zamawiający wymaga przeniesienia praw własności intelektualnej lub udzielenia licencji. 3.4 Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w siwz i ofercie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71223000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach