Przetargi.pl
,,Budowa oświetlenia ulicznego w gm. Rawa Mazowiecka, Część I: Budowa linii kablowych oświetlenia dróg w miejscowościach: Księża Wola-Chrusty i Rogówiec’’.

Gmina Rawa Mazowiecka ogłasza przetarg

 • Adres: 96200 Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 468 144 241 , fax. 468 144 241
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Rawa Mazowiecka
  Al. Konstytucji 3 Maja 32
  96200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie
  tel. 468 144 241, fax. 468 144 241
  REGON: 75014842000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rawam.ug.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ,,Budowa oświetlenia ulicznego w gm. Rawa Mazowiecka, Część I: Budowa linii kablowych oświetlenia dróg w miejscowościach: Księża Wola-Chrusty i Rogówiec’’.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym ,,Budowa oświetlenia ulicznego w gm. Rawa Mazowiecka, Część I: Budowa linii kablowych oświetlenia dróg w miejscowościach: Księża Wola-Chrusty i Rogówiec’’. 2. Zakres przedmiotu obejmuje: 1) budowę linii oświetlenia drogi powiatowej i drogi gminnej w m. Księża Wola-Chrusty: - odcinek o długości 510m z 15 oprawami LED na 15 słupach aluminiowych, 2) budowę i rozbudowę linii oświetlenia drogi powiatowej we wsi Rogówiec: - odcinek kablowy o długości 240m z 8 oprawami LED na 8 słupach aluminiowych,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45310000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) przed upływem terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach