Przetargi.pl
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do obiektów MOSiR w Łodzi

Miasto Łódź - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 90-532 Łódź, ul. Ks. Skorupki
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 27 21 416; 27 21 417 , fax. 42 6367980
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Łódź - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi
  ul. Ks. Skorupki 21
  90-532 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 27 21 416; 27 21 417, fax. 42 6367980
  REGON: 00000100855997
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://mosirl.bip.eur.pl/public/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do obiektów MOSiR w Łodzi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do obiektów MOSiR na poniższe obiekty: a) Dostawa gazu do obiektu Hali Sportowej przy ul. ks. Skorupki 21 w Łodzi, gaz ziemny GZ-50 wysokometanowy (E) o ciśnieniu nie niższym niż 1.60 kPa z pomiarem przy pomocy gazomierza rotorowego G65 DN 50, urządzenie do poboru – kocioł gazowy c.o. +c.w.u. o mocy 2 x 500 kW, moc umowna w wysokości 877 kWh/h, obecna grupa taryfowa – W-6A.1. Planowane zużycie paliwa gazowego w poszczególnych miesiącach roku w ilości: Lipiec – 8 000 kWh/ miesięcznie Sierpień – 8 500 kWh/ miesięcznie Wrzesień – 20 000 kWh/miesięcznie Październik - 140 000 kWh/miesięcznie Listopad - 230 000 kWh/miesięcznie Grudzień - 320 000 kWh/miesięcznie Styczeń - 370 000 kWh/miesięcznie Luty - 230 000 kWh/miesięcznie Marzec - 230 000 kWh/miesięcznie Kwiecień - 110 000 kWh/miesięcznie Maj - 45 000 kWh/miesięcznie Czerwiec - 20 000 kWh/miesięcznie Ogółem - 1 731 500 kWh b) Dostawa gazu do obiektu przy ul. Minerskiej b\n w Łodzi, gaz ziemny GZ-50 wysokometanowy (E) o ciśnieniu nie niższym niż 1.60 kPa z pomiarem przy pomocy gazomierza mieczowego G-25, urządzenie do poboru – kocioł gazowy c.o. +c.w.u. o mocy 2 x 110 kW, moc umowna w wysokości 100 kWh/h, obecna grupa taryfowa – W-3. Planowane zużycie paliwa gazowego w poszczególnych miesiącach roku w ilości: Lipiec – 1 000 kWh/ miesięcznie Sierpień – 1 500 kWh/ miesięcznie Wrzesień – 5 000 kWh/miesięcznie Październik - 10 000 kWh/miesięcznie Listopad - 20 000 kWh/miesięcznie Grudzień - 30 000 kWh/miesięcznie Styczeń - 35 000 kWh/miesięcznie Luty - 30 000 kWh/miesięcznie Marzec - 20 000 kWh/miesięcznie Kwiecień - 15 000 kWh/miesięcznie Maj - 3 000 kWh/miesięcznie Czerwiec - 1 500 kWh/miesięcznie Ogółem - 172 000 kWh c) Dostawa gazu do obiektu przy ul. Małachowskiego 5 w Łodzi, gaz ziemny GZ-50 wysokometanowy (E) o ciśnieniu nie niższym niż 1.60 kPa z pomiarem przy pomocy gazomierza mieczowego BK-G10M, urządzenie do poboru – kocioł gazowy c.o. +c.w.u. o mocy 150 kW, moc umowna w wysokości 160 kWh/h, obecna grupa taryfowa – W-3. Planowane zużycie paliwa gazowego w poszczególnych miesiącach roku w ilości: Lipiec – 2 000 kWh/miesięcznie Sierpień – 2 000 kWh/ miesięcznie Wrzesień – 5 000 kWh/miesięcznie Październik - 15 000 kWh/miesięcznie Listopad - 20 000 kWh/miesięcznie Grudzień - 30 000 kWh/miesięcznie Styczeń - 30 000 kWh/miesięcznie Luty - 20 000 kWh/miesięcznie Marzec - 15 000 kWh/miesięcznie Kwiecień - 7 000 kWh/miesięcznie Maj - 2 000 kWh/miesięcznie Czerwiec - 2 000 kWh/miesięcznie Ogółem - 150 000 kWh c) Dostawa gazu do obiektu przy ul. Głowackiego 12/12 w Łodzi, gaz ziemny GZ-50 wysokometanowy (E) o ciśnieniu nie niższym niż 1.60 kPa z pomiarem przy pomocy gazomierza mieczowego G10M, urządzenie do poboru – kocioł gazowy c.o. +c.w.u. o mocy 2 x 110 kW, moc umowna w wysokości 110 kWh/h, obecna grupa taryfowa – W-3. Planowane zużycie paliwa gazowego w poszczególnych miesiącach roku w ilości: Lipiec – 3 000 kWh/ miesięcznie Sierpień – 3 000 kWh/ miesięcznie Wrzesień – 4 000 kWh/miesięcznie Październik - 5 000 kWh/miesięcznie Listopad - 10 000 kWh/miesięcznie Grudzień - 10 000 kWh/miesięcznie Styczeń - 15 000 kWh/miesięcznie Luty - 15 000 kWh/miesięcznie Marzec - 5 000 kWh/miesięcznie Kwiecień - 4 000 kWh/miesięcznie Maj - 3 000 kWh/miesięcznie Czerwiec - 3 000 kWh/miesięcznie Ogółem - 80 000 kWh
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09123000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający wymaga by Wykonawca: 1) posiadał aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu gazem ziemnym, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, 2) posiadał aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu ziemnego, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki - w przypadku wykonawców będących Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, lub 3) posiadał umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucyjnych na obszarze, na którym znajduje się miejsce odbioru gazu ziemnego - w przypadku Wykonawców niebędących właścicielami sieci dystrybucyjnej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach