Przetargi.pl
Budowa bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Łowiczu II etap

Miasto Łowicz ogłasza przetarg

 • Adres: 99-400 Łowicz, Stary Rynek
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 046 830-91-51 , fax. 046 830-91-60
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Łowicz
  Stary Rynek 1
  99-400 Łowicz, woj. łódzkie
  tel. 046 830-91-51, fax. 046 830-91-60
  REGON: 750148621
 • Adres strony internetowej zamawiającego: lowicz.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Łowiczu II etap
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Bieżnia lekkoatletyczna poliuretanowa dwu torowa okólna długości 170 m i prosta do biegu na 60 m oraz skocznia w dal. Szerokość torów do biegu wynosi 122 cm. Bieżnia posiada łuki wewnętrzne o promieniu r=15,0m. Powierzchnia zabudowy bieżni 554,27 m2.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w kwocie 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert to jest do dnia 30.05.2018 roku, do godz. 10.00
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej: 1 (jedno) zadanie inwestycyjne polegające na budowie lub przebudowie nawierzchni utwardzonej o wartości minimum 200 000,00 PLN brutto (wymieniony zakres musi być wykonany w jednym zadaniu inwestycyjnym, zamawiający nie dopuszcza podziału referencji na osobne zadania)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach