Przetargi.pl
Sukcesywne dostawy nawozów

Instytut Ogrodnictwa ogłasza przetarg

 • Adres: 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. +48468332021 , fax. +48468333228
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Ogrodnictwa
  ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
  96-100 Skierniewice, woj. łódzkie
  tel. +48468332021, fax. +48468333228
  REGON: 101023342
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.inhort.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytut badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne dostawy nawozów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż i dostawa nawozów wyszczególnionych w Formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 1a do SIWZ. Zamówienie obejmuje 2 odrębne części zamówienia (pakiety). Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części (maksymalnie na 2). Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty obejmującej wszystkie pozycje w danym pakiecie. Oferowane nawozy muszą odpowiadać wymaganiom ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. 2007 nr 147, poz. 1033 z późn. zm.) tj. posiadać odpowiednie certyfikaty niezbędne do ich dystrybucji i funkcyjnego zastosowania. Wymagane są nawozy pełnowartościowe, dobrej jakości, w opakowaniach, które chronią przed uszkodzeniem i są oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dostarczane nawozy powinny pochodzić z bieżącej produkcji oraz posiadać minimum 12 miesięczny termin przydatności do użycia, liczony od dnia dostarczenia przedmiotu zamówienia. Ubezpieczenie i transport nawozów do Zamawiającego odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca powinien zapewnić takie opakowanie nawozów, aby nie dopuścić do ich uszkodzenia lub pogorszenia jakości podczas transportu. Wielkość opakowań opisana w Załączniku nr 1a jest wielkością preferowaną. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania nawozów w innych opakowaniach (zbliżonych wielkością), pod warunkiem jednoczesnej zmiany ilości opakowań w sposób, który zapewni zapotrzebowanie Zamawiającego określone w kolumnie „Planowana ilość opakowań (szt.)”. Wskazane przez Zamawiającego w Załączniku nr 1a nazwy zostały podane w celu określenia oczekiwanej klasy nawozów. Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Zaoferowane przez Wykonawcę nawozy równoważne muszą posiadać właściwości i cechy jakościowe nie gorsze niż nawozy podane w Załączniku nr 1a, w szczególności pod względem zawartości składników mineralnych oraz zakresu ich stosowania i działania. Składając ofertę równoważną Wykonawca będzie zobowiązany wskazać w Formularzu cenowym w rubryce „Uwagi” nazwy zaoferowanych nawozów oraz w celu udowodnienia „równoważności” załączyć do oferty karty charakterystyki lub inny równoważny dokument, który umożliwi porównanie nawozów oferowanych z wymaganymi. Zamawiający w trakcie realizacji umowy zastrzega sobie prawo dokonania przesunięć ilościowych poszczególnych nawozów wymienionych w Załączniku nr 1a do SIWZ wg bieżących potrzeb, przy niezmiennej wartości umowy za dany Pakiet. Przewiduje się realizację zamówienia partiami, w oparciu o szczegółowe zamówienia składane faksem lub e-mailem przez upoważnionych pracowników Instytutu Ogrodnictwa. Dostawy poszczególnych partii będą realizowane w terminie do 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. Miejsca dostawy: 1) ul. Pomologiczna 18, 96-100 Skierniewice; 2) ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice; 3) ul. Pomologiczna 13a, 96-100 Skierniewice; 4) ul. Kościuszki 2, 96-100 Skierniewice; 5) ul. Rybickiego 15/17, 96-100 Skierniewice; 6) ul. Kazimierska 2a, 24-100 Puławy; 7) ul. Skowieszyńska 57, 24-100 Puławy; 8) ul. Rybickiego 16, 96-100 Skierniewice; 9) Dąbrowice. Miejsce dostawy zostanie każdorazowo określone w zamówieniu szczegółowym. Dostawy powinny być realizowane w dni robocze w godz. 8:00 – 15:00. Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa Wzór umowy stanowiący Załącznik nr 4 do SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji określonego w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. Zamawiający w okresie obowiązywania umowy, może skorzystać z prawa opcji i powiększyć ilość zamawianych nawozów wyszczególnionych w tabeli w Załączniku nr 1a do SIWZ, jednak nie więcej niż o 30% wartości brutto umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24440000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu wykazania braku podstaw wykluczenia, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej www.pierog.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ. Oświadczenie należy złożyć w oryginale. W przypadku wykonawców nie należących do żadnej grupy kapitałowej, Zamawiający dopuszcza aby powyższe oświadczenie złożyć wraz z ofertą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach